www.schwiebus.pl

:: Odnwmy kamienice!
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-10-01 15:28:10)

Odnwmy kamienice!

Okolice Najblisze
Wydanie 09 [114] wrzesie 2006 r.

Jeeli jeste mieszkacem lub wacicielem budynku zabytkowego (np. kamienicy) znajdujcego si na terenie miasta lub gminy wiebodzin moesz gruntownie go odnowi korzystajc ze wsparcia budetu gminy wiebodzin. Co moesz zrobi za te pienidze:

1) odnowi lub uzupeni tynki i okadziny architektoniczne albo cakowicie je odtworzy, z uwzgldnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
2) odnowi lub cakowicie odtworzy wiby dachowe i pokrycia dachowe w obiektach sakralnych i kocielnych,
3) odnowi lub cakowicie odtworzy rynny i rury spustowe,
4) zakupi materiay konserwatorskie i budowlane, niezbdne do wykonania prac i robt przy zabytku wpisanym do rejestru.

Ile moesz otrzyma

Wysoko dotacji nie moe przekracza 90 % wartoci prac przewidzianych do wykonania, w zalenoci od wysokoci rodkw finansowych przewidzianych w budecie Gminy w danym roku. Kwota nie moe by wiksza ni 40.000 z.

W jakim terminie moesz otrzyma dofinansowanie

1) w caoci - po zakoczeniu wszystkich prac, na wykonanie ktrych zostaa przyznana dotacja, i przyjciu rozliczenia; 2) w dwch czciach - pierwszej przed podjciem prac, w wysokoci nie wikszej ni 50 % udzielonej dotacji - drugiej - po zakoczeniu wszystkich prac, na wykonanie ktrych zostaa przyznana dotacja, i przyjciu rozliczenia.

Jakie dokumenty musisz przygotowa aby ubiega si przyznanie dofinansowania

Wniosek zawierajcy m.in.:
1) imi, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazw, siedzib i adres jednostki organizacyjnej, bdcej wnioskodawc;
2) okrelenie organu, u ktrego wnioskodawca ubiega si o udzielenie dotacji;
3) wskazanie zabytku, z uwzgldnieniem miejsca jego pooenia;
4) wskazanie tytuu prawnego wnioskodawcy do zabytku;
5) okrelenie prac, na ktre ma by udzielona dotacja, i termin ich wykonania;
6) okrelenie wysokoci dotacji, o ktr ubiega si wnioskodawca;
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokoci wydatkw poniesionych na ich przeprowadzenie;
8) informacj wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych rodkach publicznych, przeznaczonych na przeprowadzenie przy tym zabytku prac;
9) informacj o tym, czy wnioskodawca ubiega si o dotacj na prace objte wnioskiem u innego organu mogcego udzieli dotacji.
Do wniosku o udzielenie dotacji docza si:
1) dokument potwierdzajcy posiadanie przez wnioskodawc tytuu prawnego do zabytku;
2) decyzj o wpisie zabytku do rejestru zabytkw;
3) pozwolenie wojewdzkiego konserwatora zabytkw na prowadzenie prac, ktre maj by przedmiotem dotacji;
4) pozwolenie na budow, jeeli prace wymagaj uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzgldnieniem cen zakupu materiaw niezbdnych do ich przeprowadzenia.

Termin skadania dokumentw:

do 31.10.2006 r.
Szczegowe informacje w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzdzie Miejskim w wiebodzinie, lub pod numerem tel. 0684750912.

 
Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starwk? /2006/08
Spr wok ratusza /2006/08
wiebodziska Starwka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wok ratusza /2006/09
Konsultacje spoeczne lokalnego programu rewitalizacji wiebodzina /2006/09
Odnwmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=179