[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-14 12:03
Temat postu: Unia da³a na rury
ciachu


forum admin
postw: 823

13 Stycznia 2006
Unia da³a na rury

Wczoraj do magistratu dotar³ faks z Brukseli potwierdzaj±cy, ¿e gmina dostanie 55 mln z³ na wodoci±gi, kanalizacjê i now± oczyszczalniê ¶cieków.

Gdzie pobiegn± rury?
Nowa kanalizacja bêdzie budowana we wsiach: £ugów, Wilkowo, Roz³ogi, Borów, Chociule, Rudgerzowice, Osogóra, Jeziory, Rzeczyca, Wityñ, Kupienino, Nowy Dworek. Wymieniona zostanie te¿ czê¶æ starej kanalizacji w mie¶cie ¦wiebodzinie i skanalizowane wysypisko odpadów w Jeziorach. Ujêcia wody bêd± zmodernizowane w ¦wiebodzinie, Borowie, Chociulach, Lubogórze, Rakowie, Rosinie, Rusinowie, Rzeczycy, Wilkowie i Go¶cikowie.

Projekt przygotowywany by³ kilka lat, a od pó³tora roku gmina uzupe³nia³a dokumenty. Pocz±tkowo magistrat chcia³ tylko skanalizowaæ wsie, które jeszcze kanalizacji nie maj±. Ale program unijny ,,Spójno¶æ spo³eczno-gospodarcza'' akceptowa³ tylko du¿e projekty, warte powy¿ej 10 mln euro. Dlatego w³adze postanowi³y rozbudowaæ projekt o wodoci±gi w ca³ej gminie a tak¿e o modernizacjê i rozbudowê oczyszczalni ¶cieków. Projekt urós³ wiêc do warto¶ci 75 mln z³.

Nowa rada bez manewru

To najwiêksze przedsiêwziêcie budowlane w najnowszej historii miasta. - Projekt jest olbrzymi i ¶miem twierdziæ, ¿e nikt w województwie od dawna tak du¿ych pieniêdzy nie dosta³ - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.
Szkopu³ jednak w tym, ¿e przyjêcie projektu oznacza, i¿ gmina bêdzie musia³a dorzuciæ do niego 20 mln z³ w³asnych pieniêdzy. Przy rocznym bud¿ecie ¦wiebodzina w wysoko¶ci 59 mln z³, miasto mo¿e wydaæ rocznie na inwestycje najwy¿ej 7-9 mln z³. Gdyby wiêc rozpisaæ przedsiêwziêcie na trzy lata, to oznacza, ¿e przez ten czas ¿adnych innych inwestycji nie bêdzie. - Nastêpna rada nie bêdzie mia³a pola manewru, poza dok³adaniem pieniêdzy do tego projektu - przyznaje burmistrz Dariusz Bekisz. Lecz Tomalak dodaje: - Jest szansa, ¿e zostanie to skredytowane w ramach rz±dowego wsparcia samorz±dów, z odsetkami na poziomie inflacji - zauwa¿a Tomalak. - Wtedy jeszcze by¶my na tym zarobili.

Kilometry wodoci±gów

Czê¶æ gminnych wsi ma ju¿ kanalizacjê. Nowe rury pobiegn± w 13 wsiach. Tam, gdzie domy po³o¿one s± wyj±tkowo daleko od wsi i nie warto bêdzie ci±gn±æ rur, projekt przewiduje nawet budowê przydomowych oczyszczalni ¶cieków.
¦wiebodziñska oczyszczalnia ma byæ zmodernizowana. - Od czasu gdy powsta³a zaostrzy³y siê normy ochrony ¶rodowiska, ¶mierdz±ce laguny ¶ciekowe bêd± zlikwidowane - zapewnia Tomalak. Do nowej oczyszczalni maj± pod³±czyæ siê gminy Lubrza, Trzciel i Szczaniec.
Nowych wodoci±gów ma byæ 65 km., z czego 7,7 km. zast±pi stare rury. Za unijne pieni±dze zostanie tak¿e zmodernizowanych dziesiêæ ujêæ i stacji uzdatniania wody. Harmonogram prac przewiduje, ¿e roboty rusz± wiosn±, a wszystko ma siê zakoñczyæ do 31 grudnia 2009 r.


MICHA£ IWANOWSKI
068 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2