[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-06 22:40
Temat postu: Podgl±d w komendzie
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Stycznia 2006
Podgl±d w komendzie
Sulechowski monitoring ju¿ dzia³a. W ¦wiebodzinie ruszy w po³owie roku.

Ekipa techników musia³a usun±æ awariê w sieci monitoringu w Sulechowie. - W jednej ze studzienek nie by³o po³±czenia - t³umaczy burmistrz Ignacy Odwa¿ny. Po usuniêciu awarii wszystko jest w porz±dku. Bezpieczeñstwa na terenie starego miasta dooko³a ratusza oraz na ulicach prowadz±cych do niego strzeg± trzy kamery. - Z czasem dojdzie czwarta, z której obraz widziany bêdzie na stronie internetowej - zapowiada burmistrz.
Obraz z kamer widoczny jest w komendzie policji, gdzie stan±³ monitor. Funkcjonariusze w razie zauwa¿enia nieprawid³owo¶ci mog± natychmiast ruszyæ z pomoc±. Obraz jest rejestrowany i na pewien czas trafia do archiwum. System dzia³a ca³± dobê. Monitoring kosztowa³ 80 tys. z³. To pierwszy etap, w przysz³o¶ci kamery pojawi± siê m.in. w okolicy dworca PKS.
¦wiebodzin te¿ ma pieni±dze na zainstalowanie miejskich kamer. - Mamy na ten cel 140 tys. z³ - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Bêdzie piêæ kamer, zarejestruj± obraz z ul. £u¿yckiej i rejonu os. £u¿yckiego, skrzy¿owania ul. Pi³sudskiego, Kolejowej i G³ogowskiej wraz z wej¶ciem do parku Chopina, pl. Jana Paw³a II, ul. Kiliñskiego i rejonu ul. Sulechowskiej. Kamery powinny zacz±æ funkcjonowaæ w po³owie roku. Monitor stanie w komendzie.
Policja chwali pomys³. - Kamery s± bardzo potrzebne, odstraszaj± z³odziei i wandali - podkre¶la komendant nadkom. Sebastian Banaszak.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2