[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-13 18:35
Temat postu: Tu królowali tkacze
ciachu


forum admin
postw: 823

12 Grudnia 2005
Tu królowali tkacze
Kopie dwu ksi±g cechu tkaczy z Sulechowa z lat 1687-1807 trafi³y do ratusza. Orygina³y zostan± w archiwum w Starym Kisielinie.

Ksiêgi zosta³y odkupione przez archiwum i miasto od kolekcjonera za 4 tys. z³. - Od poprzedniego w³a¶ciciela mamy dokument potwierdzaj±cy ich w³asno¶æ - zapewnia dyrektor Archiwum Pañstwowego w Starym Kisielinie Tadeusz Dzwonkowski. Kosztami zakupu archiwum podzieli³o siê z Sulechowem. - Z³o¿yli¶my siê po 2 tys. z³ - mówi burmistrz Ignacy Odwa¿ny.

Kopia w ratuszu

Stare ksiêgi zawieraj± niezwykle ciekawe zapiski. S± tu np. ustalenia dotycz±ce spot-kañ przedstawicieli cechu tkaczy z lat 1687-1807. Ksiêgi by³y pisane rêcznie, dziêki temu doskonale widaæ zmiany autorów tekstów. - Jedni pisali wyra¼niej, inni mniej przyk³adali siê do zapisków - opowiada T. Dzwonkowski.
Z ksi±g dowiadujemy siê miêdzy innymi, jakie by³y ceny materia³ów niemal 300 lat temu. S± tam równie¿ zasadny naboru osób do cechu oraz na praktyki. Przeczytamy równie¿, ile pieniêdzy trzeba by³o wydaæ na obiad podczas przyjêcia w cechu.
- Ksiêgi daj± nam wiele ciekawych informacji o ¶rodowisku tkaczy w Sulechowie - podkre¶la T. Dzwonkowski.
Orygina³y ksi±g bêd± przechowywane w archiwum w Starym Kisielinie. W ka¿dej chwili mo¿na bêdzie z nich skorzystaæ. Wykonano równie¿ kopie, które trafi³y do sulechowskiego ratusza.

Tkali dla wojska

Sk±d w Sulechowie tak silne ¶rodowisko tkaczy? - St±d, ¿e przed laty by³o to miasto garnizonowe - wyja¶nia dyrektor archiwum. Jaki to ma zwi±zek? W obrêbie miasta stacjonowa³y wojska Fryderyka II i ¿o³nierze potrzebowali du¿o koszul oraz innych czê¶ci garderoby. A wiêc kwit³ tkacki interes. Jednak zarobki tkaczy nie by³y zadowalaj±ce. Len kupowa³a bowiem biedniejsza warstwa ludno¶ci. St±d cena produktu nie by³a wiele wy¿sza od kosztów jego wyrobienia. Bogaci ubierali siê w sukna. Dlatego tkacze z czasem przekszta³cali swoje zak³ady w warsztaty sukiennicze. Umo¿liwi³ im to Fryderyk Wilhelm, wydaj±c odpowiednie regulacje prawne w 1734 r.
Produkcja materia³ów by³a op³acalna do czasu, gdy wêdrowa³y one a¿ pod Lwów. Kiedy granica przesunê³a siê g³êbiej na zachód, Rosja wprowadzi³a c³o. Tkacze zaczêli siê przenosiæ w stronê granicy rosyjskiej. - W dokumentach s± potwierdzenia, ¿e sulechowscy tkacze zak³adali £ód¼ - twierdzi T. Dzwonkowski. Sukienniczy interes kwit³ do 20. lat XIX w.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2