[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-01 17:37
Temat postu: Kasa za maluchy
ciachu


forum admin
postw: 823

1 Grudnia 2005
Kasa za maluchy
W³adze gminy nie maj± nic przeciwko becikowemu. Zdaniem rodziców tysi±c z³ za urodzenie dziecka niczego nie za³atwi.

Sejm przyj±³ zmiany ustawy o ¶wiadczeniach rodzinnych. Dot±d becikowe w wysoko¶ci 500 z³ przys³ugiwa³o rodzinom, w których dochód na osobê nie przekracza 504 z³. Teraz tym najubo¿szym rodzinom gminy maj± wyp³acaæ 1 tys. z³ za ka¿dego urodzonego malucha. A jak szacuje dyrektor o¶rodka pomocy spo³ecznej Miros³awa Wêgie³, w przysz³ym roku mo¿e byæ ok. 250 pañ, które urodz± dzieci i bêd± kwalifikowa³y siê do becikowego. To znaczy, ¿e gmina musi szykowaæ w bud¿ecie 250 tys. z³.
- Ju¿ dawno chcieli¶my wyp³acaæ takie pieni±dze, ale nie by³o podstawy prawnej - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Choæ jego zdaniem te pieni±dze nie za³atwi± problemu przyrostu naturalnego w gminie. - Ale na pewno przydadz± siê tym rodzinom - dodaje.
Bardziej krytyczne podej¶cie ma szef wydzia³u o¶wiaty w magistracie Ryszard Graczyk. - Jednorazowa wyp³ata niczego nie za³atwi, lepiej zastanowiæ siê nad systemowym rozwi±zaniem - podkre¶la. - Przecie¿ przynajmniej przez 18 lat trzeba my¶leæ o przysz³o¶ci dziecka.
Podobnie uwa¿aj± m³odzi rodzice ze ¦wiebodzina Wioletta i Piotr Tatygowie. - Becikowe w obecnej formie mo¿e prowadziæ do tego, ¿e najubo¿si ludzie zostan± zachêceni do poczêcia dzieci, a potem nie bêd± w stanie zapewniæ im godziwej przysz³o¶ci - mówi pani Wioletta. - I kto potem im pomo¿e?


MICHA£ IWANOWSKI
32 48 812
teren@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.02 | powered by jPORTAL 2