[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-04-04 19:07
Temat postu: Karetka znów ruszy do pacjentów
ciachu


forum admin
postw: 823

4 Kwietnia 2006
Karetka znów ruszy do pacjentów
Stoj±cy od kilku miesiêcy w warsztacie ambulans wyjedzie na ulice. Powiat zap³aci³ 30 tys. z³ za nowy silnik do wozu.

Karetka marki Citroen Jumper kosztowa³a ponad 193 tys. z³. Zap³aci³ za ni± powiat. Niestety, czêsto siê psu³a. - Nawala³o co¶ w silniku - wyja¶nia starosta Ryszard Szafiñski.
W rezultacie ambulans zamiast s³u¿yæ do przewozu chorych, najczê¶ciej sta³ w warsztacie. Kilka miesiêcy temu silnik zepsu³ siê na dobre. Nie warto by³o ju¿ go naprawiaæ.
- ¯eby d³u¿ej nie blokowaæ karetki z pe³nym wyposa¿eniem, zdecydowali¶my siê kupiæ nowy silnik - mówi R. Szafiñski. Powiat da³ 30 tys. z³. Monta¿em zaj±³ siê zak³ad mechaniki w Wilkowie.
Dlaczego zdecydowano siê naprawiaæ karetkê, a nie kupiæ now±? - Po prostu nie mamy na to pieniêdzy - mówi wicestarosta Franciszek Karczyñski. Na nowy wóz trzeba przynajmniej 200 tys. z³.
Sytuacja transportu s³u¿by zdrowia w powiecie jest fatalna. Jedna karetka mniej dla pogotowia to wielkie utrudnienie. Z powodu odleg³o¶ci od szpitala niektórych miejscowo¶ci kierowcy nie mieszcz± siê w wyznaczonych na dojazd limitach czasowych. Nawet gdy pêdz±, ¿eby dojechaæ do D±brówki Wlkp. ze ¦wiebodzina, potrzebuj± 25-30 minut.
W powiecie s± trzy karetki, przyda³aby siê czwarta. Obs³uga pogotowia mówi, ¿e gdyby by³y cztery pojazdy, jeden móg³by staæ gdzie¶ w terenie. Wtedy czas dojazdu lekarza i ratowników medycznych do potrzebuj±cych pomocy by siê skróci³.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.011 | powered by jPORTAL 2