[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-09 17:48
Temat postu: Koniec trójki
ciachu


forum admin
postw: 823

9 Sierpnia 2005
Koniec trójki

Od Szczecina do Zielonej Góry S3 ma liczyæ ok. 180 km. Zgodnie z map± powinna stanowiæ arteriê komunikacyjn± prowadz±c± ze szczeciñskich portów do przej¶cia granicznego w Lubawce i dalej na po³udnie.

Pocz±tkowo obiecywano nam autostradê, pó¼niej trasê szybkiego ruchu. Teraz przez niedbalstwo urzêdników unijne pieni±dze zamiast na "trójkê" pojad± do innych regionów kraju.

Chodzi tu o drogê szybkiego ruchu S3, która ma prowadziæ ze Szczecina przez ca³e nasze województwo a¿ po granicê z Czechami. O zagro¿eniu, ¿e nie powstanie, zacz±³ mówiæ by³y minister, teraz pose³ Europarlamentu Bogus³aw Liberadzki. Ujawni³, ¿e urzêdnicy Ministerstwa Infrastruktury nie przes³ali do Komisji Europejskiej dokumentów po¶wiadczaj±cych, ¿e S3 nie zagra¿a ¶rodowisku naturalnemu. Bez tego Polska nie dostanie funduszy europejskich.

Zamiast autostrady

Zanim powsta³y plany S3, ze Szczecina do Zielonej Góry, i dalej do granicy z Czechami mia³a prowadziæ autostrada A3. Skre¶lono j± z planów z powodu wyliczeñ, ¿e bêdzie ni± je¼dzi³o zbyt ma³o aut. W zamian województwa zachodniopomorskie i lubuskie mia³o dostaæ pieni±dze na drogê szybkiego ruchu S3. Mia³a sk³adaæ siê z dwóch pasów w obu kierunkach, a jazda by³aby bezp³atna. Samorz±dy zgodzi³y siê. Na budowê potrzebne s± jednak fundusze unijne, bo wydatku dwóch miliardów z³otych nie ud¼wignie ¿adne województwo. Ruszy³y plany i przygotowania drogowców.

Kto nas robi w konia?

Dlaczego budowa S3 te¿ jest zagro¿ona? Ministerstwo Infrastruktury nie przygotowa³o na czas analizy oddzia³ywania drogi na ¶rodowisko naturalne, która powinna trafiæ do Brukseli do 1 sierpnia. - Do dzi¶ dokumentów brak - alarmuje pose³ Bogus³aw Liberadzki, cz³onek Komisji Europejskiej. - A bez nich komisja nie przydzieli pieniêdzy.
Dyrektor jego biura Jerzy Kleniewski mówi wprost: - To celowe dzia³anie. Ministerstwo chce w ten sposób zablokowaæ budowê S3, a pieni±dze wydaæ na inne inwestycje drogowe lub kolejowe. S± na to dowody. Na przyk³ad w ministerialnym spisie dróg i kolei, które w najbli¿szych latach bêd± finansowane z tzw. funduszu spójno¶ci, nie ma S3. S± natomiast autostrady A2, A4.
Kleniewski dodaje, ¿e je¶li nasza ,,eska'' nie trafi do planów finansowych na lata 2004-2006, to nie ma szans na jej budowê. - W 2007 roku do Unii wejd± Bu³garia i Rumunia i one zabior± pieni±dze na swoje drogi.

Nie ma kto rozmawiaæ

Justyna Bracha z biura prasowego Ministerstwa Infrastruktury powiedzia³a nam jedynie, ¿e dopiero w lipcu br. dostali raporty o wp³ywie drogi S3 na sieæ obszarów przyrodniczo cennych wytypowanych w ramach Natura 2000. A bez nich niemo¿liwe by³oby wys³anie do Brukseli jakichkolwiek analiz. Z informacji od niej wynika, ¿e na S3 bêd± pieni±dze z funduszu spójno¶ci, ale dopiero, gdy powstan± nadwy¿ki finansowe. Ale na to czekaj± inne wa¿ne projekty.
Czy S3 powstanie? Bracha nie odpowiedzia³a. A jej szefowie albo byli na urlopie, albo na naradach. Dzi¶ znów zapytamy co z nasz± drog±.


(wak)

--
C
U
S
2005-08-11 14:26
Temat postu: Wykre¶lili z planu?
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Sierpnia 2005
Wykre¶lili z planu?

Zarz±d województwa bêdzie protestowa³ u premiera i ministrów, aby broniæ budowy drogi S3.


Od trzech dni piszemy, ¿e zagro¿ona jest budowa trasy szybkiego ruchu S3 ze Szczecina, przez nasze województwo do granicy z Czechami. Problem w tym, ¿e Ministerstwo Infrastruktury spó¼ni siê ze z³o¿eniem dokumentów o dofinansowanie tej budowy, a bez funduszy unijnych nie ruszy. - Zarz±d województwa bêdzie interweniowa³ u premiera i ministra infrastruktury - zapowiedzia³ wczoraj podczas konferencji prasowej marsza³ek Andrzej Bocheñski. - Urzêdnicy ministerstwa zapewniali mnie, ¿e S3 nie bêdzie wykre¶lona z planu inwestycji drogowych, dopuszczaj± jedynie drobne opó¼niana w terminach. A na to nie zgadzamy siê.

BOGUS£AW LIBERADZKI - prof. dr habilitowany, wyk³adowca Akademii Morskiej w Szczecinie, by³y minister transportu i gospodarki morskiej, lat 56, mieszka w Warszawie.

Trzy pytania do BOGUS£AWA LIBERADZKIEGO, pos³a Europarlamentu, by³ego ministra transportu i gospodarki morskiej


- Ministerstwo Infrastruktury twierdzi, ¿e zd±¿y z dokumentami i Komisja Europejska przyzna nam pieni±dze na S3

- To k³amstwo. Je¶li dokumenty nie zostan± z³o¿one do 15 sierpnia, wniosek o finansowanie S3 na rok 2006 nie bêdzie brany pod uwagê i malej± tak¿e szanse na pieni±dze w latach 2007-2013. Dziwne, ¿e wnioski o fundusze na budowê A1, modernizacjê kolei z Gdañska do Warszawy ministerstwo z³o¿y³o przed 1 sierpnia. Tylko na S3 zabrak³o czasu.


- Przypadek czy celowe dzia³anie?

- Celowe dzia³anie. Ministerstwo Infrastruktury robi wszystko, aby Komisja Europejska nie zajmowa³a siê finansami na S3. Wtedy wiêksze szanse maj± inne projekty. W dodatku to jest dzia³anie niezgodne z prawem. Ministerstwo Gospodarki ju¿ w 2004 roku postanowi³o, ¿e S3 bêdzie finansowana z funduszu spójno¶ci.


- Jest jakie¶ wyj¶cie?

- Trzeba g³o¶no upominaæ siê o to, co nam siê nale¿y. Interweniowaæ w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, które mo¿e wys³aæ wniosek o finansowanie S3 do Komisji Europejskiej z ominiêciem Ministerstwa Infrastruktury. Pod warunkiem, ¿e jest on dobrze przygotowany. Bez budowy trasy Zachodniopomorskie i Lubuskie bêd± coraz bardziej odstawa³y od reszty kraju.


- Dziêkujê.
(wak)--
C
U
S
2005-08-12 19:07
Temat postu: Bocheñski: bêdziemy interweniowaæ
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód

Bocheñski: bêdziemy interweniowaæ (2005-08-10 14:05)

W³adze województwa lubuskiego bêd± interweniowac w sprawie budowy drogi S3 u premiera i ministra infrastruktury. Chodzi o opó¼nienia w finansowaniu inwestycji.

- Je¶li nie bêdzie pieniêdzy, nasz region straci na znaczeniu - alarmuje marsza³ek lubuski Andrzej Bocheñski. Dobre drogi, to szybszy rozwój gospodarczy. Dlatego w³a¶nie z tras± S3 wi±zano spore nadzieje. Jesj powstanie znalaz³o siê w planie rozwoju województwa.

Przypomnijmy, ¿e w tej sprawie pismo do ministra infrastruktury wys³a³y ju¿ w³adze lubuskiego Trójmiasta: Sulechowa, Zielonej Góry i Nowej Soli.

--
C
U
S
2005-08-12 19:09
Temat postu: Gramza: jestem zdziwiony
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód

Gramza: jestem zdziwiony (2005-08-09 16:15)


- To dla nas ogromne zaskoczenie - tak wojewoda lubuski komentuje informacje dotycz±ce opó¼nieñ w przygotowaniu wniosku o pieni±dze na budowê drogi S3.

Przypomnijmy - w poniedzia³ek informowali¶my, ¿e inwestycja jest zagro¿ona i to do¶æ powa¿nie. Urzêdnicy z ministerstwa infrastuktury ju¿ rok poprawiaja wniosek do Komisji Europejskiej. Je¶li tego nie zrobi±, pieni±dze przejd± nam ko³o nosa. - Jestem bardo zdziwiony - mówi Janusz Gramza.

W tej sprawie protest do ministra infrastruktury skierowa³y ju¿ w³adze lubuskiego Trójmiasta: Sulechowa, Zielonej Góry i Nowej Soli.

W ¶rodê poznamy opiniê zarz±du województwa w tej sprawie. Ma ona trafiæ do resortu infrastruktury.

--
C
U
S
2005-08-17 23:46
Temat postu: RFiedorowicz: potrzebna wspó³praca
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
Fiedorowicz: potrzebna wspó³praca (2005-08-17 15:45)

Potrzebna jest wspó³praca trzech regionów - zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz Dolnego ¦l±ska - to stanowisko Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr w sprawie budowy trasy S3. Kilkana¶cie dni temu informowali¶my o tym, ¿e trasa mo¿e w ogóle nie powstaæ. Pó¼niej okaza³o siê, ¿e rz±dowe plany zak³adaj± budowê trasy, ale wiod±cej ze Szczecina do Poznania.

Szef Euroregionu Czes³aw Fiedorowicz uwa¿a, ¿e plany dotycz±ce rozwoju przygranicznego nie powinny uwzglêdniaæ interesów Poznania, czy np. Berlina, gdy¿ o¶rodki nie mog± byæ zaliczane do terenów przygranicznnych.

Poprowadzenie drogi ekspresowej przez Poznañ zak³ada rz±dowe studium rozwoju pogranicza. Czes³aw Fiedorowicz przekonywa³, ¿e przy opracowywaniu takich planów powinny byæ zaanga¿owane samorz±dy. - Niestety nikt nas nie pyta³ o opinie w tej sprawie - doda³ Fiedorowicz.

--
C
U
S
2005-08-18 19:12
Temat postu: Droga S-3 jednak przez Zielon± Górê!
ciachu


forum admin
postw: 823

RAdio Zachód

Droga S-3 jednak przez Zielon± Górê! (2005-08-18 12:53)

Nie ma ¿adnego zagro¿enia, ¿e droga ekspresowa S-3 ominie Zielon± Górê. Tak± deklaracjê z³o¿y³ wicemarsza³ek Sejmu Józef Zych.

Przypomnijmy, ¿e projekt poprowadzenia drogi ekspresowej ze ¦winouj¶cia do Lubawki przez Gorzów i Poznañ z pominiêciem Zielonej Góry i Nowej Soli wzbudzi³ ostatnio wiele kontrowersji i wywo³a³ ostre reakcje zarówno w³adz miasta, jak i województwa. W Ministerstwie Infrastruktury interweniowa³ te¿ w tej sprawie wicemarsza³ek Zych.

Jego zdaniem, pomys³ poprowadzenia drogi S-3 przez Poznañ by³ zaledwie jednym z wielu rozwa¿anych projektów. - Zapewniono mnie, ¿e droga na pewno bêdzie przebiegaæ przez ca³e województwo lubuskie, czyli zarówno przez Gorzów, jak i przez Zielon± Górê - o¶wiadczy³ Zych.

Józef Zych zdementowa³ te¿ informacje o powa¿nych opó¼nieniach w pozyskiwaniu funduszu z Unii Europejskiej, za które zostanie wybudowana droga ekspresowa S-3. - Tak¿e i w tym przypadku Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, ¿e wszystko odbywa siê zgodnie z planem - zapewni³.

Na potwierdzenie swych s³ów wicemarsza³ek zaprezentowa³ otrzymane w resorcie dokumenty. W najwa¿niejszym z nich, "Harmonogramie budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007-2013", droga oznaczona numerem S-3 rzeczywi¶cie przebiega przez Gorzów i Zielon± Górê.A. Steci±g - Radio Zachód

--
C
U
S
2005-08-25 17:33
Temat postu: Samorz±dowcy protestuj± przeciwko zmianom drogi S-3
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
http://www.zachod.pl/zachodv1/news.php?id=12764

Samorz±dowcy protestuj± przeciwko zmianom drogi S-3 (2005-08-25 16:38)Dolny ¦l±sk, Lubuskie, Wielkpolska, Zachodniopomorskie nie zagadzaj± siê z proponowanymi zmianami przebiegu drogi ekspresowej S-3 oraz koncepcj± studium kierunkowego zagospodarowania przestrzennego wzd³u¿ granicy polsko- niemieckiej.Samorz±dowcy zamierzaj± wys³aæ protesty w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz ministerstw.

Takie ustalenia zapad³y w czasie wspólnego spotkania samorz±dowców w urzêdzie marsza³kowskim w Zielonej Górze. Dyskutanic nie zostawili przys³owiowej suchej nitki na przygotowanym przez pracowników Polskiej Akademii Nauk dokumencie. Podstawowe zarzuty to miêdzy innymi brak uwzglêdnienia w pracach naukowców strategii rozwoju regionalnych, transportu czy nawet dokumentów rz±dowych. - Pomys³ zmiany przebiegu S-3 nie ma potwierdzenia w strategi rozwoju naszego regionu. Jeste¶my za tym aby do Poznania jecha³o siê drog± S-3 do Jordanowego a z stamt±d autostrad± w kierunki - poinformowa³ z-ca dyrektora departamentu ekologi i infrastruktury urzêdu marsza³owskiego w Poznaniu Arkadiusz B³ochowiak.

Z tego stanowisko zadowoleni byli samorz±dowcy z pozosta³ych województw. - Okaza³o siê, ¿e uda³o siê nam wypracowaæ wspólne stanowisko. A obawia³em siê, ¿e do tego nie dojdzie - t³umaczy³ wicemarsza³ek lubuski Edward Fedko.

Kolejnym dzia³aniem przeciwko propozycjom naukowców bêdzie spotkanie z parlamentarzystami oraz samorz±dowcami z gmin i powiatów z województwa lubuskiego.

Robert Gromadzki

--
C
U
S
2005-08-27 09:05
Temat postu: Parlamentarzy¶ci przeciw zmianom S-3
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
http://www.zachod.pl/zachodv1/news.php?id=12772

Parlamentarzy¶ci przeciw zmianom S-3 (2005-08-26 14:37)

Zaledwie 6 z 15 lubuskich parlamentarzystów uczestniczy³o w spotkaniu w Urzêdzie Marsza³kowskim w Zielonej Górze w sprawie koncepcji zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-niemieckiego.

Dokument przygotowany przez naukowców Poslkiej Akademii Nauk proponuje marginalizacjê województwa lubuskiego i zmianê przebiegu drogi ekspresowej S-3. Trzech senatorów: Jolanta Danielak, Zdzis³aw Jarmu¿ek, Zbyszko Piwoñski, pos³owie: Andrzej Brachmañski, Bogus³aw Wontor i Józef Zych poparli stanowisko 4 regionów, które oprotestowa³y przygotowan± koncepcjê przez naukowców. Zaskoczeniem dla wszystkich jest propozycja zmiany przebiegu S-3. Lubuscy parlamentarzy¶ci uwa¿aj±, ¿e mimo ustaleñ rz±dowych i zapisów w dokumentach unijnych o przebiegu S-3 przez nasz region nie nale¿y lekcewa¿yæ, takich koncepcji i protestowaæ przeciwko nim. W poniedzia³ek w sprawie dokumentu, przygotowanego dla Ministerstwa Infrastruktury wicemarsza³ek lubuski Edward Fedko spotka siê z przedstawicielami samorz±dów gminnych i powiatowych.

Robert Gromadzki

--
C
U
S
2005-08-30 21:21
Temat postu: G³usi na protesty
ciachu


forum admin
postw: 823

30 Sierpnia 2005
G³usi na protesty

Wójtowie, burmistrzowie a tak¿e przedsiêbiorcy zgodnie zaprotestowali przeciwko planom jakie opracowali urzêdnicy w stolicy.

W studium, jakie zosta³o przygotowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury za³o¿ono, ¿e zamiast drogi szybkiego ruchu S3 ze Szczecina, przez Gorzów Wlkp. do Zielonej Góry i dalej, granicy z Czechami, powstanie autostrada wiod±ca ze Szczecina, przez Gorzów i dalej Poznañ, Wroc³aw. Przyjêcie takiego rozwi±zania nie tylko sprawi³oby, ¿e po³udniowej czê¶ci województwa, w tym Zielonej Górze grozi³aby stagnacja gospodarcza, ale tak¿e rozbi³oby komunikacyjnie nasz region na dwie czê¶ci.
Na wczorajszym spotkaniu, które odby³o siê w urzêdzie marsza³kowskim przedstawiciele samorz±dów, a tak¿e przedsiêbiorcy, wypowiedzieli siê przeciwko tej koncepcji, któr± opracowa³ Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk.
Burmistrz Krosna Odrzañskiego Andrzej Chinalski powiedzia³ "GL"
- O planach jakie opracowano w Warszawie, samorz±dy lokalne wypowiada³y siê krytycznie ju¿ wielokrotnie. Niestety, bezskutecznie. To tak, jakby urzêdnicy w Warszawie byli g³usi na jakiekolwiek argumenty. Za³o¿enia studium przypominaj± plan Stolpego, który przewidywa³, ¿e Lubuskie bêdzie jedynie oaz± turystyczn± i przyrodniczym skansenem. A na to pozwoliæ nie mo¿emy.
Zw³aszcza ¿e do skansenu tak¿e trzeba móc dojechaæ.


(wak)

--
C
U
S
2005-08-30 21:34
Temat postu: Radni Zielonej Góry przyjêli protest przeciwko planom zmiany przebiegu drogi ekspersowej S-3.
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
http://www.zachod.pl/zachodv1/news.php?id=12797

Sesja Rady Miasta Zielonej Góry (2005-08-30 17:12)Radni Zielonej Góry przyjêli protest przeciwko planom zmiany przebiegu drogi ekspersowej S-3.

W czasie sesji zaopiniowano negatywnie wniosek Ministra Zdrowia o likwidacji granicznej stacji sanitarno -epidemiologicznej. Odrzucono propozycjê zmiany uchylonego przez S±d dokumentu Planu Gospodarki Odpadami. - Bêdziemy czekaæ na nowe przepisy, które wyda Minister Ochrony ¦rodowiska. Wtedy przyjmiemy poprawki do planu - zapewnia radna Miros³awa Panek Gara. Radni w czasie sesji nadali te¿ tytu³ honorowego obywatela miasta znanej dziennikarce Eugenii Paw³owskiej. Jest ona pracownikiem Gazety Lubuskiej i najbardziej znana pod pseudonimem Snobka. Tytu³ honorowego obywatela miasta otrzyma 6 wrze¶nia w czasie uroczystej sesji rady miasta.

Robert Gromadzki

--
C
U
S
2005-08-30 21:36
Temat postu: Lubuskie samorz±dy mówi± NIE dla projektu ekspertów
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód
http://www.zachod.pl/zachodv1/news.php?id=12788

Lubuskie samorz±dy mówi± NIE dla projektu ekspertów (2005-08-29 19:20)Negatywn± opini± zakoñczy³a siê kolejna konsultacja dotycz±ca koncepcji studium kierunkowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu pogranicza.

W sali kolumnowej Urzêdu Marsza³kowskiego samorz±dowcy skrytykowali dokument ekspertów Polskiej Akademii Nauk. Dokument do kosza, b³êdne za³o¿enia , próba marginalizacji to niektóre ze stwierdzeñ, jakie pada³y na sali. - Tak± opiniê prze¶lemy do ministerstwa infrastruktury czy rz±dowego centrum studiów strategicznych - podkre¶la wicemarsza³ek Edward Fedko. Podobne stanowisko oprócz samorz±dów lubuskich zajê³y w³adze województw : zachodniopomorskiego, wielkopolski i dolnego ¶l±ska. Natomiast na konferencji prasowej w zielonogórskim ratuszu radni PO zaproponowali aby na sesji rady miasta uchwaliæ protest, który nastêpnie zosta³by przes³any do prezydenta, premiera oraz ministerstw. Przypomnijmy, ¿e propozycje naukowców powodowa³y zmianê przebiegu drogi ekspresowej S-3 oraz marginalizacjê naszego regionu.

Robert Gromadzki

--
C
U
S
2005-08-30 21:46
Temat postu: Lubuski krzyk na po³udniowej supertrasie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta.pl
http://miasta.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,2891454.html

Lubuski krzyk na po³udniowej supertrasie


Pawe³ Krysiak 29-08-2005 , ostatnia aktualizacja 29-08-2005 18:30

Nasz rozwój wisi na w³osku, bo pod znakiem zapytania stanê³y plany budowy drogi szybkiego ruchu - twierdz± samorz±dowcy i namawiaj± gminy do g³o¶nych protestów

Lubuskie czeka na trasê szybkiego ruchu ze ¦winouj¶cia do Czech jak na cud gospodarczy. S-3 z pó³nocy na po³udnie ma biec równolegle do krajowej "trójki". W Lubuskiem ma po³±czyæ siê z autostrad± A2. Jej czê¶ci± ma byæ m. in. obwodnica Miêdzyrzecza i Gorzowa oraz drugi etap obwodnicy Nowej Soli. Kilka tygodni temu europose³ Bogus³aw Liberadzki alarmowa³, ¿e droga mo¿e w ogóle nie powstaæ, bo Ministerstwo Infrastruktury opó¼nia siê z wysy³aniem odpowiednich dokumentów do Komisji Europejskiej. Ministerstwo zapewnia³o, ¿e takie zagro¿enia nie ma i droga bêdzie budowana w latach 2007-2013. I wybuch³a kolejna bomba. Okaza³o siê, ¿e na zlecenie ministerstwa naukowcy z Polskiej Akademii Nauk opracowali studium zagospodarowania pogranicza, z którego wynika, ¿e trasa szybkiego ruchu bêdzie bieg³a od Szczecina przez Gorzów i dalej przez Poznañ, Wroc³aw a¿ do czeskiej granicy. W ten sposób ominie po³udnie naszego regionu. - Te plany s± wymierzone w lubusk± racjê stanu - mówi³ w poniedzia³ek na konferencji prasowej radny Gorzowa Marek Surmacz. - Co wiêcej brak drogi z Czech do portów wzd³u¿ granicy le¿y w interesie Niemiec, a nie w interesie Polski - doda³.

- S³aba infrastruktura drogowa zablokuje nasz rozwój gospodarczy, a wielu skandynawskich przewo¼ników zacznie korzystaæ z dróg na zachód od Odry - wylicza³a obawy radna PiS El¿bieta Rafalska.

W dramatycznym tonie wypowiadali siê te¿ w poniedzia³ek zielonogórscy radni PO. - Zdegradowana Zielona Góra stanie siê miastem drugiej - komentowa³a Bo¿enna Bukiewicz, szefowa zielonogórskiej PO i namawia³a by radni przeg³osowali uchwa³ê protestacyjn±. Sesja odbêdzie siê dzi¶ w zielonogórskim ratuszu.

Studium PAN nie przes±dza o przysz³o¶ci. Nie oznacza definitywnej decyzji o biegu trasy. Radni PiS twierdz± jednak, ¿e aby podobne projekty nie sta³y siê rzeczywisto¶ci±, potrzebny jest zdecydowany protest lubuskich samorz±dów. Najlepiej wyra¿ony uchwa³ami rad miejskich i gminnych. Dzia³acze PiS z³o¿yli wczoraj wniosek o nadzywczajn± sesjê w Gorzowie.

Wczoraj wicemarsza³ek lubuski Edward Fedko po raz kolejny spotka³ siê w tej sprawie z lubuskimi samorz±dowcami, dzia³aczami euroregionów i organizacji pozarz±dowych. - Do 2 wrze¶nia Ministerstwo Infrastruktury otrzyma od nas dokument opisuj±cy szeroko wszystkie uwagi dotycz±ce nie tylko S-3, ale tak¿e innych aspektów studium zagospodarowania pogranicza. Generalnie chodzi o to, ¿e studium jest w wielu miejscach niezgodne z regionalnymi strategiami Lubuskiego, Dolno¶l±skiego i Zachodniopomorskiego - poinformowa³a Barbara Kuraszkiewicz-Machniak, rzecznik Zarz±du Województwa Lubuskiego.

--
C
U
S
2005-09-01 21:36
Temat postu: Nie przez Poznañ! - radni walcz± o S-3
ciachu


forum admin
postw: 823

Nie przez Poznañ! - radni walcz± o S-3

Pawe³ Krysiak 01-09-2005 , ostatnia aktualizacja 01-09-2005 17:49

Gorzowscy radni przyznali, ¿e w interesie regionu le¿y, by szybka trasa S-3 ³±czy³a dwie lubuskie stolice. Jedynie radny demokratów Piotr Ja³oszyñski wybiera kierunek wielkopolski

Chcemy, aby Gorzów by³ silnym miastem w silnym województwie lubuskim. I dlatego domagamy siê, aby trasa szybkiego ruchu nie ominê³a po³udniowej czê¶ci naszego regionu - mówi³a radna PiS El¿bieta Rafalska na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie.

Trasa S-3 z pó³nocy na po³udnie mia³a biec równolegle do krajowej "trójki". W Lubuskiem mia³a siê po³±czyæ siê z autostrad± A2 oraz z obwodnicami Miêdzyrzecza, Gorzowa i Nowej Soli. Tymczasem na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury naukowcy z Polskiej Akademii Nauk opracowali studium zagospodarowania pogranicza, z którego wynika, ¿e trasa ma biec od Szczecina przez Gorzów i dalej przez Poznañ, Wroc³aw a¿ do czeskiej granicy. W ten sposób omija Zielon± Górê i po³udnie naszego województwa. Radni PiS w apelu domagaj± siê budowy S3 w pierwotnej wersji, czyli z uwzglêdnieniem Zielonej Góry. Wszyscy radni Gorzowa apel poparli oprócz radnego niezale¿nego Stanis³awa Ja³oszyñskiego.

W obronie S-3 stanê³a te¿ zielonogórska Rada Miejska. - Zmiana przebiegu trasy z pierwotnie zak³adanego, a wiêc przez Zielon± Górê, na proponowany obecnie spowoduje marginalizacjê naszego Miasta, zahamuje rozwój i umacnianie jednego z wa¿nych osrodków miejskich na zachodniej granicy - czytamy w apelu radnych do premiera.

--
C
U
S
2005-09-02 10:00
Temat postu: Radni protestuj±
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Wrze¶nia 2005
Radni protestuj±

Samorz±dy najwiêkszych miast regionu nie zgadzaj± siê z propozycj± zmiany przebiegu trasy S3. Wzywaj± rady pozosta³ych gmin do podejmowania uchwa³ w tej sprawie.


Na wczorajszej sesji Rady Miasta w Gorzowie wiceprezydent Ewa Piekarz odczyta³a pismo prezydenta skierowane do autorów Studium Kierunkowego Zagospodarowania Przestrzennego pogranicza. "W mojej ocenie studium uwzglêdni³o przede wszystkim interesy Niemców, Poznania i Wroc³awia, z pominiêciem lubuskiego pogranicza" napisa³ prezydent. Za apelem domagaj±cym siê od Ministerstwa Infrastruktury zaprzestania prac nad zmian± przebiegu trasy S3 g³osowa³o 21 radnych. Przeciwny by³ tylko Stanis³aw Ja³oszyñski.
Podobny apel podjêli radni zielonogórscy. Pisz± oni: "Zmiana przebiegu trasy z pierwotnie zak³adanego, a wiêc przez Zielon± Górê (...) spowoduje marginalizacjê naszego miasta, zahamuje rozwój i umacnianie jednego z wa¿nych o¶rodków miejskich na zachodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej".
W prote¶cie samorz±du Nowej Soli jest mowa o tym, ¿e taka zmiana zniszczy plany rozwoju miasta, które opierano o blisko¶æ planowanej "trójki". Przypominaj±, ¿e wykupiono ju¿ grunty pod trasê, a w wielu miejscach przyst±piono ju¿ nawet do budowy. Dokument przygotowany w Instytucie Geografii PAN nowosolscy rajcy nazywaj± "zagro¿eniem dla rozwoju miasta i województwa lubuskiego".


(as, kris, sc)--
C
U
S
2005-09-12 14:35
Temat postu: Buduj± drogê na moim polu!
ciachu


forum admin
postw: 823

12 Wrze¶nia 2005
Buduj± drogê na moim polu!


Na polach miêdzy Zielon± Gór± a Now± Sol± geodeci wytyczaj± ju¿ trasê S3. Ale mieszkanka Nowej Soli i jej prawnicy chc± wstrzymania robót.

- Bo to moje pole, bezprawnie zagarniête 55 lat temu - mówi kobieta.
Chodzi o ponad 9 ha ziemi w Niedoradzu, które pañstwo Magdziakowie (pó¼niejsi te¶ciowie pani Aliny Magdziak z Nowej Soli) dostali w 1948 r. aktem nadania. Szybko dorobili siê sklepu, ich bogactwo rzuca³o siê w oczy. I w 1950 r. padli ofiar± stalinowskich represji. Wed³ug relacji pani Aliny, w nocy zabrali ich tajniacy bezpieki i na trzy lata s³uch po nich zagin±³. Kiedy wrócili, ich gospodarstwo by³o ju¿ przejête przez pañstwo ,,na cele spo³eczne''. Ich pola zaj±³ PGR.
W 1991 r. pani Alina zebra³a podpisy kilkudziesiêciu starszych mieszkañców wsi, którzy pamiêtali te wydarzenia. Dla potrzeb s±du, bo postanowi³a walczyæ o zwrot zagarniêtego maj±tku.

To fortuna

Walczy³a w kolejnych instancjach ponad 13 lat. Tymczasem w 1995 r. na ziemi Magdziaków w Niedoradzu, ale jako na gruncie pañstwowym, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowa³a obwodnicê z wiaduktem nad torami. A teraz na sporne pole wjecha³y ju¿ koparki, weszli geodeci, którzy wytyczaj± trasê S3. - Kiedy to zobaczy³em, mocno siê zdenerwowa³em - mówi pe³nomocnik Magdziaków Artur Jankowiak z zielonogórskiej kancelarii adwokackiej Witolda Majchrzaka.
Dlaczego? Bo w marcu 2004 r. s±d administracyjny uzna³, ¿e podstaw prawnych do przejêcia ziemi przez pañstwo nie by³o. Wyrok siê uprawomocni³ i minister rolnictwa powinien teraz stwierdziæ niewa¿no¶æ tej decyzji. To by otworzy³o Magdziakom drogê do dochodzenia w s±dzie cywilnym odszkodowania. Za metr kw. ziemi pod trasê, drogowcy p³ac± nawet po 25 z³. (za 4 ha pod S3, wysz³oby ok. pó³ mln z³). Dla pani Aliny, która ¿yje za 600 z³ emerytury, to fortuna.

Stop dla trójki

- Problem w tym, ¿e minister wadliwie wykona³ orzeczenie s±du, umarzaj±c sprawê - mówi Jankowiak. - Doprowadzili¶my ju¿ do ukarania ministra kar± 5 tys. z³, potem z³o¿yli¶my skargê na ministra do s±du administracyjnego. Czekamy na wyrok.
Jankowiak planuje z³o¿enie wniosku o wstrzymanie inwestycji w trasê S3. - Jest taka mo¿liwo¶æ, bo grunt na jakim jest ona prowadzona, ma nieuregulowany status prawny - mówi. - Nie chodzi nam o grunt, ale o uregulowanie jego stanu prawnego.
- Wstrzymanie robót nie wchodzi w grê - odpowiada dyrektor zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Robert Miko³ajski. - Je¶li ta pani ro¶ci prawa do gruntu, to powinna decyzj± s±du otrzymaæ odpowiednie odszkodowanie.


MICHA£ IWANOWSKI
(68) 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-09-28 17:34
Temat postu: Kolejny termin
ciachu


forum admin
postw: 823

28 Wrze¶nia 2005
Kolejny termin
- Dokumentacjê drogi S3 trzeba jeszcze uzupe³niæ - powiedzia³a Krystyna Gurbiel, wiceminister gospodarki.

Od kilku tygodni pilnujemy, kiedy wniosek o finansowanie drogi S3 z funduszów unijnych trafi do Brukseli. W sobotê pisali¶my, ¿e dokumenty trafi³y z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Gospodarki. Tam mia³y byæ kontrolowane przez wys³aniem ich za granicê.
- Na ostatnim spotkaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg ustalili¶my, ¿e dokumenty trzeba jeszcze uzupe³niæ. Nawet je¿eli z woj. lubuskiego by³ kompletna, to trasa ta przebiega te¿ przez inne województwa - mówi K. Gurbiel.
- Teraz dyrekcja dróg musi jeszcze uzupe³niæ brakuj±ce papiery. Do tego czasu nie mo¿na ich wys³aæ za granicê.
W poniedzia³ek o trasie szybkiego ruchu dyskutowali radni sejmiku wojewódzkiego. Samorz±dowcy zdecydowali, ¿e wy¶l± do Rady Ministrów pismo, w którym potwierdz± wolê budowy S3 i przypomn±, i¿ jest to droga zapewniaj±ca rozwój woj. lubuskiego.


(mb)

--
C
U
S
2005-10-11 10:47
Temat postu: Jak to siê robi w Warszawie
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Pa¼dziernika 2005
Jak to siê robi w Warszawie

- Mamy dokumenty trasy S3. Na poprawki potrzebujemy dwa, trzy tygodnie - mówi rzecznik prasowy dyrekcji dróg krajowych Andrzej Maciejewski.


Od dwóch miesiêcy ¶ledzimy losy dokumentów, które powinny trafiæ do Brukseli, aby Unia Europejska da³a pieni±dze na budowê trasy S3 ze Szczecina do Lubawki. 28 wrze¶nia akta Ministerstwo Gospodarki uzna³o za niekompletne i odes³a³o do uzupe³nienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Od tego czasu nikt nie zaj±³ siê ich uzupe³nieniem.

Gro¼ba opó¼nienia


Wczoraj znów pytali¶my o dokumenty trasy S3. - Musimy uporz±dkowaæ akta. Zajmie nam to dwa, trzy tygodnie. Wtedy ponownie wy¶lemy je do ministerstwa - zapewnia Maciejewski.
Jego zdaniem, pieni±dze na S3 nie przepadn±, choæ mo¿e byæ opó¼nienie w budowie, bo teraz dyrekcja dróg zajmuje siê wykupem gruntów pod przysz³± tras±, a zgodnie z wcze¶niejszymi planami, powinna ju¿ otrzymywaæ pozwolenia na budowê niektórych odcinków.
- Do koñca 2006 r. mamy czas na zebranie dokumentacji - mówi Monika Milwicz odpowiedzialna w dyrekcji dróg na projekty unijne. - Ale zrobimy to wcze¶niej. Dzi¶ nie mamy gwarancji, ¿e dostaniemy na trasê pieni±dze z Unii. Zbudujemy tyle drogi, na ile bêd± pieni±dze.

W³adza tylko dzwoni


Czy losami trasy S3, tak wa¿nej dla rozwoju regionu, interesuj± siê lubuscy decydenci? Rzeczniczka wojewody lubuskiego Katarzyna Jankowiak poinformowa³a, ¿e "wojewoda interesuje siê spraw± i rozmawia z ministerstwem".
- Regularnie dzwonimy do Warszawy. Nie mieli¶my ¿adnych informacji, ¿e finansowanie trasy jest zagro¿one - zapewnia rzeczniczka prasowa zarz±du województwa Barbara Kuraszkiewicz-Machniak.


MAREK BIA£OW¡S, (wak)
68 324 88 70
mbialowas@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2005-10-25 08:48
Temat postu: Trasa na papierze
ciachu


forum admin
postw: 823

25 Pa¼dziernika 2005
Trasa na papierze

Wniosek o sfinansowanie budowy S3 ze ¶rodków unijnych nadal nie zosta³ wys³any do Brukseli.


W sierpniu dowiedzieli¶my siê, ¿e mo¿e byæ zagro¿ona budowa trasy szybkiego ruchu S3 ³±cz±cej Szczecin z Lubawk± (granica z Czechami). Droga ma strategiczne znaczenie dla Lubuskiego, bo usprawni komunikacjê w kierunku pó³noc - po³udnie. Oto okaza³o siê, ¿e na czas do Brukseli mo¿e nie dotrzeæ wniosek o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. A bez tych pieniêdzy budowa nie dojdzie do skutku. Potrzebny jest miliard z³otych.
Od dwóch miesiêcy ¶ledzimy tempo opracowania dokumentacji. Nadal jest ¼le.

Papiery odes³ane


Wniosek unijny wysy³a Ministerstwo Gospodarki. Komplet dokumentów dosta³o 21 wrze¶nia z Ministerstwa Infrastruktury. Ale do dzi¶ ¿adne papiery do Brukseli nie zosta³y wys³ane. Dlaczego? Wiceminister gospodarki Krystyn± Gurbiel jako winnych wskazuje obu wojewodów - lubuskiego i zachodniopomorskiego.
- Dwa tygodnie temu z udzia³em ministra ¶rodowiska Tomasza Podgajniaka przeanalizowali¶my oceny z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego dotycz±ce oddzia³ywania drogi S3 na obszary chronione wytypowane w ramach Natura 2000 - mówi Gurbiel. - Mieli¶my do nich wiele zastrze¿eñ i obie oceny trzeba poprawiæ. Inaczej zostan± one odrzucone przez brukselsk± Komisjê Europejsk±. Dopóki wojewodowie tego nie zrobi±, dokumentacji nie mo¿na wys³aæ.

Ale o co chodzi?


Dzwonimy do Gorzowa Wlkp. i Szczecina. Obaj rzecznicy wojewodów a wiêc Katarzyna Jankowiak z Gorzowa i Jerzy Koralewski ze Szczecina wyja¶niaj±, ¿e urzêdy nic nie wiedz± o zastrze¿eniach Ministerstwa ¦rodowiska.
- Ocena oddzia³ywania S3 na obszary chronione to decyzja wojewody, a wiêc mo¿na j± uchyliæ, ale musimy znaæ zastrze¿enia - doda³a Jankowiak.
Po po³udniu dowiedzieli¶my siê, ¿e wojewoda lubuski pis-mo z Ministerstwa Ochrony ¦rodowiska dostanie dzi¶ lub jutro. Wojewoda zachodniopomorski ustnie zosta³ powiadomiony ju¿ 14 pa¼dziernika, czyli 10 dni temu.


(wak)

--
C
U
S
2005-11-04 14:04
Temat postu: Czeka gruba kasa
ciachu


forum admin
postw: 823

4 Listopada 2005
Czeka gruba kasa

W Gliñsku na 25 gospodarzy a¿ 20 sprzeda czê¶æ swych pól pod trasê S3. Mog± zainkasowaæ nawet po 15 z³ za mkw. - Tylko kiedy? - denerwuj± siê rolnicy. - Pieniêdzy ci±gle nie ma.


O tym, ¿e mog± sprzedaæ czê¶æ swych pól i ugorów pod trasê S3 (Szczecin - Jakuszyce), rolnicy dowiedzieli siê rok temu na zebraniu. Wokó³ Gliñska ziemi pod drogê potrzeba du¿o, bo nieopodal skrzy¿uje siê ona z budowan± autostrad± A2. Bêd± wiadukty i zjazdy z obu stron trasy. Projekt przebiegu S3 przewiduje, ¿e przejdzie w poprzek dzia³ek gospodarzy. W sumie wokó³ wsi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi kupiæ 79 dzia³ek.

Wpadli w pop³och


Za 1 mkw. ziemi pod drogê rolnicy mog± dostaæ 8-25 z³. Wszystko zale¿y od tego, jak wyceni± ziemiê rzeczoznawcy. - Ostatnio s³yszeli¶my, ¿e dostaniemy 15 z³ za metr - mówi gospodarz z Gliñska Eugeniusz Mickiewicz, który ma sprzedaæ 80 arów swoich pól. Dosta³by wiêc w sumie 120 tys. z³. - Czekam na to jak na zmi³owanie - mówi. - Chcê skoñczyæ wreszcie remont domu i kupiæ kombajn, ¿eby syn mia³ jakie¶ perspektywy na gospodarce.
W Gliñsku zapanowa³ prawdziwy pop³och, gdy niedawno gospodarze dowiedzieli siê, ¿e S3 ma w ogóle omin±æ woj. lubuskie i pobiec przez Poznañ i Wroc³aw (pisali¶my o tym w cyklu publikacji pod has³em "Walczymy o S3"). - Wszyscy tutaj byli rozgoryczeni - przyznaje so³tys Tomasz Ryczek. - Poczuli¶my siê oszukani.

Znów jest nadzieja


Ale nadzieja wst±pi³a w gospodarzy kilka dni temu, gdy do wsi zjechali rzeczoznawcy, by wyceniaæ dzia³ki. - To przedstawiciele firmy, która wygra³a przetarg na wycenê ziemi, bo sami nie mo¿emy tego robiæ - wyja¶nia dyrektor zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Robert Miko³ajski.
Wed³ug obecnych ustaleñ trasa pobiegnie zgodnie z projektem sprzed roku, czyli tym, z jakim zapoznali siê gospodarze z Gliñska. - Decyzje lokalizacyjne w tym rejonie s± ju¿ prawomocne - dodaje R. Miko³ajski. Choæ budowa tego odcinka S3 planowana jest na lata 2007-2010, to rolnicy mogliby dostaæ pieni±dze za ziemiê ju¿ w przysz³ym roku. - Ci, co mieli ziemiê, a jej nie uprawiali, teraz maj± eldorado - przyznaje so³tys Ryczek. - To dobrze, bo ludzie tutaj biedni i wie¶ mo¿e wy³adnieje.


MICHA£ IWANOWSKI--
C
U
S
2005-11-14 12:42
Temat postu: Wreszcie ruszy³o
ciachu


forum admin
postw: 823

14 Listopada 2005
Wreszcie ruszy³o

Na drogach w naszym regionie zawsze by³o ciasno, a teraz gdy trwa remont g³ównych arterii kierowcy stoj± w d³ugich korkach. Jest nadzieja, ¿e co¶ siê zmieni na lepsze, bo bêdzie budowana nie tylko autostrada A2, ale i droga szybkiego ruchu S3 przez Gorzów i Zielon± Górê do granicy z Czechami.
fot. Tomasz Gawa³kiewicz
Nowy minister transportu i budownictwa Jerzy Polaczek zapowiedzia³, ¿e budowa drogi szybkiego ruchu S3 jest na li¶cie najwa¿niejszych inwestycji.

Od czerwca piszemy o konieczno¶ci budowy drogi szybkiego ruchu S3, która dla regionu jest niezbêdna dla sprawnej komunikacji i rozwoju. Zapewni bowiem szybk± jazdê w kierunkach pó³noc - po³udnie: Szczecin - Gorzów - Zielona Góra - Nowa Sól - Legnica i dalej do granicy z Czechami w Lubawce.

Dobra robota

To my nag³o¶nili¶my zagro¿enie opó¼nieñ w budowie trasy S3 i plany Ministerstwa Infrastruktury o innym jej przebiegu - przez Gorzowa, Poznañ i Wroc³aw. Bez Zielonej Góry i po³udnia naszego województwa. Sprawdzali¶my te¿ jak jest przygotowywany wniosek o pieni±dze unijne na tê drogê, bo bez nich ona nie powstanie.
Po zapowiedzi nowego ministra transportu przynajmniej wiadomo, co planuje rz±d w tej sprawie.
Bogus³aw Liberadzki, by³y minister i pose³ Europarlamentu tak komentuje nowe informacje: - Wa¿ne, ¿e ministerstwo publicznie deklaruje budowê S3 jako wa¿nej drogi. Mo¿e wtedy przestanie finansowaæ budowê innych, a o niej wci±¿ zapominaæ. I mo¿e zakoñczy siê ¿enuj±ca dyskusja o zmianie przebiegu S3, a plany Polskiej Akademii Nauk, która je proponowa³a trafi± do kosza. Gratulujê "Gazecie Lubuskiej", bo zrobi³a kawa³ dobrej roboty w walce o S3.

Papiery poprawione

A co z pieniêdzmi unijnymi na trasê? Bo wci±¿ do Komisji Europejskiej nie dotar³ kompletny wniosek o sfinansowanie drogi.
Przypomnijmy, ¿e by³ on ju¿ gotowy, ale Ministerstwo Gospodarki zwróci³o czê¶æ dokumentów do poprawki wojewodzie lubuskiemu i zachodniopomorskiemu.
W Gorzowie i Szczecinie zapewniono nas, ¿e poprawion± analizê o wp³ywie drogi S3 na obszary chronione ju¿ wys³ano do Warszawy.
Sprawdzili¶my. Dokumentacja jest ju¿ w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam zapewniono nas, ¿e ju¿ dzi¶, najpó¼niej jutro trafi do Ministerstwa Gospodarki, które jest odpowiedzialne za sprawdzenie i wys³anie dokumentacji do Brukseli.
- Czekamy na dokumenty niecierpliwie. Po sprawdzeniu od razu wy¶lemy do Komisji Europejskiej - obiecuje wiceminister gospodarki Krystyna Gurbiel.
Trzymamy za s³owo.


(wak)

--
C
U
S
2005-12-05 09:37
Temat postu: O drogach do Babimostu
ciachu


forum admin
postw: 823

O drogach do Babimostu pisze wicemarsza³ek Edward Fedko

Edward Fedko, wicemarsza³ek województwa lubuskiego 04-12-2005W zwi±zku z opublikowaniem na ³amach "Gazety Wyborczej" z dnia 29 listopada 2005 artyku³u zatytu³owanego "Lubuszanie wniebowziêci" zwracam siê z pro¶b± o opublikowanie odpowiedzi na zawarte w artykule stwierdzenia Henryka Macieja Wo¼niaka.

W artykule zatytu³owanym "Lubuszanie wniebowziêci" opublikowanym 29 listopada 2005 roku na ³amach "Gazety Wyborczej" ukaza³ siê komentarz Wiceprzewodnicz±cego Sejmiku Województwa Lubuskiego Henryka Macieja Wo¼niaka. Radny Wo¼niak skar¿y siê na jako¶æ drogi, któr± dojechaæ mog± do lotniska mieszkañcy pó³nocnej czê¶ci województwa. W zwi±zku z tym informujê, ¿e obecnie istniej± trzy alternatywne, dogodne po³±czenia drogowe z Gorzowa Wlkp. Oraz innych miejscowo¶ci z pó³nocnej czê¶ci woj. lubuskiego do Portu Lotniczego w Babimo¶cie.

Pierwsze to drog± krajow± nr 3 do Miêdzyrzecza, a nastêpnie drogami powiatowymi przez Lutol Suchy, Zb±szynek i dalej drog± nr 302 oraz 304 do Babimostu. Nawierzchnie bitumiczne tych dróg o szeroko¶ci od 5m do 6m s± w dobrym stanie technicznym umo¿liwiaj±cym swobodny przejazd samochodem osobowym. Dojazd od Miêdzyrzecza jest oznakowany drogowskazami informacyjnymi o Porcie Lotniczym.

Druga mo¿liwo¶æ dojazdu to drog± krajow± nr 3 do ¦wiebodzina, a nastêpnie wojewódzk± nr 303 do Babimostu. Droga ta posiada nawierzchniê bitumiczn± w stanie dobrym o szeroko¶ci od 4m do 5,5m. Jest od roku 1999 sukcesywnie modernizowana. Plany inwestycyjne zak³adaj± jej dalsz± modernizacjê z efektem zakoñczenia w roku 2007. W ramach tego zadania przewiduje siê budowê obwodnic Lubinicka i Jezior. Dojazd od ¦wiebodzina do Babimostu jest oznakowany specjalnymi znakami.

Trzeci± drogê alternatywn± - dojazdow± do Portu Lotniczego w Babimo¶cie stanowi przejazd drog± krajow± nr 3 do Sulechowa i dalej drog± krajow± nr 32 w kierunku Okunina (Poznania), nastêpnie zjazd na drogê wojewódzk± nr 304 do Babimostu, która zosta³a ju¿ zmodernizowana. Oznakowanie dojazdu podobnie jak w pozosta³ych przypadkach. Obecnie trwa budowa obwodnicy Babimostu, która wp³ynie na usprawnienie dojazdu do portu lotniczego z kierunku Zielonej Góry i ¦wiebodzina.

We wszystkich trzech przypadkach d³ugo¶ci dojazdu do Portu Lotniczego wynosi 100 km.

Istotne znaczenie w usprawnieniu i poprawie warunków dojazdu do Babimostu bêd± mia³y planowane inwestycje na drodze krajowej nr 3 tj. zakoñczenie w roku 2006 budowy obwodnicy Miêdzyrzecza oraz kolejno planowane obwodnice Deszczna, Brzozowca, Trzebiszewa, Skwierzyny, Jordanowa, ¦wiebodzina oraz budowa drugiej jezdni (nitki) drogi krajowej nr 3 na odcinku Gorzów Wlkp.-Miêdzyrzecz-Sulechów. Przewidywana realizacja tych zadañ w latach 2007-2010 wg planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowcy i Autostrad - Oddzia³ w Zielonej Górze.

--
C
U
S
2005-12-07 19:11
Temat postu: Rozmawiali o drogach i autostradzie
ciachu


forum admin
postw: 823

Radio Zachód

Rozmawiali o drogach i autostradzie (2005-12-07 16:24)

Samorz±dowcy z lubusko-wielkopolskiego pogranicza spotkali siê w Nowym Tomy¶lu, aby porozmawiaæ o modernizacji dróg ³±cz±cych oba województwa oraz o problemach zwi±zanych z budow± autostrady A-2 wiod±cej w stronê przej¶cia granicznego w ¦wiecku.

Go¶ciem spotkania by³ prezes zarz±du Autostrady Wielkopolskiej Andrzej Patalas, który potwierdzi³ ju¿ oficjalnie, ¿e prace przy realizacji inwestycji na odcinku Nowy Tomy¶l - Trzeciel zosta³y wstrzymane co najmniej do 2007 roku. Jak powiedzia³, jest kilka istotnych spraw wp³ywaj±cych na t± decyzjê. Najwa¿niejsze z nich to problemy z zamkniêciem planowanego bud¿etu tego odcinka, k³opoty z ujednoliceniem systemu koncesyjnego, a tak¿e kwestie uzyskania odpowiednich decyzji lokalizacyjnych.

Opó¼nieniem prac nad rozpoczêciem budowy lubuskiego odcinka autostrady A-2 zaniepokojony jest starosta powiatu ¶wiebodziñskiego Ryszard Szafiñski. Jak zaznacza, autostrada wiod±ca do i z przej¶cia granicznego w ¦wiecku powinna powstaæ jak najprêdzej, poniewa¿ to szansa na rozwój nie tylko jego powiatu, lecz tak¿e ca³ego regionu.

Dodajmy tylko, ¿e w pierwotnych za³o¿eniach pierwsze prace przy budowie lubuskiego odcinka autostrady A-2 mia³y rozpocz±æ siê w trzecim kwartale 2006 roku. Od kilku miesiêcy mówi³o siê jednak, ¿e Autostrada Wielkopolska nie rozpocznie tej inwestycji w planowanym terminie.A. Steci±g - Radio Zachód

--
C
U
S
2005-12-08 10:53
Temat postu: Pojedziemy w jedn± stronê
ciachu


forum admin
postw: 823

8 Grudnia 2005
Pojedziemy w jedn± stronê

Z Trzciela dojedziesz autostrad± A2 do Berlina, ale do Poznania - nie.

Wczoraj w starostwie w Nowym Tomy¶lu przedstawiciele powiatów z woj. lubuskiego i wielkopolskiego oraz samorz±du województwa spotkali siê z prezesem Autostrady Wielkopolskiej Andrzejem Patalasem. Mówili m.in. o zje¼dzie z autostrady A2 w Nowym Tomy¶lu i po³±czeniu go z lokaln± sieci± dróg.
A. Patalas podtrzyma³ wczoraj wcze¶niejsz± obietnicê, ¿e w Trzcielu powstanie wêze³. Ale w ubo¿szej postaci - z A2 bêdzie mo¿na swobodnie zjechaæ, natomiast wjad± na ni± tylko podró¿uj±cy do ¦wiecka. Kieruj±c siê na Poznañ, trzeba bêdzie dotrzeæ do Jordanowa lub Nowego Tomy¶la i dopiero stamt±d wjechaæ na A2.
Przyczyn± takiego rozwi±zania jest brak pieniêdzy. Budowa lubuskiego odcinka A2 z Nowego Tomy¶la do ¦wiecka mo¿e byæ opó¼niona. Wcze¶niej planowano jej zakoñczenie w 2007 r., dzi¶ spó³ka podaje termin: 2009-2010. Zmieni³y siê przepisy ochrony ¶rodowiska i potrzebne bêd± dodatkowe kosztowne zezwolenia.


(wak)--
C
U
S
2005-12-14 14:01
Temat postu: Puste obietnice
ciachu


forum admin
postw: 823

14 Grudnia 2005
Puste obietnice


Po kilku dniach ¶ledztwa ustalili¶my, gdzie znajduje siê wniosek o dofinansowanie budowy drogi szybkiego ruchu S3. Trzymaj± go w szufladzie urzêdnicy ministerstwa transportu.W sobotê 26 listopada premier Kazimierz Marcinkiewicz podczas wizyty w Gorzowie zapewni³, ¿e droga szybkiego ruchu S3 bêdzie dla jego rz±du priorytetem, a wiêc jej budowa jest niezagro¿ona. Trasa ma prowadziæ od Szczecina, przez Gorzów Wlkp. do Zielonej Góry i do granicy z Czechami.

Co nam grozi

Droga ma decyduj±ce znaczenie dla rozwoju regionu, bo bêdzie najszybszym szlakiem ³±cz±cym pó³noc z po³udniem. Po³±czy te¿ autostrady A2 i A18, które przecinaj± województwo na linii wschód-zachód. Aby S3 powsta³a, potrzebne s± pieni±dze z Unii. Ale wniosek o dofinansowanie do dzi¶ nie zosta³ wys³any do Brukseli.
Premier obiecuje trasê, nie wie jednak co robi± jego podw³adni. - Zaliczenie S3 do priorytetów mo¿e okazaæ siê pust± obietnic±, je¶li ministerstwa nadal bêd± zwleka³y z wys³aniem do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie budowy tej trasy - komentuje pose³ Europarlamentu z naszego województwa prof. Bogus³aw Liberadzki. - Zagro¿enie jest tym wiêksze, ¿e fundusze z Unii dla Polski mog± byæ mniejsze na najbli¿sze lata i w pierwszej kolejno¶ci bêd± finansowane te inwestycje, na które ju¿ wcze¶niej przydzielono pieni±dze. A S3 w tej grupie nie ma.

Kto teraz zawali³?

W po³owie listopada wiceminister gospodarki Krystyna Gurbiel zapewnia³a nas, ¿e dokumenty s± ju¿ skompletowane i lada dzieñ trafi± do Brukseli. Ale minister Gurbiel zosta³a odwo³ana, a wniosek do Brukseli nie dotar³. Gdzie jest?
- U nas go nie ma - mówi rzecznik prasowa ministerstwa gospodarki Agnieszka Jankowska. Dzwonimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - 14 listopada wys³ali¶my dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury - mówi rzecznik dyrekcji Andrzej Maciejewski. - Ale ono ju¿ nie istnieje, zosta³o podzielone miêdzy resorty transportu i rozwoju regionalnego. Tylko nie wiem, które z nich ma zaj±æ siê wnioskiem.
Nie³atwo by³o to ustaliæ. Urzêdy zajête s± w³asn± organizacj±. Po kilku dniach rozmów telefonicznych, maili wiemy, ¿e dokumenty s± w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, w departamencie finansowania infrastruktury i funduszy europejskich.
- Wniosek le¿y w naszych biurkach - przyznaj± Marek Krawczyk, dyrektor departamentu i jego zastêpca Krzysztof Siwiec - bo jest ¼le przygotowany przez wojewodê lubuskiego i zachodniopomorskiego. Siwiec dodaje: - Nale¿y poprawiæ dokumenty dotycz±ce wp³ywu drogi S3 na obszary chronione w ramach Natura 2000. Wy¶lemy wojewodom pisma z instrukcj± co trzeba poprawiæ.

A co robi± nasze w³adze?

Pytamy wojewodê, czy wie co dzieje siê z wnioskiem? Jego rzecznik prasowa Katarzyna Jankowiak odpowiada: - Wojewoda Janusz Gramza poinformowa³ mnie, ¿e wniosek jest ju¿ w Brukseli. Tak go zapewniono w Ministerstwie Gospodarki.
Pytamy w³adze samorz±dowe województwa, jak dbaj± o budowê trasy S3. - Minister transportu zapewni³ nas, ¿e droga bêdzie budowana - o¶wiadczy³ Edward Fedko, wicemarsza³ek Lubuskiego. - Za przygotowanie wniosku odpowiadaj± ministerstwa i nie mo¿emy ingerowaæ w ich kompetencje.
Chcemy zapytaæ premiera o to, czy wie jak pracuj± jego urzêdnicy? Ale pracownik biura prasowego odmawia kontaktu z rzecznikiem prasowym i odsy³a nas od razu do ministerstwa rozwoju regionalnego, choæ ono siê S3 nie zajmuje.


CZES£AW WACHNIK
0 68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2006-01-18 18:55
Temat postu: K³opoty z drog± S3
ciachu


forum admin
postw: 823

18 Stycznia 2006
K³opoty z drog± S3
Powiêkszenie
fot. rys. Gra¿yna Rymaszewska Powiêkszenie

Grunt w Niedoradzu, przez który ma biec trasa S3 zosta³ bezprawnie przejêty przez pañstwo w 1950 r. - przyzna³ s±d administracyjny. Spadkobierczyni by³ych w³a¶cicieli tej ziemi chce teraz odszkodowania i... wstrzymania decyzji o budowie trasy.

O sprawie pisali¶my 21 marca ub.r. w tek¶cie ,,Fortuna za pole''. Chodzi o ponad 9 ha ziemi w okolicach dzisiejszego wiaduktu nad trakcj± kolejow± w Niedoradzu. Pole nale¿a³o w latach 40. do te¶ciów Aliny Magdziak z Nowej Soli, którzy w 1950 r. zostali aresztowani przez stalinowsk± s³u¿bê bezpieczeñstwa. Kilka lat pó¼niej ich ziemiê przej±³ miejscowy PGR. Pani Alina ju¿ w 1991 r. zaczê³a walczyæ o zwrot utraconego maj±tku, toczy³a boje w kolejnych instancjach s±dowych, powo³ywa³a ¶wiadków.

Pó³ miliona na ¿ycie

Pod koniec grudnia s±d administracyjny w Warszawie stwierdzi³ ostatecznie, ¿e przejêcie ziemi przez pañstwo odby³o siê z naruszeniem prawa. Jednak w tym czasie na ziemi Magdziaków, ale jako na gruncie pañstwowym, wybudowano obwodnicê w ci±gu krajowej "trójki” z wiaduktem nad torami. A dzi¶ wokó³ niego pracuj± ju¿ geodeci, którzy wytyczaj± trasê szybkiego ruchu S3.
Pani Alina nie chce zwrotu ziemi, bo wie, ¿e nikt nie przesunie wiaduktu ani projektowanej trasy. Chce odszkodowania. Liczy, ¿e nale¿y jej siê przynajmniej 600 tys. z³. - Wiem, ¿e drogowcy p³acili gospodarzom po 150 tys. z³ za hektar, a pod wiaduktem s± moje cztery hektary - argumentuje. Walka o te pieni±dze to dla niej byæ albo nie byæ. Bo niedawno ZUS odebra³ jej prawo do renty i kobieta jest dzi¶ bez ¶rodków do ¿ycia.

Najpierw kasa, potem robota

- Utrzymujemy siê z mê¿em z jego zasi³ku przedemerytalnego - ubolewa pani Alina. - Tak d³u¿ej siê nie da.
Jej pe³nomocnik Artur Jankowiak z zielonogórskiej kancelarii Witolda Majchrzaka kilka dni temu wezwa³ ministra rolnictwa, by orzek³ niewa¿no¶æ decyzji o upañstwowieniu ziemi sprzed pó³ wieku. Jednocze¶nie z³o¿y³ wniosek o ustalenie i wyp³atê odszkodowania od skarbu pañstwa. A wczoraj wys³a³ do G³ównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o natychmiastowe zawieszenie postêpowañ dotycz±cych S3, czyli wydania pozwolenia na budowê i ustalenia lokalizacji pó³nocnej obwodnicy Nowej Soli. - ¯±damy zawieszenia tych postêpowañ do czasu zaspokojenia roszczeñ mojej klientki - mówi adwokat.
GINB ma teraz miesi±c na decyzjê, czy wstrzymaæ pozwolenie na budowê trasy.


(mich)

--
C
U
S
poka stron: 1, 2Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.049 | powered by jPORTAL 2