[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-08-28 10:43
Temat postu: Bêd± zwolnienia
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
27 sierpnia 2007

Bêd± zwolnienia

To ju¿ nieuniknione. Po prywatyzacji ¶wiebodziñskiego szpitala pracê straciæ mo¿e ok. 30-40 osób.

Zmiany w szpitalu dotkn± przede wszystkim pracowników. Pacjenci nie powinni odczuæ w ¿aden sposób skutków sprywatyzowania lecznicy.

- Personel szpitala obawia siê o dalsze zatrudnienie po sprywatyzowaniu - nie ukrywa szef zwi±zkowców Jerzy Hawran.

I zapowiada walkê o pracowników i ich prawa. Z tego powodu nie cichnie wrzawa w lecznicy.

A w staraniach o jej przejêcie licz± siê dwie firmy - jedna z Wroc³awia, druga ze Szczecina. Uda³o siê nam ustaliæ, ile osób mo¿e straciæ pracê po prywatyzacji.

Starosta Zbigniew Szumski informuje, ¿e redukcja etatów siêgnie ok. 30-40 osób.

Ró¿ne oddzia³y

- Po rozmowach z firm± szczeciñsk± wiem, ¿e planuje ona zwolnienie 36 osób - mówi szef powiatu.

Ze wstêpnych rozmów z przedstawicielami wroc³awskiej firmy wynika, ¿e liczba pracowników przeznaczonych do zwolnienia jest podobna. Ma ona nie przekroczyæ 40 osób. Ale ile to bêdzie dok³adnie, jeszcze nie wiadomo.

¯adna z firm nie okre¶li³a równie¿ jakiego personelu dotkn± zwolnienia. Starosta podejrzewa, ¿e chodzi o ro¿ne dzia³y oraz oddzia³y.

Sprawa zwolnieñ bêdzie jeszcze negocjowana. Starosta Szumski zapewnia, ¿e negocjacjom poddane zostan± ewentualne zwolnienia ca³ego personelu i zatrudnianie ludzi na nowo w nowej firmie. Takie rozwi±zanie oznacza dla starostwa wyp³atê odpraw w wysoko¶ci co najmniej 1,5 mln z³. A na to kasy powiatu nie staæ.

Z. Szumski przedstawi równie¿ radnym pro¶bê szpitala o porêczenie milionowego kredytu. - To dla nas z³e rozwi±zanie, bo to kolejny milion dodatkowo do ogromnego d³ugu - mówi starosta. Lecznica dzi¶ jest zad³u¿ona na ponad 11 mln z³. Miesiêcznie generuje dodatkowo ponad 100 tys. z³. d³ugu.

Twardy pakiet

Zwi±zki zawodowe przedstawi³y ju¿ zapowiadany od dawna pakiet socjalny. Du¿y nacisk po³o¿ono m.in. na zarobki. Jak wynika z pakietu 30 proc. podwy¿ki ma zostaæ wliczone w p³acê zasadnicz±. Ale to tylko jeden z punktów.

Zwi±zkowcy chc±, ¿eby odprawa dla zwalnianych osób obejmowa³a roczn± pensjê. Mia³aby ona zostaæ naliczona na zasadach ekwiwalentu za urlop. To ¿±danie, zdaniem starosty, jest trudne do przyjêcia. - Normalnie zgodnie z przepisami odprawa to pensja równa trzem miesi±com - mówi Z. Szumski. Zwi±zkowcy nalegaj± tak¿e na utrzymanie obecnego stanu zatrudniania w szpitalu przez trzy lata. Dok³adne ustalenia bêd± znane ju¿ wkrótce.

Starostwo zapewnia, ¿e ka¿da zwolniona ze szpitala osoba zostanie potraktowana przez urz±d pracy indywidualnie. - Nikt nie zostanie bez wsparcia i pomocy - dodaje Z. Szumski. Pracownicy po¶redniaka s± gotowi do pomocy i poszukiwañ pracy dla osób, które strac± zatrudnienie w lecznicy.

O tym, która firma poprowadzi lecznicê dowiemy siê ju¿ wkrótce.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.015 | powered by jPORTAL 2