[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-08-02 18:27
Temat postu: Chc± siê budowaæ, ale nie maj± gdzie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
2 sierpnia 2007

Chc± siê budowaæ, ale nie maj± gdzie

W mie¶cie i okolicy brakuje gruntów budowlanych. Magistrat szykuje dzia³ki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Lipowej, Sosnowej i Ja¶minowej.

Ci, którzy maj± ziemiê na sprzeda¿ zwlekaj± z jej zbyciem w oczekiwaniu na jeszcze wy¿sze stawki. Tymczasem chêtnych do budowy swoich w³asnych czterech k±tów pod dachem nie brakuje. Narzekaj±, na brak mo¿liwo¶ci zakupu gruntu.

- Nie ma gdzie siê budowaæ, miasto musi pomy¶leæ o ziemi pod zabudowê jednorodzinn± je¿eli chce siê rozwijaæ - mówi Tomasz ze ¦wiebodzina. Bezskutecznie szuka on ziemi pod budowê domu od ponad pó³ roku.

Szykuj± grunty

W urzêdzie miasta potwierdzaj± zainteresowanie kupnem ziemi pod budownictwo. Dlatego magistrat szykuje ju¿ ziemiê do sprzeda¿y przy ul. Lipowej, Ja¶minowej i Sosnowej. Na 20 dzia³kach stan± domki szeregowe. Na sze¶ciu bêdzie miejsce dla domków jednorodzinnych. To nie koniec.

- Pod drugiej stronie obwodnicy miasta naprzeciwko marketu Tesco mamy ponad ok. 12 ha ziemi, a ok. 6 ha postaramy siê zdobyæ z zasobów agencji nieruchomo¶ci Rolnych - informuje burmistrz Dariusz Bekisz. Tam te¿ powsta³yby domki jednorodzinne.

W mie¶cie trwa budowa a¿ trzech bloków. Buduj± je developerzy. Ratusz przygotuje równie¿ ziemiê na os. Widok. Dzia³k± interesuje siê firma, która chce tam wybudowaæ blok na 50 rodzin. Miejsce na nowy blok gmina ma tak¿e na os. ¯aków. Je¿eli znajdzie siê firma chêtna do budowy tam bloku, grunt zostanie uzbrojony pod inwestycjê.

Chêtni na mieszkania

W mie¶cie jest równie¿ du¿e zapotrzebowanie na mieszkania. ¦wiadczy o tym olbrzymie zainteresowanie blokami ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego.

- Na ka¿dy nowy blok oddawany do u¿ytku mamy komplet osób chêtnych do zamieszkania na d³ugo przed wrêczeniem kluczy do lokali - mówi prezes ¦TBS Jan Pietruñko.

Mieszkania schodz± jak ciep³e bu³eczki. ¦TBS w³a¶nie koñczy budowê kolejnego bloku. Wolnych mieszkañ w nim ju¿ nie ma.

¦TBS informuje, ¿e ruszy³ nabór wniosków na zaplanowany na przysz³y rok najnowszy blok towarzystwa. I powoli te¿ zaczyna brakowaæ wolnych lokali. Dokumentacja do ubiegania siê o kredyt na jego wybudowanie jest ju¿ gotowa. Grunt czeka. I powoli te¿ zaczyna brakowaæ wolnych mieszkañ w zaplanowanym domu.

Mieszkania s± potrzebne. W mie¶cie dzia³a kilka du¿ych firm. Zatrudniaj± one kilkaset osób. Czê¶æ z nich chce zamieszkaæ w pobli¿u miejsca pracy.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2