[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2005-07-21 08:44
Temat postu: Jubileusz rzemie¶lników
ciachu

IP: 145.237.253.13

go


Dzieñ za Dniem wydanie 26 [189] z dnia 6 lipca 2005
¦wiebodzin. Piêædziesiêcioletnia historia cechu
Jubileusz rzemie¶lników


Miejscowy Cech Rzemios³ Ró¿nych powo³ano do ¿ycia ponad 50 lat temu 15 kwietnia 1955 roku. By³ to jeden z okresów odrodzenia siê rzemios³a. To zielone ¶wiat³o ówczesnych w³adz i chêæ zrzeszania siê w miejscu zamieszkania zosta³o wykorzystane przez grupê 177 rzemie¶lników.

W sk³ad pierwszego zarz±du wchodzili: starszy cechu - rymarz Stanis³aw Sobkowiak, podstarszy cechu - fotograf Mieczys³aw Prokopowicz, II podstarszy cechu - zegarmistrz Mieczys³aw Wagner, sekretarz - krawiec Kazimierz Pa³asz, skarbnik - malarz Józef Sza³apski i opiekun m³odzie¿y - krawiec Micha³ Kujawski.

Cz³onkami cechu byli: malarze, dekarze, murarze, tokarze, stolarze, ko³odzieje, kominiarze z Maksymilianem Rybarczykiem, studniarze, ¶lusarze, kowale w grupie 29 osób, murarze ze St. Sobkowiakiem, pantoflarze, szewcy w grupie 27 osób, cholewkarze, krawcy w grupie 31 osób, fryzjerzy z Micha³em Zakrzewskim, Antonim Siedleckim i Kazimierzem Grabowskim, piekarze, rze¼nicy z Józefem Zydorem, czapnicy, fotograficy z Boles³awem Wójkiewiczem i Zygmuntem Prokopowiczem, zduni, zegarmistrze z M. Wagnerem i elektrycy z Romanem Tomczakiem (ojciec obecnego starszego cechu Stefana - red.) oraz nietypowym zawodem kolotechnity - Mari± Potrzaska.

W tym czasie prezesem Izby Rzemie¶lniczej w Zielonej Górze by³ Feliks Kubala, którego podpisy widniej± na niejednym dyplomie mistrzowskim. Cz³onkiem zarz±du by³ nasz rymarz i starszy cechu - St. Sobkowiak.

Po utworzeniu organizacji cechowej zapad³a decyzja o ufundowaniu sztandaru cechu. Lista fundatorów znajduje siê w prowadzonej Z³otej Ksiêdze Rzemios³a Powiatu ¦wiebodziñskiego. By³o to 27 pa¼dziernika 1957 roku.

Na przestrzeni minionych lat organizacj± kierowa³ zarz±d cechu, na którego czele stali starsi cechu: St. Sobkowiak, M. Kujawski, M. Wagner, R. Tomczak, zegarmistrz Henryk Filipczak. Obecnie organizacj± kieruje instalator elektryczny - Stefan Tomczak. Biuro cechu przez te wszystkie lata prowadzi³a Krystyna Cenin.

Obecnie organizacja nosi nazwê Cechu Rzemios³ Ró¿nych i Przedsiêbiorczo¶ci. Jest ustawowo przygotowana do realizacji zadañ samorz±du gospodarczego rzemios³a, posiada osobowo¶æ prawn± i wpis do KRS. Zrzesza 34 rzemie¶lników szkol±cych 110 uczniów. Najwiêksz± grupê stanowi± budowlañcy. Jest ich 12, nastêpnie 9 mechaników pojazdowych, 5 stolarzy, 4 piekarzy i 4 fryzjerów.

Obecny zarz±d w sk³adzie: st. cechu S. Tomczak, cz³onek Izby Rzemie¶lniczej, podst. cechu Jan Knu¿yñski, skarbnik Józef Ko¶ciukiewicz oraz cz³onkowie Ireneusz Rampold i Stefan Cymbaluk kierowaæ bêdzie cechem jeszcze rok, do nastêpnego walnego zgromadzenia.

- Praca rzemie¶lnika to rzecz niewymierna, ale byæ dobrym rzemie¶lnikiem to du¿y sukces - podkre¶la wiceprezes Izby rzemie¶lniczej i Przedsiêbiorczo¶ci w Zielonej Górze Micha³ Skubiszewski.

wruzemotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.01 | powered by jPORTAL 2