[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2006-01-26 18:09
Temat postu: Miliony dla gminy
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem Nr 3 z dnia 18 stycznia 2006
Gmina ¦wiebodzin otrzyma³a 55 milionów unijnej dotacji
Miliony dla gminy

Gmina otrzyma³a ponad 55 mln z³ dofinansowania z Unii Europejskiej na uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej. Oznacza to, ¿e ka¿da wioska w gminie do 2009 roku bêdzie mia³a wodoci±g i kanalizacjê.

Celami przedsiêwziêcia jest uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej oraz osi±gniêcie stabilnej sytuacji finansowej Zak³adu Wodoci±gów Kanalizacji i Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. pozwalaj±cej na eksploatacjê, utrzymanie, rozbudowê maj±tku oraz ¶wiadczenie us³ug.

- Bezpo¶rednimi celami jest zmniejszenie ³adunków zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód i ziemi, dostosowanie gospodarki ¶ciekowej do wymogów prawa polskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej - informuje zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak. - W rezultacie doprowadzi to do poprawy ¶rodowiska przyrodniczego, jako¶ci dostarczanej wody oraz awaryjno¶ci systemu wodoci±gowego.

Przedsiêwziêcie obejmuje modernizacjê obiektów oczyszczalni ¶cieków, ujêæ i stacji uzdatniania wody, budowê i modernizacjê wodoci±gów oraz budowê systemów kanalizacji.

Zakres rzeczowy modernizacji oczyszczalni ¶cieków w ¦wiebodzinie wynika z pilnych potrzeb technologicznych i funkcjonalnych. Rozwi±zane zostanie docelowo zagospodarowanie osadów poprzez ich suszenie. Ca³kowity koszt modernizacji oszacowany zosta³ na 8.920.000 z³.

¦wiebodziñska oczyszczalnia ¶cieków nie jest w pe³ni wykorzystana i ma znaczne rezerwy przepustowo¶ci, natomiast pozosta³e oczyszczalnie w Chociulach, Wilkowie, Rzeczycy i Rosinie s± w z³ym stanie technicznym i ulegn± likwidacji. W okresie opadów deszczu zak³ad przetwarza znaczne ilo¶ci wody deszczowej sp³ywaj±cej bezpo¶rednio z odwodnieñ dachów do systemu kanalizacji sanitarnej. Piêtna¶cie wsi nie ma kanalizacji sanitarnej; w niektórych wsiach system kanalizacyjny wymaga dodatkowych prac. W wyniku przewidywanego zwiêkszenia przepustowo¶ci w przysz³o¶ci mo¿liwe bêdzie odbieranie ¶cieków z s±siednich gmin, jednak nie bêdzie siê to odbywaæ w ramach niniejszego projektu.

W zlewni oczyszczalni zaplanowano budowê 79,1 km kanalizacji oraz 23 pompownie ¶cieków.

Przebudowa systemu kanalizacji obejmie 5,7 km w ¦wiebodzinie, a budowa systemu kanalizacji odbêdzie siê w nastêpuj±cych miejscowo¶ciach: £ugów, Wilkowo, Roz³ogi, Borów, Chociule, Rudgerzowice, Osogóra, Jeziory, Rzeczyca, Wityñ, Kupienino, Nowy Dworek, Rosin, Raków, Podlesie, Kêpsko oraz z wysypiska ¶mieci. Poch³onie to kwotê 13.256.500 z³.

System wodoci±gów przewiduje funkcjonowanie 10 komunalnych ujêæ wody, 9 istniej±cych ujêæ i stacji uzdatniania zostanie zmodernizowanych. Ogó³em wybudowanych zostanie 64,5 km wodoci±gów. Przewiduje siê modernizacjê ujêcia i stacji uzdatniania wody w nastêpuj±cych miejscowo¶ciach: ¦wiebodzin, Borów, Chociule, Lubogóra, Raków, Rosin, Rusinów, Rzeczyca, Wilkowo i Go¶cikowo. Rozbudowa i wymiana nieszczelnych sieci wodoci±gowych zostanie zrealizowana w nastêpuj±cych miejscowo¶ciach gminy: ¦wiebodzin, Grodziszcze, Roz³ogi, £ugów, Jeziory, Chociule, Rudgerzowice, Osogóra, Kêpsko, Rosin, Raków, Rusinów, Gliñsk, Witos³aw, Rzeczyca, Kupienino, Wityñ, Go¶cikowo, Jordanowo, Nowy Dworek, Wilkowo, Borów i Lubinicko.

Ca³kowita warto¶æ przedsiêwziêcia wynosi 74.720.300 z³, z czego 55.125.400 dofinansowane zostanie z Funduszu Spójno¶ci, co stanowi oko³o 74 proc. Koszt Gminy ¦wiebodzin to 15 mln z³, co stanowi oko³o 20 proc. Udzia³ ZWKiUK wynosi 6 proc., to jest oko³o 4,6 mln z³. Lata realizacji projektu przewidziano na 2006 - 2009 rok.

wruz

--
C
U
S
2006-04-19 09:37
Temat postu: W ¦wiebodzinie kanalizuj± wszystko
ciachu


forum admin
postw: 823

W ¦wiebodzinie kanalizuj± wszystko

Gazeta.pl
bewa 18-04-2006

Ponad 18 mln euro bêdzie kosztowa³a kanalizacja i sieæ wodoci±gowa w gminie ¦wiebodzin.

Na inwestycjê Unia Europejska z Funduszu Spójno¶ci do³o¿y³a 13,5 mln euro. Resztê wysup³a³y samorz±dy.

Ju¿ za trzy lata 99,9 proc. mieszkañców ¦wiebodzina i okolic bêdzie korzystaæ z kanalizacji i wodoci±gów. W planach jest modernizacja oczyszczalni ¶cieków, po³o¿enie 77 km rur sanitarnych, budowa stacji uzdatniania wody, 25 przepompowni oraz 65,5 km sieci wodoci±gowej.

Do systemu zostanie pod³±czonych ok. 5 tys. nowych u¿ytkowników. Wtedy gmina ¦wiebodzin bêdzie ju¿ prawie stuprocentowo skanalizowana. Skorzystaj± te¿ na tym mieszkañcy s±siednich gmin: Lubrza, Szczaniec i Trzciel, którzy ju¿ po wybudowaniu sieci, te¿ bêd± mogli siê do niej pod³±czyæ.

Obecnie z wodoci±gów korzysta ok. 25,6 tys. osób. Za trzy lata bêdzie ich o 4,1 tys. wiêcej.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.028 | powered by jPORTAL 2