[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2006-01-18 19:00
Temat postu: Budowy i remonty ulic w nowym bud¿ecie
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem numer 2(215) z dnia 11 stycznia 2006 r.

¦wiebodzin. Budowy i remonty ulic w nowym bud¿ecie
Bogatsi mieszkañcy, bogatsza gmina

Tegoroczny bud¿et jest o 6 mln z³ wiêkszy od poprzedniego. Jeszcze nie by³o w gminie takich pieniêdzy. Dochody zaplanowano na 61 mln z³. Co mieszkañcy za to dostan±? Przede wszystkim nowe drogi osiedlowe i w centrum, w co ju¿ dawno wielu przesta³o wierzyæ.

Prawie 1,5 mln z³ zaplanowano na modernizacjê Placu Jana Paw³a II. Dotychczasowe p³yty zast±pi granitowa kostka, taka jaka kiedy¶ zdobi³a plac. Pojawi siê trochê zieleni. Nowy projekt bêdzie gotowy na wiosnê.

Za 350 tys. z³ dokoñczona zostanie modernizacja Parku Chopina. Na skwerku ko³o domu kultury wygospodarowane zostanie miejsce na ma³y parking.

Modernizacji wraz z kanalizacj± deszczow± doczeka siê ul. ¦rednia ko³o dawnej stra¿y po¿arnej. Dwie budowy drogowe przewidziano na os. S³onecznym. Modernizacji poddana zostanie ul. Nowa. Roboty rusz± równie¿ na os. Po³udniowym.

Ponad pó³ miliona kosztowaæ bêdzie modernizacja ul. Osiedlowej, ³±cz±ca ulicê £u¿yck± z Sulechowsk±. Oprócz remontu nawierzchni i chodników, powstan± jeszcze dodatkowe miejsca parkingowe.

Po d³ugich naleganiach mieszkañców pomy¶lano równie¿ o odwodnieniu os. Kopernika. Projekt zak³ada odbudowê cieku wodnego etapami od strony jeziora. Nowe rury odprowadzaj±ce deszczówkê maj± byæ o takim przekroju, by w przysz³o¶ci odbiera³y wodê z os. Kopernika i przysz³ych okolicznych dzia³ek budowlanych.

W drugim koñcu miasta przestan± siê zmagaæ z b³ockiem mieszkañcy przy ul. Strzeleckiej. Id±c z cmentarza w stronê os. Widok mo¿na bêdzie odpocz±æ w Parku £êgowskim, na którego nowy wygl±d i wyposa¿enie wydany zostanie prawie milion z³otych. Spaceruj±c dalej, po po³owie roku przejdziemy now± nawierzchni± ul. ¯aków w górê od szko³y.

Nowy bud¿et uszczê¶liwi posiadaczy gara¿y na os. Widok. Na przed³u¿eniu drogi za przedszkolem pojawi siê wreszcie nowa nawierzchnia. Dodajmy, ¿e w tej okolicy planowana jest budowa bloku mieszkalnego przez prywatnego inwestora.

Dwie wioski doczekaj± siê ¶wietlic. Do koñca czerwca w Nowym Dworku i Lubogórze wykonany zostanie stan surowy budynków. W Rosinie na adaptacjê ¶wietlicy ¶rodowiskowej zaplanowano 50 tys. z³.

Sk±d ten rozmach i przyrost wp³ywów do bud¿etu? - Przede wszystkim wiêksze dochody ludno¶ci, a wiêc do kasy pañstwa wp³ywa wiêcej z podatków, a gmina dostaje wy¿szy odpis - wyja¶nia burmistrz Dariusz Bekisz. - Na taki stan rzeczy wp³ywa niski poziom bezrobocia.

Ponadto w dochodach planowana jest sprzeda¿ dzia³ki pod budowê hipermarketu ze stacj± paliw za basenem oraz ZEC-u. Burmistrz dodaje, ¿e gmina nie ma praktycznie zad³u¿enia, a wszystkie inwestycje prowadzone bêd± ze ¶rodków w³asnych gminy.

wruz

--
C
U
S
2006-02-25 14:06
Temat postu: Mo¿liwa blokada skrzy¿owania
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta numer 7 z dnia 15 lutego 2006
¦wiebodzin. Radni powiatu podjêli uchwa³ê w sprawie ronda
Mo¿liwa blokada skrzy¿owania

Na ostatniej sesji radni powiatu podjêli uchwa³ê w sprawie zajêcia stanowiska odno¶nie budowy ronda na skrzy¿owaniu dróg krajowych nr 2 i 3. Jak ju¿ informowali¶my, termin budowy ronda przesuwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Skrzy¿owanie "krajówek" z ul. Wojska Polskiego jest jednym z najbardziej niebezpiecznych w kraju. Tragiczna statystyka wypadków ¶miertelnych, przypadków kalectwa i obra¿eñ cia³a, a tak¿e olbrzymich szkód materialnych nie robi na drogowcach ¿adnego wra¿enia. Warto nadmieniæ, ¿e w 2004 roku 18 osób ponios³o ¶mieræ na skrzy¿owaniu, a w roku 2005 by³y ju¿ 24 trupy.

Aby poprawiæ bezpieczeñstwo w tym miejscu, przed piêcioma laty burmistrz Dariusz Bekisz zwo³a³ pierwsze spotkanie, po którym nakre¶lono pierwszy plan ronda. Potem zapad³a g³ucha cisza. W maju ubieg³ego roku w GDDKiA w Zielonej Górze zapad³a decyzja o budowie ronda. ¦wiebodziñskie samorz±dy otrzyma³y do zaopiniowania projekty czterech koncepcji rozwi±zañ ronda. Zakoñczenie etapu prac studyjnych i uzyskanie stosownych zezwoleñ mia³o nast±piæ do koñca grudnia 2005 roku. Rozpoczêcie i zakoñczenie inwestycji przewidziano w 2006 roku.

Jednak 26 stycznia na spotkaniu w Zielonej Górze z udzia³em przedstawicieli powiatu, gminy, policji, dyrektor GDDKiA poinformowa³, ¿e przesuniêto i zmieniono dotychczasowe ustalenia i, ¿e sprawa jest w³a¶ciwie na nowo otwarta. Rozwa¿ano 3 koncepcje rozwi±zania skrzy¿owania. - Oko³o 8 mln kosztowaæ bêdzie samo rondo, 17 mln wiadukt, a 37 mln rondo z wiaduktem - informuje wicestarosta Franciszek Karczyñski. Uczestnicy spotkania powtórnie przyjêli koncepcjê budowy ronda, jako rozwi±zanie szybkie do wykonania i stosunkowo tanie.

Przed g³osowaniem nad uchwa³± intencyjn± w radzie powiatu radny - Jan Czachor, wezwa³ do silniejszego lobbingu na rzecz ronda: - Pisma pismami, musimy co¶ skutecznie podj±æ z rad± gminy. Nawet trzeba pomy¶leæ o zablokowaniu tej drogi.

Radny Zbigniew Szumski przyzna³, ¿e uchwa³ê trzeba przyj±æ, choæ nie wykluczy³ te¿ innych metod nacisku, jak okre¶li³ "niekonwencjonalnych".

wruz

--
C
U
S
2006-04-20 09:05
Temat postu: Potrzebne inwestycje
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem wydanie 15 [228] z dnia 12 kwietnia 2006 r.
Bezpieczniejsze ulice w mie¶cie
Potrzebne inwestycje

We wspó³pracy z samorz±dami lokalnymi, ministerstwo transportu i budownictwa prowadzi program zwiêkszenia bezpieczeñstwa na drogach przez likwidacje niebezpiecznych miejsc. W projekcie z powodzeniem uczestnicy tak¿e ¦wiebodzin.

W ubieg³ym roku województwo lubuskie otrzyma³o w ramach programu ponad 200 tys. z³. Czê¶æ tej sumy przypada³a ¶wiebodziñskiemu Zarz±dowi Dróg Powiatowych. W ubieg³ym roku za ponad 20 tys. z³, w tym 13.300 z³ dofinansowania z ministerstwa, na ulicy Sulechowskiej wybudowano wysepki ograniczaj±ce prêdko¶æ przeje¿d¿aj±cych samochodów oraz przej¶cia dla pieszych. Inwestycja znacz±co poprawi³a bezpieczeñstwo na tym odcinku ulicy, zmuszaj±c kierowców do wolniejszej i uwa¿niejszej jazdy.

W roku 2006 rozpoczê³a siê druga edycja programu. Podobnie jak poprzednio i w tym roku o powiat postara³ siê o pieni±dze. Tym razem planuje siê zmodernizowanie ulicy ¦wierczewskiego na wysoko¶ci skrêtu w ul. Wodoci±gow± przy wje¼dzie do Miejskiej Hali Sportowej. Rozwi±zanie problemu natê¿enia ruchu samochodowego ma byæ podobne do tego, jakie zastosowano na ul. Sulechowskiej. Wstêpny kosztorys inwestycji to oko³o 30 tys. z³. - Zosta³ og³oszony przetarg, termin realizacji, to prawdopodobnie czerwiec - lipiec tego roku - informuje dyrektor ZDP Miros³aw Olender.

Wojewoda og³osi³ ju¿ nabór wniosków na trzeci± edycjê programu. Dyrektor Olender przyznaje, ¿e nie robi³ jeszcze planów co do kolejnej inwestycji. - Najpierw musimy zakoñczyæ tê na ¦wierczewskiego - mówi.

pzw

--
C
U
S
2006-04-29 10:58
Temat postu: ¦wiebodzin – Bud¿et gminy za rok 2005 rozliczony
ciachu


forum admin
postw: 823

¦wiebodzin - Bud¿et gminy za rok 2005 rozliczony
¦wiebodzin.com 28 Kwi 2006

W ¶rodê, 26 kwietnia XLVI sesja Rady Miejskiej w ¦wiebodzinie zaopiniowa³a pozytywnie sprawozdanie z wykonania bud¿etu za rok 2005. Zgodno¶æ opinii wszystkich komisji pokrywa³a siê ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Przedstawiona opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej nie stwierdzi³a ¿adnych nieprawid³owo¶ci. W zwi±zku z tym wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi zosta³ przyjêty.


By³o to ostatnie absolutorium jakie udzielone zosta³o w tym sk³adzie Rady obecnemu burmistrzowi. Nie odby³o siê bez kwiatów, podziêkowañ i gratulacji. Co prawda bud¿et pozostawia³ wiele do ¿yczenia i nie uda³o siê za³ataæ wszystkich dziur i potrzeb, jednak pod wzglêdem prawnym jego realizacji nie mo¿na by³o nic zarzuciæ.
Na tej samej sesji podjêta zosta³a uchwa³a wnosz±ca poprawki do tegorocznego bud¿etu. Mijaj±ca kadencja rady pozostawi swoim nastêpcom bud¿et na plusie, zabezpieczaj±c ¶rodki na rozpoczête i nowe inwestycje. Przygotowywana jest tak¿e dokumentacja do szeregu przedsiêwziêæ, które pozwol± nowym w³odarzom siêgn±æ po unijne ¶rodki pomocowe na lata 2007 - 2013. W kasie gminy zostan± tak¿e zabezpieczone fundusze na ten cel - zapewni³ Dariusz Bekisz. Bud¿et przewiduje zaci±gniêcie niskooprocentowanego kredytu z banku ochrony ¶rodowiska na modernizacjê sieci wodno kanalizacyjnej. ¦rodki te niezbêdne s± by zapewniæ wk³ad w³asny gminy do projektów unijnych a oprocentowanie rzêdu 1,5% nie stanowi zagro¿enia dla bud¿etu.

W¶ród inwestycji zapisanych w bud¿ecie 2006 roku znajduj± siê miêdzy innymi takie inwestycje jak IV Lubuski Maraton Fitnes, który odbêdzie siê w maju czy zakup nowego p³ugu do od¶nie¿ania za 450 tysiêcy.
W mie¶cie powstanie te¿ sztuczne, sezonowe lodowisko, które zakupione zostanie za oko³o 450 - 460 tysiêcy. Dyskusja dotyczy³a jego lokalizacji. Pad³a propozycja by umie¶ciæ je w pobli¿u basenu miejskiego, wszystko jednak wskazuje na to, ¿e zostanie roz³o¿one w okolicach hali na os. Widok. Najprawdopodobniej ju¿ w pa¼dzierniku bêdziemy mogli bawiæ siê na ³y¿wach. Z za³o¿enia wstêp ma byæ bezp³atny.

Przez chwilê wydawa³o siê, ¿e los skateparku wisi na w³osku. Okaza³o siê, ¿e do zaplanowanych ¶rodków nale¿y do³o¿yæ pieniêdzy. Spowodowane jest to tym, i¿ trzeba wykonaæ specjalny projekt. Obecny koszt tej przyjemno¶ci wyci±gnie z bud¿etu oko³o 312 tysiêcy. Pad³a propozycja by wycofaæ siê z tej inwestycji. Za takim stanowiskiem optowa³ radny Roman Gwizd, powo³uj±c siê na kwestiê bezpieczeñstwa. Spotka³o siê to ze sprzeciwem miêdzy innymi radnej Urszuli Miary. W efekcie Rada zadecydowa³a, ¿e za Lidlem powstanie jednak upragniony teren dla amatorów rolek.

Po stronie przychodów trzeba by³o zdj±æ kwotê oko³o 4 milionów, które przewidziano ze sprzeda¿y ZEC-u. Gmina przymierza siê do wykupienia wszystkich udzia³ów od pracowników. W momencie gdy bêdzie posiada³a 100% akcji nie bêdzie musia³a sprzedaæ samego tylko mienia zak³adu jak to mia³a zamiar zrobiæ obecnie a sprzeda po prostu ca³o¶æ udzia³ów. W ca³ym przedsiêwziêciu pojawia siê jeden tajemniczy w±tek. Takie rozwi±zanie nie by³o do tej pory mo¿liwe z tego wzglêdu, ¿e dotychczasowy prezes nie chcia³ zbyæ swoich udzia³ów. Nagle jednak zrezygnowa³ ze stanowiska i odszed³ z zak³adu. Jak to wyja¶ni³ burmistrz "teraz otwiera siê droga do bezkonfliktowego rozwi±zania gdy¿ obecny prezes nie bêdzie robi³ problemów".

Do kasy prawdopodobnie ju¿ wkrótce wp³yn± ¶rodki ze sprzeda¿y terenów za zajezdni± PKS na ul. Sobieskiego (teren sadu porzeczkowego). W tej chwili przygotowuje siê uzbrojenie terenu i przekszta³cenie go w dzia³ki przemys³owe.

Wszystko wskazuje na to, ¿e w lipcu czeka nas wkopanie kamienia wêgielnego pod budowê nowej komendy policji.
Zapewne ucieszy wszystkich fakt, ¿e coraz bardziej realny staje siê remont Ratusza. Przygotowywana jest dokumentacja na modernizacjê odcinka ulicy Cegielnianej od Cmentarza ¯ydowskiego do skrzy¿owania z Brukow± oraz zagospodarowania B³oni. Obie te inwestycje wykonywane mia³y by byæ w latach 2008 -2009.

Obecna kadencja koñczy wiêc urzêdowanie z wieloma pomys³ami i organizacj± zaplecza dla swoich nastêpców. Czy jednak nowi w³odarze skorzystaj± z tego i nie zmarnuj± tych wysi³ków w du¿ej mierze zale¿eæ bêdzie od nas.

Na obrady zaproszeni zostali so³tysi z gminy ¦wiebodzin, na rêce których burmistrz z³o¿y³ podziêkowania za wspó³pracê i ich wysi³ki oraz przyzna³ dyplomy wyró¿nionym so³ectwom.
Specjalnym go¶ciem sesji by³ Naczelnik KPP w ¦wiebodzinie Sebastian Banaszak, który przedstawi³ dotychczasowe wyniki wspó³pracy gminy i policji oraz nakre¶li³ zadania realizowane na bie¿±co i plany na przysz³o¶æ. Wiele miejsca po¶wiêci³ naszemu bezpieczeñstwu. Prezentacjê uzupe³nia³ pokaz slajdów.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.041 | powered by jPORTAL 2