www.schwiebus.pl

:: Wernhera ¶cie¿kami
Artyku dodany przez: schwiebu (2012-01-28 21:44:04)

Na stronie internetowej Pana Wies³awa D³ugosza www.dokumentyslaska.pl pod pozycj± „F.B. Wernher” odnajdujemy rysunki osiemnastowiecznego ¦l±ska, a w¶ród nich rysunki takich miejscowo¶ci jak Parady¿, Borów, Lubrza, O³obok, Szczaniec i oczywi¶cie ¦wiebodzin. Jest to pozycja godna uwagi ze wzglêdu na swe niew±tpliwe walory estetyczne. „Ilustrowana Topografia ¦l±ska z lat 1744-1768” autorstwa Fryderyka Bernarda Wernhera jest dzie³em zawieraj±cym 2742 strony odrêcznie sporz±dzonych opisów oraz 1183 kolorowanych akwarel± rysunków wykonanych piórkiem z czego 1041 dotyczy³y ¦l±ska w obecnych granicach.

Stadt Pfarr Kirche in Schwiebusen - Ko¶ció³ parafialny, widok ogólny

Autor serwisu ukazuje na swojej stronie po raz pierwszy wszystkie rysunki Wernhera, które po oczyszczeniu oddaj± charakter tamtej epoki. Jak podaje Pan Wies³aw D³ugosz „Jego (Wernhera) rysunki s± barwn± histori± obiektów, których nierzadko ju¿ nie ma, a wiele z nich zosta³o przebudowanych.

Jest co¶ niesamowitego w starych pocztówkach, rycinach, rysunkach takich jak te, nakre¶lonych rêk± zakochanego w otaczaj±cym go ¶wiecie podró¿nika. Niewiele potrzeba wyobra¼ni, ¿eby pod±¿aæ dawno nieistniej±cymi ¶cie¿kami w¶ród ³±k i poletek, które dzi¶ drzemi± pod fundamentami naszego miasta – chocia¿ nie wszystkie, nasz ogródek jest wci±¿ otwart± przestrzeni±, tak jak 300 lat temu :) ...
Z rêkopisów in¿yniera porucznika F.B. Wernhera pozosta³o dot±d pomimo strat wojennych 5 tomów Topografii ¦l±ska, zawieraj±cych 2742 strony w³asnorêcznego pisma i 1183 jego kolorowanych akwarel± rysunków piórkiem, z czego 1041 dotyczy³y ¦l±ska w obecnych granicach.

F.B. Wernher urodzi³ siê w 1688 r. we wsi Topola, w³asno¶ci cystersów z Kamieñca Z±bkowickiego. Dziêki nim móg³ uczêszczaæ do szko³y ¶redniej w Nysie, której jednak nie skoñczy³ gdy¿ wrodzona pasja do podró¿y, przygód i rysowania poci±gnê³a go w ¶wiat. W¶ród wêdrówek po kraju i w¶ród tworzenia umi³owanej Topografii ¦l±ska (miêdzy 1744 a 1758, a kopii g³ównie miêdzy 1762 i 1768 r.) - do¿y³ 90 r. ¿ycia. W 70-tym o¿eni³ siê powtórnie, zmar³ ok. 1778 r. zupe³nie zapomniany.

Jego rysunki s± barwn± histori± obiektów, których nierzadko ju¿ nie ma, a wiele z nich zosta³o przebudowanych.

Okre¶lenia miejscowo¶ci oraz opisy obiektów opracowano na podstawie "Materia³ów ikonograficznych do urbanistyki i architektury w zachowanych tomach "Topografii" F.B. Wernhera" W. Kalinowskiego i S. Trawkowskiego, z moimi poprawkami.

Wies³aw D³ugosz
www.dokumentyslaska.plFryderyk Bernard Wernher - Ilustrowana Topografia ¦l±ska z lat 1744-1768

¦wiebodzin

Plan von der Stadt Schwiebus - Widok miasta z lotu ptaka

Plan von der Stadt Schwiebus - Widok miasta z lotu ptaka

Schwibussen in Prospect - Widok miasta

Schwibussen in Prospect - Widok miasta

Stadt Pfarr Kirche in Schwiebusen - Ko¶ció³ parafialny, widok ogólny

Stadt Pfarr Kirche in Schwiebusen - Ko¶ció³ parafialny, widok ogólny

Bethaus in Schwibs - Zbór, widok ogólny

Bethaus in Schwibs - Zbór, widok ogólny

Das Schlos in Schwibsen - Zamek, widok ogólny

Das Schlos in Schwibsen - Zamek, widok ogólny

Rathaus in Schwiebusen - Ratusz, widok ogólny

Rathaus in Schwiebusen - Ratusz, widok ogólny
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=241