www.schwiebus.pl

:: Bibliografia
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-02-03 21:56:49)

Nota bibliograficzna

Zak³adam, ¿e ¿ycia mi nie starczy na dotarcie do chocia¿by 50% spo¶ród wymienionych ksi±¿ek, publikacji, opracowañ, artyku³ów. Z premedytacj± nie wspominam o ich przeczytaniu... Trzon noty stanowi± bibliografie dwóch ksi±¿ek: profesora Jerzego Piotra Majchrzaka - Suibusium felix, a w zdecydowanej wiêkszo¶ci z publikacji Dyrektora Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, Pana Marka Nowackiego - Powiat ¦wiebodziñski. Szkice Historyczne.

Do tej wyszukanej listy dopisa³em kilkana¶cie pozycji ze swojej skromnej biblioteczki.


750-lecie powstania Ksiêstwa G³ogowskiego, Referaty wyg³oszone podczas sesji popularno–naukowej w Zamku Ksi±¿±t G³ogowskich dnia 17 listopada 2001 r. pod redakcj± Jerzego B. Sadowskiego, G³ogów 2002

Adamczewski L., Konwój do Paradies, Poznañ 1998

Adressbuch für die Städte Schwiebus und Liebenau mit Berücksichtigung der Stadt Züllichau und der Dörfer im Kreise Züllichau-Schwiebus, Schwiebus 1912

Akta miasta ¦wiebodzin (1597-1945) Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze, Oddzia³ w Wilkowie.

Allgemeines Handbuch der Freimaurerei, Bd. II, Leipzig 1901

Anna³y z³otego wieku II, Wydawnictwo ¦wiebodziñskiego Domu Kultury, ¦wiebodzin 2006

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przek³. R. Gródecki, wyd. 6, Wroc³aw 1989

Architektura gotycka w Polsce, pod red. T. Mroczko i M. Arszyñskiego, t. I-III, Warszawa 1995

B±czkowski K., Zjazd wiedeñski 1515. Geneza, przebieg i znaczenie, Warszawa 1975

B±czkowski K., Walka o Wêgry w latach 1490-1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagielloñskiej w basenie ¶rodkowego Dunaju, Kraków 1995

Bahr H., Quellen zur brandenburgisch-preussischen Geschichte, Bd. II, Leipzig 1920

Baszkiewicz J., Powstanie zjednoczonego pañstwa polskiego na prze³omie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954

Beckmann J. F., Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg, Berlin 1751-1752.

Benyskiewicz K., Janusz z Widzimia. Udzia³ przedstawicieli rodu Jeleni w rywalizacji o tron wielkopolski w latach 1233-1241, (w:) Etos rycerski w Europie ¦rodkowej i Wschodniej od X do XV wieku, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997

Berghaus H., Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Bd. III, Brandenburg 1856

Berthold H., Die Geschichte der Kirche zu Schwiebus, Barmen 1889

Beyer A. H., Starpel. Ein kleines Dorf mit einer langen Geschichte, Heimatgeschichtliche Blätter für den Kreis Züllichau-Schwiebus Nr. 20, 1987

Bieniak J., Wielkopolska, Kujawy, ziemie ³êczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia pañstwowego w latach 1300-1306, Toruñ 1969

Bobowski K., Fundacja i pocz±tki klasztoru cysterek w Trzebnicy, (w:) Studia historyczne. Ustrój, Ko¶ció³, militaria, pod red. K. Bobowskiego, Wroc³aw 1993

Bohdan M., Kalendarium ¦wiebodzina - 40 lat (1944-1984), ¦wiebodzin 1985

Boras Z., Hohenzollernowie i ich d±¿enia do opanowania ¦l±ska w drodze umów o prze¿ycie (w pocz±tkach XV w.), (w:) Studia z dziejów Polski, Niemiec i NRD (XVI-XX w.), red. E. Makowski, Poznañ 1974(a)

Boras Z., Ksi±¿êta piastowscy ¦l±ska, Katowice 1974(b)

Boras Z., Zygmunt Stary w G³ogowie, Katowice 1983

Boras Z., Ksi±¿êta piastowscy Wielkopolski, wyd. II, Miêdzychód 1993

Boras Z., Dworecki Z., Morzy J., Sulechów i okolice, Poznañ 1985

Borkowski O., Powstanie i rozwój opactwa cysterskiego w Parady¿u-Go¶cikowie w XIII-XIV wieku, Rocznik Lubuski 14, 1986

Bufe S., Eisenbahnen in Ostbrandenburg und Posen, Egglham 1988

Callier E., ¦wiebodzin, (w:) S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, t. 11, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890

Celichowski Z., Reces graniczny miêdzy Wielkopolsk± a ksiêstwem G³ogowskim z roku 1528-1531, Poznañ 1900

Cetwiñski M., Rycerstwo ¶l±skie do koñca XIII w. Biogramy i rodowody, Wroc³aw 1982

Chmarzyñski G., Sczaniecki M., Zamek w £agowie, Pamiêtnik Zwi±zku Historyków Sztuki i Kultury, t. I, pod red. A. Gieysztora, Warszawa 1948

Chutkowski J., Piastowscy w³adcy G³ogowa, G³ogów 1996

Codex diplomaticus Brandenburgensis, wyd. F.A. Riedel, Berlin 1857-1865.

Codex diplomaticus Silesiae, wyd. K. Grünhagen, Breslau 1880-1886.

Cramer H., Beiträge zur Geschichte des Bergbaues in der Provinz Brandenburg, H. 6: Die Kreise Schwiebus-Zülichau und Krossen, Halle 1882

Das ó00jährige Schwiebus 1335-1935. Führer durch die Ausstellung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935

D±browski E., Zagadnienie pocz±tków ¦wiebodzina, Zielonogórskie Zeszyty Muzealne 5, 1975

D±browski S., Sukiennictwo w pó³nocnej czê¶ci ¦l±ska w XVI-XVIII wieku (okrêg zielonogórsko-¶wiebodziñski), Zielona Góra 1976 (rozprawa doktorska)

Denkschrift für die Anlage einer Eisenbahn von Posen über Schwiebus, Krossen nach Guben, (b.m.w.),ok. 1863

Die Tuchfabrik Carl Heinrich Rimpler in Schwiebus, (w:) Kreis Züllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2. Aufl., Frankfurt am Main 1995

D³ugopolski E., W³adys³aw £okietek na tle swoich czasów, Wroc³aw 1951

Dobosz J, Dokumenty, (w:) Cystersi w ¶redniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy, red. A. Kar³owska-Kamzowa, Warszawa-Poznañ 1991

Dobrindt O., Tätigkeitsbericht des staatlichen Bezirkspflegers für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer im Kreise Züllichau-Schwiebus, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 17, 1941

Dogiel G., Parady¿. Opactwo pocysterskie i jego zabytkowy zespó³ (Historia - rewaloryzacja), Kraków 1988

Domañski J., Sille K., Trzebnicka ksiêga rachunkowa z lat 1523-1524, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 29, 1981, nr 2

Durniok E., Untergegangene Ortschaften, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1933

Dworzaczek W., Schlichtingowie w Polsce. Szkic genealogiczno-historyczny, Warszawa 1938

Dygda³a J., Wierzchos³awski Sz., Nawra Kruszyñskich i Sczanieckich. Studium z dziejów szlachty i ziemiañstwa ziemi che³miñskiej, Toruñ 1990

Dyplomatyka wieków ¶rednich, opr. K. Maleczyñski, M. Bieliñska, A. G±siorowski, Warszawa 1971

Ehrhardt S. J., Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, Tl. 3, Liegnitz 1783

Eisenbach A., Emancypacja ¯ydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim, Warszawa 1988

Encyklopedyja powszechna S. Orgelbranda, t. 23, Warszawa 1866

Flaga J., Dzia³alno¶æ duszpasterska cystersów na ziemiach Rzeczypospolitej w trzeciej æwierci XVIII w. na tle dzia³alno¶ci innych zakonów mniszych, (w:) Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce, red. J. Strzelczyk, Poznañ 1987

Fontette F. de, Historia antysemityzmu, Wroc³aw 1992

Freier W., Urkundliche Geschichte des Landes Sternberg, Zielenzig 1892

Gawlas S., O kszta³t zjednoczonego Królestwa. Niemieckie w³adztwo terytorialne a geneza spo³ecznoustrojowej odrêbno¶ci Polski, Warszawa 1996

Geneza miasta ¦wiebodzina, red. W. Posadzy, Przegl±d Zachodni 7, 1951, nr 9-10

Geneza miasta ¦wiebodzin (w:) Przegl±d Zachodni, nr 9-10, Poznañ 1951, s. 233-261 (praca zbiorowa pod red. Zd Kaczmarczyka).

God³owski K., Pierwotne siedziby S³owian. Wybór pism, Kraków 2000

Goliñski M., Uposa¿enie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 roku, Kwartalnik Historyczny 98, 1991, nr 1

Gollasch K., Eisenbahnkatastrophe bei Schwiebus, Modelleisenbahner Nr. 4,1991

Gonciarz A., Dawny ¦wiebodzin na pocztówkach firmy Dr. Trenkler Co., Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2004

Gonciarz A., Nowacki M., ¦wiebodzin i okolice na dawnych kartach pocztowych, ¦wiebodzin 2000, pod redakcj± techniczn± Piotra Tatarynowicza.

Gonciarz A., Nowacki M., ¦wiebodzin i okolice na dawnych kartach pocztowych, ¦wiebodzin 2004, pod redakcj± techniczn± Piotra Tatarynowicza.

Grodecki R., Zachorowski S., D±browski J., Dzieje Polski ¶redniowiecznej, t. 1-2, Kraków 1995 (reedycja)

Gruszecka K., Rewitalizacja starych miast województwa zielonogórskiego. Ilustracje. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1974

Gutsche H., Das Notgeld des Kreises Züllichau-Schwiebus. Es reicht von 1 Pfennig bis 25 Milliarden Mark, Heimatgeschichtliche Blätter für den Kreis Züllichau-Schwiebus Nr. 27,1994

Handbuch der historischen Stätten Deutschlands, Bd.10: Berlin und Brandenburg, hrsg. v. G. Heinrich, Stuttgart 1985

Hass L., Wolnomularstwo w Europie ¦rodkowo-Wschodniej w XVIII i XIX wieku, Wroc³aw 1982

Heck R., Tabor a kandydatura jagielloñska w Czechach (1438-1444), Wroc³aw 1964

Heck R., Piastowie ¶l±scy a Królestwo Polskie w XIV-XV w., (w:) Piastowie w dziejach Polski. Zbiór artyku³ów z okazji trzechsetnej rocznicy wyga¶niêcia dynastii Piastów pod red. R. Hecka, Wroc³aw 1975

Heine H.-D. v., Eisenbahnen im Kreis Züllichau-Schwiebus, (Berlin) 2001

Herrenhauser in Brandenburg und der Niederlausitz. Kommentierte Neuausgabe des Ansichtenwerks von Alexander Duncker (1857-1883), hrsg. v. P.-M. Hahn, H. Lorenz, Bd. 1-2, Berlin 2000

Herzberg K., Sippenforschung und Wappenkunde, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1931

Hilgner A., Festschrift zur goldenen Jubelfeier der Stiftung des katholischen Gesellenvereins zu Schwiebus, Schwiebus 1914

Hilscher Eberhard, Moi ¶wiebodziñscy krewni i polska dziewczyna. Opowiadania i wiersze. Opracowanie pod redakcj± Marka Nowackiego, wydane przez Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie w roku 2002 dla uczczenia 75 rocznicy urodzin Eberharda Hilschera. Publikacja dofinansowana ze ¶rodków Urzêdu Miejskiego w ramach obchodów 700-lecia ¦wiebodzina oraz Programu Wspó³pracy Przygranicznej PHARE Euroregionu Nysa-Szprewa-Bóbr.

Hilscher M., Zum 80jährigen Bestehen der jetzigen evgl. Stadtpfarrkirche zu Liebenau 1848/1928, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1928

Hilscher M., Aus den Innungsladen der Liebenauer Gewerke, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1930

Hilscher M., Braugerechtigkeit und Brauereien in Schwiebus, (w:) Das 600jährige Schwiebus 1335-1935. Führer durch die Ausstellung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935(a)

Hilscher M., Das Schloss (Die ältesten Baudenkmäler der Stadt), (w:) Das 600jährige Schwiebus 1335-1935. Führer durch die Ausstellung für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935(b)

Hilscher M., Die Landeshauptleute sea alten Schwiebuser Kreises (w:) Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus auf das Jahr 1929, Züllichau 1929, s. 39-44.

Hilscher M., Die Privilegien des Städtleins Liebenau um 1700, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1931

Hinz B., Die Schöppenbücher der Mark Brandenburg besonders des Kreises Züllichau-Schwiebus, Berlin 1964

H³ady³owicz K. J., Zmiany krajobrazu i rozwój osadnictwa w Wielkopolsce od XIV do XIX wieku, Lwów 1932

100 Jahre Tuchfabrik C. H. Rimpler, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1931

IA - Informator Archeologiczny. Badania 1971-1978, Badania 1988-1990, Badania 1995, Warszawa 1972-1998

Janczak J., Rozmieszczenie produkcji ro¶linnej i zwierzêcej na ¦l±sku na prze³omie XVIII i XIX wieku, Wroc³aw 1964

Janiszewska-Mincer B., Zygmunt Jagielloñczyk (1467-1548). Ksi±¿ê g³ogowski i opawski, namiestnik ¦l±ska i £u¿yc, od 1506 r. król polski Zygmunt I, (w:) Ludzie ¦rodkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), pod red. K. Bartkiewicza, Zielona Góra 1998

Jarochowski K., Napad Brandenburgczyków na klasztor Paradyski w roku 1740 (w:) ten¿e, Opowiadania i studya historyczne, Warszawa 1877, s. 183-190

Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictwo sakralne w okresie Askañczyków i Wittelsbachów, Poznañ 2000

Jungnitz J. (Hrsg.), Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Glogau, Tl. I, Breslau 1907 (Veröffentlichungen aus dem fürstbischöflichen Diözesan-Archive zu Breslau Bd. 3)

Jurek T., Krêsko, (w:) S³ownik historyczno-geograficzny województwa poznañskiego w ¶redniowieczu, pod red. A. G±siorowskiego, cz. II, z. 3, Wroc³aw 1991

Jurek T., Slesie stirps nobilissima. Jeleñczycy - ród biskupa wroc³awskiego Tomasza I, Roczniki Historyczne 58, 1992

Jurek T., Dziedzic Królestwa Polskiego. Ksi±¿ê g³ogowski Henryk (1274-1309), Poznañ 1993

Jurek T., Nies³usz, (w:) S³ownik historyczno-geograficzny województwa poznañskiego w ¶redniowieczu, pod red. A. G±siorowskiego, cz. III, z. 2, Poznañ 1995

Jurek T., Obce rycerstwo na ¦l±sku do po³owy XIV wieku, Poznañ 1996

Kaczmarczyk Z., Dzieje Ziemi Lubuskiej do roku 1793, Rocznik Lubuski 11, 1981

Kajzer L., Zamki i spo³eczeñstwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, £ód¼ 1993

Kalckreuth L. v., Fülling A., Historisch-genealogische Beiträge zur Geschichte der Herren, Freiherren und Grafen v. Kalckreuth, Bd. 2, Köln und Gummersbach 1995/96

Kara M., Kr±piec M., Mo¿liwo¶ci datowania metod± dendrochronologiczn± oraz stan badañ dendrochronologicznych wczesno¶redniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego ¦l±ska i Ma³opolski, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kszta³towaniu siê nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000

Karwowski S., Dziembowscy herbu Pomian. Dzieje rodziny od XV do pocz±tku XX wieku, Genealogia 9, 1997

KD¦ - Kodeks dyplomatyczny ¦l±ska, t. II, wyd. K. Maleczyñski, A. Skowroñska, t. III, wyd. K. Maleczyñski, Wroc³aw 1959-1964

KDW - Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I-III, [wyd. I. Zakrzewski], Poznañ 1877-1879

Keyser E. (Hrsg.)., Deutsches Städtebuch, Handbuch städtische Geschichte, Bd. I: Norddeutschland, Stuttgart 1939

Kêdryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Lundendorff”, Miêdzyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Kraków 1995

Kêdryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Scharnhorst”, Miêdzyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Kraków 1994

Kêdryna A., Jurga R. M., Grupa warowna „Schill” oraz stanowisko dla km-u za p³yt± pancern± z gara¿em dla dzia³a przeciwpancernego, Miêdzyrzecki Rejon Umocniony Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, Kraków 1994

Kiepert A., 700 Jahre Stentsch, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1936

Knispel S. G., Geschichte der Stadt Schwiebus von ihrem Ursprung an bis auf das Jahr 1763, Züllichau 1765

Kociêcka W., Spacer z cieniami czyli historia bez zakoñczenia, Poznañ 2005

Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. K. Go³êbiewski, Poznañ 1878.

Kolañczyk K., Rusiñski W., Polacy na Ziemi Lubuskiej i na £u¿ycach przed 1939. Tajny memoria³ niemiecki, Poznañ 1946

Kolejarze wielkopolscy w okresie II wojny ¶wiatowej 1939-1945. Zarys historyczny, pr. zb. pod red. L. Zimowskiego, Poznañ 1968

Ko³odziejski A., Sprawozdanie z dzia³alno¶ci z zakresu ochrony zabytków archeologicznych w województwie zielonogórskim w latach 1960-1966, Zielonogórskie Zeszyty Muzealne 1, 1969

Kopicki E., Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polsk± zwi±zanych, t. VIII, cz. 1: Monety ¶l±skie okresu nowo¿ytnego, Warszawa 1982

Korcz W., Procesy czarownic w Zielonej Górze w XVII wieku, Rocznik Lubuski 1, 1959

Korcz W., Wspólniczki diab³a czyli o procesach czarownic na ¦l±sku w XVII wieku, Katowice 1985

Korcz W., Próby odzyskania utraconych ziem nadodrzañskich i niewyzyskanych mo¿liwo¶ci dziejowych w XIV i XV wieku (w:) Nadodrzañskie szkice historyczne, Zielona Góra 1960, s. 109-111.

Korcz W., Historyczne losy ziem pogranicza lubusko-wielkopolskiego na tle dziejów Ziemi Lubuskiej, Rocznik Lubuski 4, 1966

Korcz W., Studia z dziejów Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1971

Korcz W., Szkice z dziejów miast ¦rodkowego Nadodrza, Zielona Góra 1985

Kostrzewski B., Nowe odkrycia prehistoryczne w województwie poznañskim, Z Otch³ani Wieków 15, 1946

Kowalski S., Zabytki województwa zielonogórskiego, wyd. II, Zielona Góra 1987

Kowalski S., Miasta ¦rodkowego Nadodrza dawniej. Historia zapisana w zabytkach, Zielona Góra 1994

Kozierowski S., Studya nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VI. Ród Szaszorów-Opalów-Orlów, Rocznik Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 45, 1918

Kozierowski S., Studja nad pierwotnem rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. VIII. Ród Samsonów-Watów, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 5, 1920

Kozierowski S., Pierwotne osiedlenie pogranicza wielkopolsko-sl±skiego miêdzy Obr± i Odr± a Wart± i Bobrem w ¶wietle nazw geograficznych, Slavia Occidentalis 7-8, 1928/29

Kozierowski S., Obce rycerstwo w Wielkopolsce w XIII-XVI wieku, Poznañ 1929

Krajniak J., Pojezierze Lubuskie. Miêdzyrzecz – ¦wiebodzin – Sulêcin – S³ubice. Przewodnik, Poznañ 1976

Krasoñ J., Zb±szyñ, Zb±szyñ 1935

Krasoñ J., Uposa¿enie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach ¶rednich, Poznañ 1950

Kronika wielkopolska, przek³. K. Abgarowicz, Warszawa 1965

Kronthal B., Wendt H. (Hrsg.), Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. XIV, Abt. 2: Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus (1479-1490), Breslau 1894

Kubach H. E., Die Kunstdenkmäler des Kreises Oststernberg, Stuttgart 1960

Kubiak S., Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz, Poznañ 1998

Kuhn W., Die deutschrechtlichen Städte in Schlesien und Polen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Marburg 1968

Kurnatowska Z., Próba odtworzenia organizacji zarz±du terytorialnego pañstwa pierwszych Piastów w Wielkopolsce, (w:) Obronno¶æ polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów, red. L. Leciejewicz, Wroc³aw 1984

Kurnatowska Z., Wielkopolska w X wieku i formowanie siê pañstwa polskiego, (w:) Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kszta³towaniu siê nowej mapy Europy, pod red. H. Samsonowicza, Kraków 2000

Kurnatowska Z., £osiñska A., Perspektywy badañ nad wczesnym ¶redniowieczem Ziemi Lubuskiej, (w:) Cz³owiek a ¶rodowisko w ¦rodkowym i Dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym (Spotkania bytomskie 2), red. L. Leciejewicz, E. Gringmuth-Dallmer, Wroc³aw 1996

Kurnatowski S., Badania Zak³adu Historii Kultury Materialnej Wielkopolski i Woj. Zielonogórskiego nad okresem wp³ywów rzymskich i wczesnego ¶redniowiecza na Ziemi Lubuskiej, Archeologia Polski 13, 1968, z. 2

Kurnatowski S., Nalepa J., Z przesz³o¶ci Miêdzyrzecza, Poznañ 1961

Kwa¶ny Z., Wosch J. (oprac), Tabele podatku gruntowego i ludno¶ci wsi ¶l±skich z oko³o 1765 roku (¬ród³a do atlasu historycznego ¦l±ska I), Wroc³aw 1975

Labuda G., Ziemia Lubuska w dziejach Polski (w:) Ziemia Lubuska, Poznañ 1950, s. 93-110 (pod red. St. Zajchowskiej).

Lange T. W., Szpitalnicy. Joannici. Kawalerowie maltañscy, Poznañ 1994

Lec Z., Z dziejów i dzia³alno¶ci cystersów w Parady¿u w latach 1230/36-1834, (w:) Diecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne Gorzów Wlkp. - Parady¿ 1947-1997. Ksiêga jubileuszowa, red. R. Tomczak, Parady¿ 1997

Leciejewicz L., S³owianie zachodni. Z dziejów tworzenia siê ¶redniowiecznej Europy, Wroc³aw 1989

Levack B. P., Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowo¿ytnej, Wroc³aw 1991

Lewandowski J., Pieni±dz zastêpczy Gorzowa Wielkopolskiego i województwa, Poznañ 1999

Lichacz P., Ród Dryjów wielkopolskich do po³owy XV wieku, Toruñ 1990 (praca magisterska)

Lienau M. M., Neue Bodenfunde aus dem Lebuser und Sternberger Lande, Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 4, 1928

Lienau M. M., Fundberichte aus dem Lebuser und Sternberger Lande, Mannus 22, 1930

Linke H. W., Paschke H., Das Sternberger Land im Wandel der Zeiten (Ostbrandenburger Heimatbuch I), Iserlohn 1988

Litak S., Ko¶ció³ ³aciñski w Rzeczypospolitej oko³o 1772 roku. Struktury administracyjne (Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej po³owie XVIII wieku, t. I), Lublin 1996

Loechel K., Zur Geschichte des alten Kreises Züllichau bis zum 16. September 1482. Kurzer Abriss, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1932

Lotter P., Aus der Geschichte der Stadt Schwiebus, (w:) Kreis Züllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2 Aufl., Frankfurt am Main 1995

£adogórski T. (wyd.), Generalne tabele statystyczne ¦l±ska 1787 roku, Wroc³aw 1954

£apszyñski G. A., O zbójcach, kacie i strasznych mieszczanach. Z ba¶ni i podañ ¦rodkowego Nadodrza, Zielona Góra 1997

Majchrzak J. P., Brama, [t. 1]: Krosno Odrzañskie ongi¶, Krosno Odrzañskie 1985

Majchrzak J. P., Suibusium felix. Epizody z 700 lat dziejów miasta ¦wiebodzina i okolic, ¦wiebodzin 2001

Majchrzak J. P., Szaleñstwa wiary albo procesy czarownic w Zielonej Górze, Zielona Góra 1999

Malinowska M., Wczesno¶redniowieczne skarby srebrne z Wielkopolski, Poznañ 1970

M±czak A., Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wieku, Warszawa 1955

M±czyñska M., Wêdrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa-Kraków 1996

Meier H., Aus der Schwiebuser Schul-Chronik (w:) Blätter für Heimatkunde von Schwiebus und Umgegend, Nr 8, 1906, Beilage zum „Schwiebuser Intelligenzblatt".

Meissner L. (Hrsg.), Unvergessener Kreis Züllichau-Schwiebus in alten und neuen Bildern, 2. Aufl., Frankfurt am Main 1992

Meitzen A. (Hrsg.), Urkunden schlesicher Dörfer (Codex diplomaticus Silesiae IV), Breslau 1863

Melville M., Dzieje templariuszy, Warszawa 1991

Merian M. (M. Zeileri), Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, Franckfurt 1650

Meyer L., Die Frankfurter Eisenbahnbrücke über die Oder, Verkehrsgeschichtliche Blätter Nr. 6, 1995

Miliszewska D., Zabytki powiatu ¶wiebodziñskiego w fotografii Piotra Wêc³awskiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2005

M³ynarska-Kaletynowa M., Rozwój majêtno¶ci klasztoru cysterek trzebnickich w XIII w., Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 38, 1990, nr 3-4

Mnichowski P., ¦wiebodzin – Brójce 1942-1945, Miejsca pamiêci narodowej województwa zielonogórskiego, Zielona Góra, brak roku wydania

Modzelewski K., Ch³opi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wroc³aw 1987

Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A. M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. I-II, Poznañ 1999

Mo¿ejko T., 100-lecie Ko¶cio³a p.w. N.M.P. Królowej Polski w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2001

Mularczyk J., Od Boles³awa Chrobrego do Boles³awa Rogatki (studia polemiczne), Wroc³aw 1994

Müller-Wille M., Zwei wikingerzeitliche Prachtschwerter aus der Umgebung von Haithabu, Offa 29, 1972

Münch H., Geneza rozplanowania miast wielkopolskich w XIII i XIV wieku, Kraków 1946.

Münch H., Pochodzenie i rozwój miast w Polsce Zachodniej w wiekach ¶rednich, Kraków 1946.

Muszyñski J., Krosno Odrzañskie. Przesz³o¶æ i tera¼niejszo¶æ, Warszawa-Poznañ 1972

M-V FA/O - Mitglieder-Verzeichniss der unter Constitution der grossen National-Mutter-Loge der Preussichen Staaten, genannt zu den Drei Weltkugeln... zu Frankfurt A/O 1839/40-1931/32

M-V Schw - Mitglieder-Verzeichniss der St. Johannisloge Martin zur hohen Brücke... [in] Schwiebus 1923/24-1932/33

Narodowy Atlas Polski, red. S. Leszczycki, Wroc³aw 1973-78

Nowacki J. (wyd.), Ksiêga uposa¿enia diecezji poznañskiej z roku 1510, Poznañ 1950

Nowacki J., Dzieje archidiecezji poznañskiej, t. II: Archidiecezja poznañska w granicach historycznych i jej ustrój, Poznañ 1964

Nowacki M., Gonciarz A., Materia³y pomocnicze do nauczania historii regionalnej w powiecie ¶wiebodziñskim, Cz. 1 Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2002

Nowacki M., Gonciarz A., Materia³y pomocnicze do nauczania historii regionalnej w powiecie ¶wiebodziñskim, Cz. 2 Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2003

Nowacki M., Miliszewska D., Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie (w:) Rocznik lubuski t. XXXI cz. 1, Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na ¦rodkowym Nadodrzu, pod redakcj± Andrzeja Toczewskiego, Zielona Góra 2005

Nowacki M., Badania archeologiczne w ¦wiebodzinie i okolicy, ¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa 4-5, 1996

Nowacki M., Powiat ¶wiebodziñski. Szkice historyczne. Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin

Nowacki M, Rodzina von Knobelsdorff na obszarze ¶wiebodziñskim. Przyk³ad postaw szlachty miejscowej wobec spraw ¶l±skich w okresie wczesnonowo¿ytnym, Rocznik Lubuski 26, 2000, cz. 2

Nowacki M., ¦wiebodzin, st. 11, gm. loco, woj. zielonogórskie, Informator Archeologiczny, Badania 1988 (1992), s. 114-115; Badania 1990 (1994), s. 86-87; Badania 1995 (1998), s. 107-108

Nowacki M., Ziemia ¶wiebodziñska na dawnych mapach (XVI-XIX w.) Zbiory kartograficzne Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2001

Nowakowa J, Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na ¦l±sku do koñca XIV wieku, Wroc³aw 1951

Nowogrodzki S., Rz±dy Zygmunta Jagielloñczyka na ¦l±sku i w £u¿ycach (1499-1506), Kraków 1937

Obernitz W. v., Lagow. Ein Buch der Heimat. Festschrift zum 700-jährigen Bestehen und zur 200-Jährfeier als Stadt am 10. Juli 1927, Frankfurt/Oder 1927

Obernitz W. v., Führer durch Lagow und Umgebung, 2. Aufl., Frankfurt/Oder 1928

Olejnik K., Obrona polskiej granicy zachodniej. Okres rozbicia dzielnicowego i monarchii stanowej (1138-1385), Poznañ 1970

Olejnik K., Obrona polskiej granicy zachodniej od koñca XIV do schy³ku XVIII wieku, Poznañ 1985

Orzechowski K., Lenna zale¿no¶æ ksi±¿±t ¶l±skich od Czech w ¶wietle aktów z lat 1327, 1329 i 1336, ¦l±ski Kwartalnik Historyczny Sobótka 20, 1965, nr 1

Pakulski J., Si³y polityczno-spo³eczne w Wielkopolsce w pierwszej po³owie XIV wieku, Toruñ 1979

Papee F., Jan Olbracht, Kraków 1936

Parczewski M, Pocz±tki kultury wczesnos³owiañskiej w Polsce. Krytyka i datowanie ¼róde³ archeologicznych, Wroc³aw 1988

Patorska J. (red), Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe, Miêdzyrzecz 1996

Pernoud R., Templariusze, Gdañsk 1995

Perzyk B., Miniewicz J., Miêdzyrzecki Rejon Umocniony 1934-1945, Warszawa 1993

Peschel H., Schwiebusser Bier, (w:) Schwiebus. Stadt und Land in deutscher Vergangenheit, hrsg. v. M. Rothe-Rimpler, München 1974

Pestkowska M., Kazimierz Sosnkowski, Wroc³aw 1995

PESz. - Polska Encyklopedia Szlachecka, t. VII, Warszawa 1937

Piotrowicz K., Plany rewindykacji ¦l±ska przez Polskê pod koniec ¶redniowiecza, Katowice 1936

Poczet królów i ksi±¿±t polskich, red. nauk. A. Garlicki, wyd. V, Warszawa 1991

Polaczkówna H., Ród Wezenborgów w Polsce i jego pierwotne gniazdo, Rocznik Towarzystwa Heraldycznego 7,1924/25

Polska Jana D³ugosza, red. nauk. H. Samsonowicz, Warszawa 1984

Polska pierwszych Piastów. Pañstwo-spo³eczeñstwo-kultura, pod red. T. Manteuffla, Warszawa 1968

Prinke R. T., Uczniowie Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Parady¿u w latach 1836-1886, Gens, 1991, Nr 3

Przyby³ M., W³adys³aw Laskonogi ksi±¿ê wielkopolski 1202-1231, Poznañ 1998

Przyby³ M., O zamku joannitów w £agowie, [¦wiebodzin] 2001

Ptak M., Zgromadzenia i urzêdy stanowe ksiêstwa g³ogowskiego od pocz±tku XIV w. do 1742 r., Wroc³aw 1991

Ptak Sz., Fundatorzy i dobrodzieje klasztoru cysterskiego w Obrze w ¶redniowieczu, Toruñ 1991 (praca magisterska)

Quirini-Pop³awska D., Jan Karnkowski z Karnkowa h. Junosza, Polski S³ownik Biograficzny 12, 1966, z. 52

Rittergut Schmarse, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1927

Rocznik kapitu³y poznañskiej, przek³. A. Pawlaczyk, J. Wiesio³owski, Kronika Miasta Poznania,1995, nr 2

Roll G., Ubi sunt? Verzeichnis aller Zöglinge und Schüler, die von 1763-1768 und 1782-April 1911 das Königliche Pädagogium und Waisenhaus bei Züllichau besucht haben, Lissa 1911

Rospond S., Mówi± nazwy, Warszawa 1976

Rospond S., S³ownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wroc³aw 1984

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens (w:) Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus auf das Jahr 1929, Züllichau 1929, s. 37-39.

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens, (w:) Das ó00jährige Schwiebus 1335-1935. Führer durch die Ausstellung fur Landwirtschaft, Handel und Gewerbe, Schwiebus 1935

Rothe-Rimpler R., Schwiebus, die alte Tuchmacherstadt des Ostens, (w:) Schwiebus. Stadt und Land in deutscher Vergangenheit, hrsg. v. M. Rothe-Rimpler, München 1974

Roy J. v., Die Burg im Riet. Rietschütz-Stammsitz der Freiherren von Schlichting, Heimatgeschichtliche Blätter fur den Kreis Züllichau-Schwiebus Nr. 8, 1975

Rutschke F., Wie Schwiebus durch die Eisenbahn an den Weltverkehr angeschlossen wurde, (w:) Schwiebuser Stadt- und Landbote. Festausgabe zur 600-Jahr-Feier der Stadt Schwiebus, hrsg. v. J. Schenke, Schwiebus 1935

Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu, t. II: Tablice i materia³y statystyczne, Poznañ 1929

Rymar E., Rywalizacja o Ziemiê Lubusk± i kasztelaniê miêdzyrzeck± w latach 1319-1326, ze szczególnym uwzglêdnieniem stosunków pomorsko-¶l±skich, ¦l±ski Kwartalnik Historyczny Sobótka 34, 1979, nr 4

Rymut K., Nazwy miast Polski, wyd. 2, Wroc³aw 1987

Rzewuski H., Adam ¦migielski, starosta gnie¼nieñski, Warszawa 1875

Salmonowicz S., Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, Poznañ 1987

Schädlich A., Beiträge zur Geschichte der Komturei Lagow, Die Neumark. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Neumark Nr. 3-4 i 6, 1925

Schelenz C., Hermann Hugo Vollmar 1835-1935, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1935

Schelenz C, Aus der Geschichte von Stentsch,(w:) Kreis Züllichau-Schwiebus, hrsg. v. C. Schelenz, Nachdr. der 2. Aufl., Frankfurt am Main, 1995

Schickfus J., New Vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung, Jena-Breslaw 1625

Schlichting B. F. L. v., Uebersicht zur Genealogie aller dem Verfasser bekannten jetzt lebenden Mitglieder der adligen und freiherrlichen Familie von Schlichting, Detmold 1882/83

Schoenawa H., Meyer H., Das Papiernotgeld der Mark Brandenburg und Berlin, 2. Aufl., Werlaburgdorf 1985

Schwartz W., Dosch R., 250 Jahre Grosse National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln" 1740-1990, [Berlin] 1990

Schwiebuser Zeitung

Schwiebuser Intelligenzblatt

Schwiebuser Stadt- und Landbote

Schultze J., Die Mark Brandenburg von 1648 bis zu ihrer Auflösung und dem Ende ihrer Institutionen, Berlin 1970.

Sczaniecki M., Korcz W., Dzieje Ziemi Lubuskiej w wypisach, wyd. 2, Warszawa 1960

Sczaniecki M., Zamek w £agowie (w:) Pamiêtnik Zwi±zku Historyków Sztuki i Kultury, Warszawa 1949, s. 4-17.

Seeliger O., Geschichte des Kirchspiels Schmarse (Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark H. 32), Landsberg a. W. 1915

Sieciowy Rozk³ad Jazdy Poci±gów PKP 1998/99, Warszawa 1998

Siedler J., Märkischer Städtebau im Mittelalter, Berlin 1914.

Sinapius J., Schlesischer Curiositäten, Tl. I-II, Leipzig und Breslau 1720-28

S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego... autorstwa (tej czê¶ci) E. Callier'a, Warszawa 1890

Splittgerber A., Kampf und Sieg des Evangeliums im Kreise Schwiebus (w:) Schriften des Vereins für Religionsgeschichte, Halle 1892.

Splittgerber J., Die Gegenreformation im Kreise Schwiebus, Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte 9-12, 1913-14

Spycha³a P., Pocztówki województwa zielonogórskiego wydane przez RUCH w latach 1958-1975, Poznañ 2004

Starnawska M., Mnisi-rycerze-szlachta. Templariusze i joannici na pograniczu wielkopolsko-brandenbursko-pomorskim, Kwartalnik Historyczny 99, 1992, nr 1

Starnawska M., Miêdzy Jerozolim± a £ukowem. Zakony krzy¿owe na ziemiach polskich w ¶redniowieczu, Warszawa 1999

Statuty miasta ¦wiebodzin[a] z 1678 roku, red. W. Zdanowicz, ¦wiebodzin 1993

Sternberger Land. Eine ostdeutsche Landschaft. Bildband, hrsg. v. W. Beyer, F. Gentsch, Iserlohn 1992

Strzelczyk J., Brandenburgia, Warszawa 1975

Strzelczyk J., Goci - rzeczywisto¶æ i legenda, Warszawa 1984

Strzy¿ewski W., Herby miejscowo¶ci województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989

Strzy¿ewski W., Geneza i symbolika herbów miejskich ¦rodkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993(a)

Strzy¿ewski W., Zwi±zki heraldyczne szlachty polskiej i niemieckiej na przyk³adzie wybranych rodów (XV-XVIII w.), Rocznik Lubuski 18, 1993(b)

Studium warto¶ci kulturowych na terenie gminy Zb±szynek, pr. zb., Poznañ 1993

Szczegó³a H., Koniec panowania piastowskiego nad ¶rodkow± Odr±, Poznañ 1968

Szczepaniak R., Pocz±tki miast lubuskich, Poznañ 1958

Szwagrzyk J. A., Pieni±dz na ziemiach polskich X-XX w., Wroc³aw 1973

Szwejkowska H., Biblioteka klasztoru cysterek w Trzebnicy, Wroc³aw 1955

Szylko M., Synagoga w ¦wiebodzinie, Gazeta ¦wiebodziñska 7, 1994

Szylko M, 100 lat szpitala ¶w. Józefa w ¦wiebodzinie, Gazeta ¦wiebodziñska 5, 1995

¦wiebodzin 700 lat historii. Materia³y z jubileuszowej konferencji naukowej pod redakcj± Wojciecha Strzy¿ewskiego, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie, ¦wiebodzin 2002

Techmañska B., Niespokojny ksi±¿ê Jan II ¿agañski, Kraków 2001

Toczewski A., Miêdzyrzecki Rejon Umocniony, Zielona Góra 2001

Tomaszewski J., Preludium zag³ady. Wygnanie ¯ydów polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998

Troschke P. v., Das Geschlecht derer von Troschke und der Kreis Züllichau-Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1927

Tuszyñski M, Dokumentacja i wyniki badañ wiertniczych. ¦wiebodzin-zamek, [Toruñ] 1986 (maszynopis)

Tyc T., Z ¶redniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza. Wybór prac, Poznañ 1997

Tym J. S., Rozpoznanie Frontu Ufortyfikowanego £uku Odry-Warty przez Oddzia³ II Sztabu G³ównego Wojska Polskiego, Fortyfikacja 1, 1995

Übersicht über die Bestände des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam, Tl. I: Behörden und Institutionen in den Territorien Kurmark, Neumark, Niederlausitz bis 1808/16, Weimar 1964

Unvergessener Kreis Züllichau-Schwiebus in alten und neuen bildern (Wydanie z roku 1992) - Verlag Das Viergespann Frankfurt (Main) - album po¶wiêcony kartom pocztowym powiatu Sulechowsko-¦wiebodziñskiego.

Urban W., Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i g³ogowskim w czasach nowo¿ytnych, cz. 2: Archidiakonat g³ogowski, Warszawa 1975

Urbañska A., Kurnatowski S., Rozwój terenów osadniczych w pó³nocnej czê¶ci województwa zielonogórskiego od I do XII wieku, (w:) Studia nad pocz±tkami i rozplanowaniem miast nad ¶rodkow± Odr± i doln± Wart± (województwo zielonogórskie), pod red. Z. Kaczmarczyka i A. Wêdzkiego, t. I: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia, Wielkopolska, Zielona Góra 1967

Urzêdnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, pod red. A. G±siorowskiego, Wroc³aw 1985

Verzechnis der Vertriebenen des Kreises Züllichau-Schwiebus in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland nach dem Stande vom 1. Juli 1995, Frankfurt am Main 1995

Viele Grusse aus der Heimat. Alte Ansichtskarten erinnern an den Kreis Züllichau - Schwiebus (Wydanie z roku 1997) Im Auftrag der Heimatkreiskommission Züllichau-Schwiebus herausgegeben von Lothar Meissner - album po¶wiêcony kartom pocztowym powiatu Sulechowsko-¦wiebodziñskiego - wczoraj i dzi¶.

Voigt Günter, Lebenszeit VII. Seniorenbeirat der Gemeinde Neuenbagen, wydane przez Findling Verlag - Prust & Bärisch, Neuenhagen 2001 - zbiór wspomnieñ ludzi którym los odebra³ dom ojczysty i rzuci³ w przesiedleñcz± tu³aczkê. Miêdzy innymi opowiadanie W³odzimierza Zarzyckiego pt. "Wczoraj i dzi¶".

VsM F a/O - Verzeichniss sämmtlicher Mitglieder der gerechten und vollkommenen Frey-Maurer Loge zum aufrichtigen Herzen in Frankfurt an der Oder 1810-1838/39

Walachowicz J., Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do pocz±tków XIV wieku, Warszawa-Poznañ 1980

Walter M., Z dziejów polsko¶ci klasztoru cysterek w Trzebnicy w latach 1589-1741, Wroc³aw 1957

Wa³kówski A., Umowa ksiêcia Boles³awa II Rogatki z arcybiskupem magdeburskim Wilbrandem z 20 kwietnia 1249 r., Studia Zachodnie (1), 1992

Warmiñski T., Urkundliche Geschichte des ehemaligen Cistercienser-Klosters zu Paradies, Meseritz 1886

W±sicki J., Zwi±zek Niemiecki i pañstwa niemieckie 1815-1848, Poznañ 1986

Wedekind, E. L., Neue Chronik der Stadt Züllichau, Züllichau 1851.

Weiss A., Organizacja diecezji lubuskiej w ¶redniowieczu (Studia ko¶cielnohistoryczne T. I), Lublin 1977

Weymann S., Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, Przegl±d Zachodni 9,1953, nr 7-8

Weso³owski K., S³ownik biograficzny ¦wiebodzinian, Zeszyty ¶wiebodziñskie Nr 12, cz. II pod redakcj± Wies³awa Zdanowicza, ¦wiebodzin 1995

Wêdzki A., Sulêcin, (w:) Studia nad pocz±tkami i rozplanowaniem miast nad ¶rodkow± Odr± i doln± Wart± (województwo zielonogórskie), pod red. Z. Kaczmarczyka i A. Wêdzkiego, t. 1: Ziemia Lubuska, Nowa Marchia, Wielkopolska, Zielona Góra 1967

Wêdzki, A., ¦wiebodzin, t. II: Dolny ¦l±sk, Dolne £u¿yce, (w:) Studia nad pocz±tkami i rozplanowaniem miast nad ¶rodkow± Odr± i doln± Wart±, Zielona Góra 1970, t. 2, s. 397-419.

Wêdzki A., Geneza i rozwój miast Ziemi Lubuskiej i pogranicza marchijsko-wielkopolskiego w ¶redniowieczu, (w:) ten¿e, Ze studiów nad procesami osadniczymi ziem Polski zachodniej. Wybrane zagadnienia, Wroc³aw 1987

Wiliñski S., Sprawozdanie z inwentaryzacji zabytków sztuki powiatu ¶wiebodziñskiego (w:) Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, nr 3-4, Warszawa 1949, s. 340-351.

Wohnungsbuch für die Städte Schwiebus, Liebenau, Lagow und Brätz, Schwiebus 1928

Wohnungsbuch für die Städte Schwiebus, Liebenau und Brätz, für Lagow und Neu Bentschen, [Schwiebus] 1932

Worbs J. G., Geschichte der Herzogsthum Sagan, Züllichau 1795.

Worbs J. G., Geschichte der Herrschaften Sorau und Triebel, Sorau 1826.

Wo¼niak Cz., Historia i architektura podziemi Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, (w:) Nietoperze Miêdzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, pr. zb., Gorzów Wielkopolski 1996

Wójcik M. L., Ród Gryfitów do koñca XIII wieku. Pochodzenie-genealogia-rozsiedlenie, Wroc³aw 1993

Wróbel P., Zarys dziejów ¯ydów na ziemiach polskich w latach 1880-1918, Warszawa 1991

Wrzosek A., Województwo wroc³awskie, Warszawa 1952

Wutke K. (Hrsg.), Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grünberg und Freystadt (Codex diplomaticus Silesiae XXIV), Breslau 1908

Wyrwa A. M., Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej. £ekno-L±d-Obra, Poznañ 1995

Zaremska H., Niegodne rzemios³o. Kat w spo³eczeñstwie Polski XIV-XVI w., Warszawa 1986

Zdanowicz W., Kalendarium dziejów ¦wiebodzina i okolic do roku 1939, ¦wiebodzin 1985

Zdanowicz W., Kalendarium dziejów ¦wiebodzina i okolic do roku 1945, ¦wiebodzin 2003

Zerndt G., Geschichte von Stadt und Kreis Schwiebus, Tl. 1-3, Schwiebus 1909-1914

Zerndt G., Abriss zur Heimatkunde des Kreises Züllichau-Schwiebus, 5. Aufl., Schwiebus 1926

Zerndt G., Hundert Jahre Bergbau im Kreise Züllichau-Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1927

Zerndt G., Die Trebnitzer Stiftsgüter im alten Kreise Schwiebus, Heimatkalender des Kreises Züllichau-Schwiebus 1929

Ziemia Lubuska, pr. zb. pod red. M. Sczanieckiego, S. Zajchowskiej, Poznañ 1950

Zientara B., Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. II, Warszawa 1997

Zimmermann F. A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd. 10, Brieg 1791

Züllichau-Schwiebuser Kreiszeitung

Züllichauer Nachrichten

¯ak J., Problem pochodzenia mieczów tzw. „wikiñskich" na ziemiach zachodnios³owiañskich, g³ownie polskich, Archeologia Polski 4,1959/1960, z. 2

¯ak J., Maækowiak-Kotkowska L., Studia nad uzbrojeniem ¶rodkowoeuropejskim VI-X wieku. Zachodnioba³tyjskie i s³owiañskie ostrogi o zaczepach haczykowato zagiêtych do wnêtrza, Poznañ 1988

¯erelik R., Dokumenty i kancelaria Henryka III ksiêcia g³ogowskiego, Wroc³aw 1984
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=197