www.schwiebus.pl

:: Nowa twarz rynku
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-11-26 19:14:30)

Nowa twarz rynku

Okolice Najbli¿sze
Wydanie 10(115) pa¼dziernik 2006 r.

O planach remontu rynku wokó³ ratusza pisali¶my ju¿ nieraz. Przy opracowywaniu planów rozpatrywane by³y dwie koncepcje dotycz±ce ruchu na Placu Jana Paw³a II. Pierwsza przewidywa³a czê¶ciowe przywrócenie ruchu ko³owego na Placu, a druga wyklucza³a t± ewentualno¶æ. Dzi¶ ju¿ wiadomo, ¿e aprobatê zyska³a pierwsza opcja. Jak to bêdzie dok³adnie wygl±da³o? Przypomnijmy: ruch ko³owy obejmie dwie przeciwleg³e czê¶ci rynku, i lak droga w kszta³cie litery „U” po³±czy ulice Górn± i Wiejsk±, a z drugiej strony 30 Stycznia i G³owackiego, ale w taki sposób, aby jak najmniejsza czê¶æ placu zosta³a zajêta przez drogê.

Dodatkowo przebudowane zostan± ulice Górna, Wiejska i G³owackiego. Nie ma równie¿ mowy o miejscach parkingowych na terenie placu, ani o likwidacji ogródków znajduj±cych siê przy lokalach gastronomicznych. Ta kwestia by³a, swego czasu, szeroko komentowana przez mieszkañców, jednak nigdy plany nie przewidywa³y likwidacji ogródków, które przecie¿ sprawiaj±, ¿e plac ¿yje. Drogi bêd± przechodziæ obok nich. Nic ma równie¿ mowy o stworzeniu miejsc parkingowych na terenie Placu Jana Paw³a II. Powstan± jedynie zatoczki dla samochodów dostawczych, tak aby towar przez nie dowo¿ony do punktów handlowych móg³ byæ bezproblemowo roz³adowywany w³a¶nie w zatoczkach, a pó¼niej wózkami rozwo¿ony do sklepów. Dodatkowo zostan±, prawdopodobnie, wyznaczone godziny w których bêdzie mo¿na z zatoczek korzystaæ.

Patrz±c racjonalnie na kwestiê ruchu samochodów po ulicach znajduj±cych siê w obrêbie placu, raczej nie ma powodu do obaw, ¿e ruch ten bêdzie du¿y, bo przecie¿ trudno wyobraziæ sobie sytuacjê w której osoba jad±ca samochodem np. od ulicy Wa³owej w strony ¯ymierskiego, robi³a sobie dodatkowy objazd przez rynek, tylko po to, ¿eby po chwili skrêciæ w ul. G³owackiego i znów kierowaæ siê w kierunku ¯ymierskiego. Podobnie trudno wyobraziæ sobie analogiczn± sytuacjê po drugiej stronie ratusza. Choæ w chwili obecnej o ¿adnym ruchu ko³owym na zaprojektowanych ulicach mowy byæ nie mo¿e, bo na razie t± mo¿liwo¶æ zablokowa³o starostwo. Co w tej sytuacji? Nic. Prace rusz± i bêd± realizowane zgodnie z projektem, czyli z drogami, ale do chwili, gdy miasto niedojdzie do porozumienia ze starostwem ruchu na uliczkach nie bêdzie. Choæ z drugiej strony, mo¿liwe jest przecie¿. ¿e do chwili zakoñczenia prac, które planowane jest w po³owie przysz³ego roku. starostwo zmieni swoje zdanie w tej kwestii.

Prace rozpoczn± siê jeszcze w tym roku, choæ ze wzglêdu na zbli¿aj±c± siê zimê ich zakres bêdzie ograniczony. Zanim jednak Plac zacznie przybieraæ swój ostateczny kszta³t wymieniona zostanie ca³± podziemna infrastruktura - rury wodoci±gowe, kanalizacyjne, gazowe oraz kable. Dopiero wtedy bêdzie mo¿na po³o¿yæ now± nawierzchniê. Na odnowionym rynku pojawi± siê nowe stylowe lampy, ³awki i klomby. Przybêdzie zieleni, choæ upad³a koncepcja przewiduj±ca posadzenie drzew, na co nie wyrazi³ zgody konserwator zabytków. Ale i z tym problemem poradzono sobie, bowiem drzewka zostan± ustawione na placu w estetycznych donicach.

Na remont rynku przeznaczono niebagateln± sumê 2.7 min z³. Ale i samo przedsiêwziêcie jest niebagatelne.

Andrzej LichutaRenowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=184