www.schwiebus.pl

:: Utworzenie izby pami±tek w ¦wiebodzinie (1968)
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-09-05 13:44:55)


Utworzenie izby pami±tek w ¦wiebodzinie (1968)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 03 [170] marzec 2006

W 1968 roku powsta³ pomys³ stworzenia w ¦wiebodzinie izby pami±tek, w której prezentowane mia³y byæ zabytki i archiwalia, dotycz±ce historii miasta i jego mieszkañców. Inicjatywa wysz³a od Pani Genowefy Zarzyckiej, opiekunki Ko³a Turystyczno-Krajoznawczego przy Szkole Podstawowej nr 1, która ju¿ wcze¶niej gromadzi³a przy pomocy uczniów ró¿ne pami±tki przesz³o¶ci. W sprawê uda³o siê zaanga¿owaæ prê¿nie dzia³aj±ce Towarzystwo Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej.

W trzy lata pó¼niej znaczna czê¶æ tych zbiorów zosta³a przekazana na okoliczno¶ciow± wystawê w ratuszu, a nastêpnie do tworzonej w³a¶nie placówki muzealnej. By³y to jedne z pierwszych w³asnych eksponatów, jakie wesz³y w sk³ad, otwartego 22 maja 1971 roku, ¶wiebodziñskiego muzeum.

 

Redakcja "Gazeta Zielonogórska"
Zielona Góra, dnia 2 marca 1968 r.

Przygotowujemy na. terenie miasta utworzenie izby pami±tek w zabytkowej baszcie, któr±, po otrzymaniu dokumentacji technicznej z Wojewódzkiego Biura Projektów pragniemy odremontowaæ. Opiekê nad przysz³± izb± pami±tek i gromadzeniem eksponatów przyjê³o Szkolne Ko³o Turystyczno-Krajoznawcze „Lubuszanie" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ¦wiebodzinie. Chc±c do akcji gromadzenia, eksponatów wci±gn±æ cale spo³eczeñstwo naszego powiatu, prosi³bym o zamieszczenie w Waszej poczytnej gazecie tej informacji wraz z apelem do spo³eczeñstwa naszego miasta o dostarczenie przedmiotów o warto¶ci muzealnej lub archiwalnej, mog± to byæ ró¿ne stare narzêdzia pracy, szczególnie interesuj± nas narzêdzia rolnicze i tkackie, stare skrzynie, meble, makaty, obrazy, sztychy i fotografie zwi±zane z naszym regionem i histori± miasta i powiatu, stare ksi±¿ki, dokumenty mówi±ce o polsko¶ci naszych ziem i ¿yciu Polaków itp.

Maj±c na uwadze zapa³ m³odzie¿y w odkrywaniu historii naszego regionu oraz zaanga¿owanie jej w pracy spo³ecznie po¿ytecznej prosi³bym Szanown± Redakcjê o w³±czenie siê do naszej akcji i nie odmówienie pomocy w propagowaniu naszej idei.

Eksponaty bêd± przyjmowane i. gromadzone w Ratuszu[1]. [...]

Sekretarz Prezydium[2]
Stanis³aw Wilecki

¬ród³o: dokument ze zbiorów Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie

[1] Pocz±tkowo miejsce zlokalizowania izby muzealnej nie by³o ustalone; rozwa¿ano mo¿liwo¶æ wykorzystania baszty przy ul. G³ogowskiej lub zabytkowych sal w Ratuszu.
[2] Tzn. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Z dawnych kronik i dokumentów.
Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.Sprostowanie z dnia 30. maja 2012 r.
Podpisany pod dokumentem Stanis³aw Wilecki - to Stanis³aw Wilewski, pó¼niejszy dyrektor PGKiM w ¦wiebodzinie, znany dzia³acz samorz±dowy.
Sprostowanie nades³a³ Pan Kazimierz Gancewskiadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=170