www.schwiebus.pl

:: Pienidze na ratusz
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-04-01 10:53:07)

Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitncej wini /2001/03
Gincy Ratusz /2001/05
Dziesi kamienic na pocztek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz si sypie /2004/01
Cisza na starwce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne ciao /2005/03
Wsplnoty uradziy /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz si sypie /2005/11
ary inwestuj w starwk /2005/11
Granit w rdmieciu /2006/01
Pienidze na ratusz /2006/03

Pienidze na ratusz

Gazeta Lubuska
13 Marca 2006 r.

Jak bdzie gotowa dokumentacja, rusz starania o pienidze na remont ratusza.

Pierwszy krok jest ju wykonany. Ministerstwo gospodarki przydzielio pienidze na przygotowanie dokumentacji.
- Robot papierkow zajmie si poznaska firma - wyjania Anna Wasiak, odpowiedzialna w magistracie za zdobywanie unijnych pienidzy. Dokumentacja bdzie gotowa do wrzenia. Obejmie wszystkie potrzeby remontowe w ratuszu. Na jej podstawie powstanie rwnie wyliczenie kosztw remontu zabytku.

Ile dooy gmina

- Na razie koszt remontu nie jest dokadnie wyliczony, ale podejrzewam, e potrzeba na to przynajmniej 3 mln z - mwi burmistrz Dariusz Bekisz.
Za przygotowanie dokumentacji gmina nie zapaci ani zotwki. Ministerstwo przyjo wniosek zoony przez urzdnikw i w caoci pokryje koszty przygotowania tych dokumentw. A s one bardzo potrzebne. - Na podstawie dokumentacji bdziemy stara si o pienidze na remont z Unii Europejskiej - podkrela A. Wasiak.
Plany rewitalizacji ratusza trafiyby do sfinansowania z funduszu Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Nie wiadomo jeszcze, ile procent do inwestycji dooy gmina. - Moe to by albo 20, albo 25 procent wartoci, to okae si w chwili otrzymania dotacji - dodaje A. Wasiak.

Pilna sprawa

Remont zabytkowego obiektu jest niezbdny. Najpilniejsz spraw jest skontrolowanie, czy budynek dalej osiada. Z dawnych dokumentw wiadomo, e jest osadzony na gazach. One wanie kilkanacie lat temu poruszyy si i ratusz zacz siada.
- Specjalne szybki zamontowane na obiekcie na razie nie pkaj i na tej podstawie mona wnioskowa, e budynek si nie porusza - zaznacza burmistrz.
Wymienione musz zosta wszystkie okna. Konieczne jest odnowienie podg. Pilna jest rwnie sprawa starej elewacji. Ta obecna jest szara, brzydka, zniszczona.
O potrzebach remontu mwi rwnie urzdnicy pracujcy w ratuszu. - Przychodz do nas mieszkacy na przykad po odbir dowodw osobistych, konieczne jest, aby weszli do estetycznego biura - podkrela jeden z nich.
Z powodu planw remontowych na razie nie bdzie adnych zmian w ratuszu. Nie ma sensu czstkowo odnawia pomieszcze, skoro w najbliszym czasie zabytek ma zosta wyremontowany.

Piotr JdzuraSeminarium o mieszkaniach

Radio Zachd
6 Kwietnia 2006 r.

W Keszycy Lenej koo Midzyrzecza rozpoczo sie dwudniowe seminarium powiecone rewitalizacji zasobw mieszkaniowych i obiektw powojskowych oraz nowoczesnym metodom zarzdzania wsplnotami mieszkaniowymi.

Kazimierz Korpowski, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Zarzdcow Nieruchomosci, twierdzi, e takie seminarium (sidme juz z kolei) pozwala lepiej pozna przepisy prawne i wymieni si dowiadczeniami.

- O rewitalizacji zasobw komunalnych mwi wszyscy, poczwszy od samorzdw i wadz miast do samych mieszkacw. Problemem sa jak zwykle pienidze, bowiem rewitalizacja kosztuje bardzo duo - dodaje profesor Uniwersytetu Zielonogrskiego Tadeusz Biliski.

Samorzdy nie s jednak w stanie samodzielnie przeprowadzi rewitalizacji. Dlatego tak wane jest, by samorzdowcy potrafili korzysta z funduszy unijnych oraz z krajowych rodkow przeznaczonych np. na renowacj zabytkow architektonicznych.

Zbigniew BodnarDla chccego nic trudnego - Rewitalizacja Starwki

wiebodzin.com
4 kwietnia 2006 r.

Dziki staraniom Urzdu Miejskiego i pozyskanym rodkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odrestaurowana zostanie Starwka, cz murw obronnych oraz Zamek. I cho brzmi to jak bajka i art na pierwszego kwietnia, to jest to prawda. Wymieniona zostanie nawierzchnia Rynku oraz przylegych ulic. Odnawiane bd pierzeje kamienic, ktrych remont musi by wykonany pod cisym nadzorem Konserwatora Zabytkw i ma doprowadzi do odtworzenia historycznego charakteru elewacji. Zakoczenie prac przewidziano na wrzesie tego roku.

Kto jednak liczy na to, e do takich inwestycji zdolni s wodarze wiebodzina, ten grubo si myli. To co przerasta wyobraenia naszych burmistrzw i radnych jest dzieem urzdnikw zasiadajcych w magistracie Goubia – Dobrzynia. Piszemy o tym by pokaza co mona zrobi nawet nie majc wielu rodkw finansowych. Artyku dedykujemy ‘naszym’ Panom Burmistrzom i Radzie Miejskiej.

Golub - Dobrzy to pikne, powiatowe miasteczko malowniczo pooone w pradolinie rzeki Drwcy, w pnocnej czci wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, w odlegoci 42 km od Torunia. Powstao z fuzji dwch autonomicznych organizmw miejskich - Golubia, pooonego w dawnej ziemi chemiskiej w zakolu po prawej stronie rzeki i Dobrzynia - niegdy przedmiecia Golubia, znajdujcego si na przeciwlegym brzegu w ziemi dobrzyskiej.

Dlaczego akurat Golub – Dobrzy? Cho jest o blisko poow mniejszy to pod wieloma wzgldami przypomina nasz kochany wiebodzin.
Miasto liczy 13.327 mieszkacw (wiebodzin okoo 25 tysicy). Gwne rda utrzymania ludnoci to produkcja i budownictwo (20%), transport (8%), usugi (72%). Bezrobocie siga 13 procent (wiebodzin ok. 16%). Miejscowo zajmuje powierzchni dwukrotnie mniejsz od wiebodzina. Blisko poowa terenw gminy to uytki rolne. Ponad sto hektarw to tereny lene. Golub-Dobrzy zaliczany jest do miejscowoci o duym znaczeniu turystycznym. Niestety rni si zasadniczo od wiebodzina tym, e w tamtejszym magistracie zasiadaj ludzie, ktrym ley na sercu rozwj miasta i jego mieszkacy.

Rejon objty rewitalizacj to obszar staromiejski – Starwka znajdujca si w pnocnej czci miasta, malowniczo pooona w pradolinie rzeki Drwcy.
Projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu pastwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Cakowita warto inwestycji wynosi 6.999.130,77 PLN.
I tak z funduszu europejskiego pozyskano ponad pi milionw zotych, z budetu pastwa zdobyto okoo 700 tysicy a sama gmina wyasygnowaa nieco ponad milion zotych.
Projekt rozpoczto realizowa w lipcu ubiegego roku a zakoczy si we wrzeniu biecego roku.

Celem projektu jest aktywizacja spoeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego, ktry zagroony jest marginalizacj i wczenie go w procesy rozwojowe kraju i Europy. W zaoeniach miasto pragnie wykorzysta potencja turystyczny, kulturowy, historyczny i przyrodniczy, zwikszy atrakcyjno obszaru dla inwestorw lokalnych i zewntrznych a przede wszystkim zwikszy moliwoci zatrudnienia dla mieszkacw poprzez popraw stanu infrastruktury (moe tutaj ley klucz do zagadki dlaczego w Golubiu – Dobrzyniu jest nisze bezrobocie).
Przewidziano nastpujce inwestycje: popraw funkcjonalnoci ruchu koowego, pieszego, poprzez wymian nawierzchni rynku i ulic przylegych, prace konserwatorskie przy obiektach o wartociach architektonicznych i znaczeniu historycznym, tworzenie stref bezpieczestwa i zapobiegania przestpczoci poprzez budow owietlenia ulicznego, przebudow infrastruktury technicznej z zakresu ochrony rodowiska w tym: przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodocigowych, regeneracj pustych przestrzeni publicznych poprzez przebudow rynku i maej architektury.

Caa dzielnica Starego Miasta wpisana jest do Rejestru Zabytkw. Na terenie miasta znajduje si 6 obiektw wpisanych do rejestru zabytkw: mury obronne, dom mieszkalny „Pod Kapturem”, Stare Miasto, Zamek, Koci p.w. witej Katarzyny w Golubiu z XIV w., Koci p.w. witej Katarzyny w Dobrzyniu z XIX w.
Odrestaurowana zostanie cz murw obronnych, ktre zostay wzniesione w I po. XIV wieku. Na Starwce Golubskiej znajduje si osobliwy drewniany domek podcieniowy, ostatni z kilku do niedawna zachowanych, jakie niegdy otaczay cay Rynek. rodki z Unii Europejskiej stworzyy moliwo odrestaurowania tego niezwykle ciekawego obiektu. Na Golubskiej Starwce istnieje wiele zabytkw przedstawiajcych du warto architektoniczn. W ramach projektu pt. „Rewitalizacja Golubskiej Starwki”, odnawiane bd pierzeje kamienic, ktrych remont musi by wykonany pod cisym nadzorem Konserwatora Zabytkw i ma doprowadzi do odtworzenia historycznego charakteru elewacji.

Projekt przewiduje przebudow infrastruktury technicznej, szczeglnie w zakresie ochrony rodowiska na terenie rewitalizowanym, w tym budowa kanalizacji deszczowej.
Zaprojektowano odprowadzenie wd deszczowych z dachw wszystkich budynkw usytuowanych w Rynku do kolektorw deszczowych. Modernizowana bdzie rwnie sie kanalizacji sanitarnej. Przebudowa owietlenia ulicznego i zamontowanie dodatkowych punktw wietlnych spowoduje stworzenie strefy bezpieczestwa i zapobiegania przestpczoci w rewitalizowanej czci miasta.
Poprawiona zostanie estetyka przestrzeni publicznej poprzez nasadzenie drzew liciastych oraz wykonanie maej architektury, m.in. zamontowanie stylowych awek, koszy na mieci oraz odrestaurowanie dawnej pompy zlokalizowanej na Rynku Golubskim.

Inwestycja powizana jest z innymi projektami bdcymi w fazie opracowywania, a zwizanymi z podniesieniem atrakcyjnoci turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia oraz wojewdztwa kujawsko-pomorskiego, co wiadczy o ponad lokalnym znaczeniu tego projektu.
Warto w tym miejscu wspomnie o pomyle dotyczcym odrestaurowania Zamku, przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Zamek zlokalizowany na wzgrzu jest jednym z najwaniejszych i najbardziej znanych zabytkw. Do dzi stare mury prawdopodobnie nie odkryy jeszcze wszystkich swych tajemnic.

Projekt „Rewitalizacja Golubskiej Starwki” powizany jest z przygotowywanym przez parafi rzymsko-katolick w Golubiu projektem odnowienia i prac konserwatorskich dla Kocioa p.w. witej Katarzyny. Koci ten wpisany do rejestru zabytkw, jest jednym z najwaniejszych zabytkw zlokalizowanych w miecie.

W zakresie podniesienia atrakcyjnoci turystycznej miasta Golubia-Dobrzynia projekt powizany jest z utworzeniem stanic wodnych dla spyww kajakowych rzek Drwc. Utworzenie systemu stanic wodnych nad rzek Drwc na caym jej biegu ma w efekcie spowodowa wzrost liczby turystw odwiedzajcych miejscowo.
Obszar doliny Drwcy, w tym cae miasto, objte jest ochron prawn, jako obszar chronionego krajobrazu. Rzeka jest najwikszym ichtiologicznym rezerwatem przyrody majcym na celu ochron ryb ososiowatych tj., ososia, troci, pstrga, certy oraz minoga rzecznego. Zachca swym urokiem mionikw spyww kajakowych, jak rwnie wdkarzy do czynnego korzystania z jej urokw.
Jak te wszystkie plany tumacz wodarze? Starwka Golubska ma ogromny potencja kulturowy, historyczny i przyrodniczy, ktry dziki projektowi wspfinansowanemu ze rodkw Unii Europejskiej moe by w kocu wykorzystany. Celem bezporednim jest wpisanie Starwki, obok Zamku Golubskiego do turystycznych atrakcji miasta, regionu, kraju, wykorzystanie strumienia turystw dla oywienia i uruchomienia potencjau tego obszaru. Projekt przyczyni si do powstania nowych inwestycji i dziaalnoci gospodarczych (restauracji, kafejek, polepszenia oferty rozrywkowej i kulturalnej), pozwoli na stworzenie z Golubskiej Starwki lokalnego centrum, w ktrym wypoczywa i spdza wieczory turysta zwiedzajcy ciekawe okolice. Miasto Golub-Dobrzy wraz z okolicami stanowi niezwykle ciekaw tras turystyczn.

Projekt wygeneruje nowe miejsca pracy oraz przyczyni si do ochrony ju istniejcych. Rewitalizacja bdzie przeciwdziaa zjawisku bezrobocia, zachca do tworzenia nowych miejsc pracy, pobudza aktywno rodowisk lokalnych i przeciwdziaa zjawisku wykluczenia spoecznego w zagroonych patologiami spoecznymi obszarach miasta. Poprawi si warunki ycia osb zamieszkujcych teren rewitalizowany poprzez uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Napyw turystw spowoduje zwikszenie si liczby przedsibiorcw i inwestorw, co z kolei zwikszy zatrudnienie, wzrosn ceny nieruchomoci i wpywy z wynajmu powierzchni gospodarczych.

To tyle. Wicej moecie zobaczy i przeczyta na stronie:

Z naszej strony wyrazy szacunku i uznania dla burmistrza Romana Tasarza, zastpcy Wojciecha Kwiatkowskiego oraz wszystkich pracownikw Urzdu Miejskiego Goubia – Dobrzynia. Szczeglne podzikowania dla Izabeli Lewandowskiej z Zespou ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji za udostpnienie materiaw.
Chylimy przed Pastwem gowy.

P.S. Wkrtce gmina wiebodzin otrzyma pokany zastrzyk za grunty przy Sulechowskiej. Ciekawe na co zostan one zmarnotrawione? Tymczasem naszym Panom i Paniom z ulicy Rynkowej cicho przypominamy, e wybory tu, tu...

Wyborcaadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=151