www.schwiebus.pl

:: Nowy Rok
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-12-10 13:03:27)

Nowy Rok

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 12[144] 2003

Zdecydowana wiêkszo¶æ kart pocztowych pokazuje widoki miejscowo¶ci por± letni±. Dotyczy to zarówno widokówek wspó³czesnych, jak i tych, wydawanych przed stu laty. Nie ma w tym nic specjalnie dziwnego. D³u¿szy dzieñ, wiêksza liczba dni s³onecznych, zieleñ drzew i trawników, pozwalaj± ³atwiej uzyskaæ atrakcyjny materia³ na pocztówkê, która wszak ma równie¿ zachêcaæ do odwiedzenia danej miejscowo¶ci.

Zdarzaj± siê jednak fotografie wykonywane w innych porach roku. Na przyk³ad wczesna wiosna i pó¼na jesieñ pozwalaj± uchwyciæ miejsca, które s± latem niewidoczne przez zas³onê drzew czy krzewów.


Bardzo rzadkie s± natomiast pocztówki, pokazuj±ce miejscowo¶æ zim±. Wykonywanie zdjêæ o tej porze roku nastrêcza mniej wprawnym fotografom wielu problemów. Poza tym, biel ¶niegu wygl±da na pocztówce mniej interesuj±co ni¿ ¿ywa zieleñ drzew. W zbiorach ¶wiebodziñskiego muzeum znajduje siê zaledwie kilka kart pocztowych ukazuj±cych miejscowo¶ci zim±. Jedna pocztówka ze Szczañca, oraz cztery ze ¦wiebodzina, pokazuj±, ¿e równie¿ zima ma swój urok.


Bywa³y jednak tak¿e kartki pocztowe o charakterze ¶wi±tecznym lub noworocznym. Jedn± z takich kartek widaæ na ilustracji. Jest to pocztówka przedstawiaj±ca panoramê ¦wiebodzina w ozdobnej ramce. Niestety, nie jest to widok zimowy. Obok widaæ barwny rysunek, na którym ma³y anio³ek bije w dzwon na tle wschodz±cego s³oñca. Jest to dosyæ czytelna symbolika, ale dodatkowo umieszczono napis: „Radosnego Nowego Roku".

Wydawc± tej widokówki jest znana berliñska firma Maxa Braunsa. W muzeum jest kilkana¶cie kartek tego wydawcy; wszystkie pochodz± z prze³omu XIX i XX w. Opisywana pocztówka zosta³a wys³ana 31.12.1902 roku ze ¦wiebodzina i prawdopodobnie wyprodukowana by³a w tym¿e roku. Ozdobny motyw noworoczny, wykorzystany na tej kartce, nie jest jednak pomys³em Braunsa. Umieszczony poni¿ej napis informuje, ¿e jest on chroniony patentem. Wydawca po prostu wykorzysta³ istniej±cy wzór kartki noworocznej, wstawiaj±c tylko w ramkê, widok ¦wiebodzina. Wykorzystywanie takich gotowych, ozdobnych elementów na pocztówkach by³o dosyæ czêste, zw³aszcza w wypadku wiêkszych miejscowo¶ci. Wskazuje to na znaczn± aktywno¶æ wydawców, którzy starali siê sprostaæ gustom i potrzebom odbiorców.

Dzisiaj pocztówki okazjonalne stanowi± du¿± czê¶æ produkcji firm wydawniczych, jednak kilkadziesi±t lat temu by³y one nieco rzadsze. Poza tym, najczê¶ciej mia³y one typowo ¶wi±teczn± tematykê. Kartki przedstawiaj±ce dodatkowo widoki miejscowo¶ci nale¿± raczej do rzadko¶ci. Tym cenniejsza jest dla nas opisywana pocztówka ze ¦wiebodzina.

Adam Gonciarzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=143