[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-21 19:27
Temat postu: Zguba pod gruzami
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Lipca 2005
Zguba pod gruzami
Robotnik, którego w ¶rodê przysypa³a wal±ca siê ¶ciana budynku przy ul. Krótkiej, trafi do wiêzienia.

Mê¿czyzny, który przebywa w szpitalu, stale pilnuj± policjanci.
- Ma bowiem odbyæ karê wiêzienia - informuje p.o. komendanta policji nadkom. Sebastian Banaszak. Robotnik by³ osob± poszukiwan±, bo zgodnie z wyrokiem s±du ma spêdziæ w wiêzieniu pó³tora roku. Zosta³ przypadkowo odnaleziony podczas katastrofy w czasie rozbiórki domu przy ul. Krótkiej. W ¶rodê ko³o po³udnia runê³a tam jedna ze ¶cian. Pod gruzem znalaz³o siê trzech robotników, którzy spadli wraz ze stropem z pierwszego piêtra. Dwóch gruz zasypa³ ca³kowicie. Prze¿yli, bo spad³y na nich deski, tynk i pojedyncze ceg³y. Gdyby ¶ciana nie rozkruszy³a siê i na mê¿czyzn upada³by jej wielki kawa³, dosz³oby do tragedii. Dwie osoby odkopane spod gruzu przez stra¿aków trafi³y do szpitala. W¶ród nich by³ poszukiwany mê¿czyzna.
Sprawê zawalenia ¶ciany bada inspektorat nadzoru budowlanego.
- Trwa dochodzenie, które ma ustaliæ, czy zawinili robotnicy - mówi starszy inspektor powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego Leszek W³odarczyk. Ale ju¿ wiadomo, ¿e robotnicy prowadzili rozbiórkê niezgodnie z projektem. Z pierwszych ustaleñ wynika, ¿e weszli na teren bez wiedzy kierownika. Robotnicy wyja¶niaj±, ¿e byli w budynku, bo chcieli go obejrzeæ przed rozpoczêciem wyburzania. Z zeznañ ¶wiadków wynika, ¿e próbowali rozbujaæ i przewróciæ ¶cianê starego domu.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2