[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-21 08:48
Temat postu: O¶rodki pod lup±
ciachu


forum admin
postw: 823

GL 19 Lipca 2005
O¶rodki pod lup±

Trzeba naprawiæ zepsute pomosty i uzupe³niæ dokumenty, bo czê¶æ z nich zbudowano bez pozwolenia.


Tê kontrolê zapowiada³ starosta. Komisja z³o¿ona z przedstawiciela starostwa, ochrony ¶rodowiska, policjanta, stra¿aka oraz prokuratora przyjrza³a siê o¶rodkom w Niesulicach. Sprawdzi³a warunki higieniczne i bezpieczeñstwo turystów.

Pozwolenia na pomosty


Jedn± z najpowa¿niejszych spraw okaza³ siê brak pozwoleñ na budowê pomostów w wiêkszo¶ci o¶rodków wypoczynkowych.
- By³y budowane przed wieloma laty, wtedy na takie sprawy nie zwracano uwagi - mówi starosta Ryszard Szafiñski. Teraz okazuje siê, ¿e o¶rodki musz± zalegalizowaæ istnienie swoich pomostów wchodz±cych w jeziora. Je¿eli tego nie zrobi±, to mola oka¿± siê samowol± budowlan±.
- Nakazali¶my za³atwienie wymaganej dokumentacji - podkre¶la starosta. Je¶li nie zostanie zebrana, trzeba siê bêdzie liczyæ z konieczno¶ci± rozbiórki.
Pod lupê zosta³ wziêty równie¿ stan technicznym pomostów. Czê¶æ wymaga napraw.
- Ale na szczê¶cie widaæ, ¿e z roku na rok s± coraz lepsze - podkre¶la R. Szafiñski.
Bez zastrze¿eñ przebieg³a kontrola bezpieczeñstwa turystów w o¶rodkach i na k±pieliskach. Jeden z obozów harcerskich na sta³e ma nawet u siebie policjantkê.

Jeszcze bez mandatów


Konkretn± robotê wykona³a ochrona ¶rodowiska.
- Kontrolowali¶my g³ównie potwierdzenia wywozu ¶cieków oraz ¶mieci - mówi naczelnik wydzia³u ochrony ¶rodowiska Leszek Cenin. W jednym przypadku stwierdzono brak kwitów ¶wiadcz±cych o wywózce nieczysto¶ci z o¶rodka.
- Nie mia³ ich o¶rodek Lumel - dodaje L. Cenin. By³y te¿ zastrze¿enia do stanu technicznego zje¿d¿alni na k±pielisku. – Zakazali¶my korzystania z tzw. rynny w o¶rodku Lumelu, bêdzie z niej mo¿na korzystaæ dopiero po naprawie – wyja¶nia.
Na razie obesz³o siê bez mandatów. O¶rodki, w których stwierdzono niedoci±gniêcia, maj± nakaz usuniêcia usterek.
- Je¿eli po kolejnej kontroli sytuacja siê nie poprawi, nie bêdzie ¿adnej taryfy ulgowej. Pojawi± siê grzywny - ostrzega szef powiatu.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2