[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-05 16:18
Temat postu: Wolniej przed wysp±
ciachu


forum admin
postw: 823

3 Wrze¶nia 2005
Wolniej przed wysp±

- Wysepki niczego nie za³atwi± - alarmuj± Czytelnicy. Fachowcy uspokajaj±: - Ju¿ jest bezpieczniej, a muldy by siê nie sprawdzi³y.


¦wiebodzinianie dzwoni±cy do redakcji przekonywali, ¿e budowa wysepek na niewiele siê zda. - Kierowcy i tak bêd± pêdziæ, nikt ich nie zatrzyma - mówili. I podpowiadali: - Wystarczy wybudowaæ odpowiedniej wysoko¶ci ograniczniki, wtedy kierowcy zwolni± przed muld±, bo szkoda bêdzie im aut.
Wysepki i pasy pojawi³y siê na skrzy¿owaniach ul. Sulechowskiej z Poprzeczn± i Paderewskiego. Barbara Korepta mieszkaj±ca na ul. Poprzecznej chwali rozwi±zanie: - Wysepki spisuj± siê na medal, kierowcy zwalniaj± przed nimi, bo droga jest wê¿sza.
Dyrektor zarz±du dróg powiatowych Miros³aw Olender: - Wysepki zdaj± egzamin, kierowcy widz±c je zwalniaj± i na drodze jest bezpieczniej. Muldy nie sprawdzi³yby siê na tak ruchliwej drodze.
Na jezdni wymalowano te¿ nowe pasy dla pieszych. Noc± widaæ je w ¶wietle reflektorów. - Podczas malowania "zebry" na farbê wysypane zosta³o sproszkowane szk³o, daj±ce odblaskowy efekt - wyja¶nia M. Olender.
Przebudowa drogi by³a mo¿liwa dziêki krajowemu programowi poprawy bezpieczeñstwa na drogach Gambit. W biurze powiatowego zarz±du dróg powsta³ projekt na dofinansowanie pomys³u zmian na ul. Sulechowskiej. Koszt inwestycji zosta³ wyliczony na 30 tys. z³. - Projekt spodoba³ siê i zdobyli¶my po³owê pieniêdzy na inwestycjê w³a¶nie z programu Gambit - zaznacza M. Olender.
Przebudowa drogi i wybudowanie wysepek to konieczno¶æ. W ci±gu ostatnich kilku lat zginê³a tam jedna osoba, trzy inne potr±cone przez auta osoby zosta³y ranne. Ostatnio dosz³o tam do 13 kolizji.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-09-05 16:19
Temat postu: Wyspy i pasy
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Wrze¶nia 2005
Wyspy i pasy

Zmiany na ulicy Sulechowskiej by³y konieczno¶ci±. W ci±gu ostatnich kilku lat zginê³a tam jedna osoba, trzy inne potr±cone przez auta zosta³y ranne. Ostatnio dosz³o tam do 13 kolizji.


W biurze powiatowego zarz±du dróg powsta³ projekt zmian. Koszt inwestycji zosta³ wyliczony na 30 tys. z³. Projekt spodoba³, powiat zdoby³ po³owê pieniêdzy na inwestycjê z krajowego programu poprawy bezpieczeñstwa na drogach "Gambit". Wysepki i pasy pojawi³y siê na skrzy¿owaniach Sulechowskiej z Poprzeczn± i Paderewskiego. Zdaniem czytelników i urzêdników zdaj± egzamin. Kierowcy widz±c je zwalniaj± i na drodze jest bezpieczniej. Muldy nie sprawdzi³yby siê na tak ruchliwej trasie. Na jezdni wymalowano te¿ nowe pasy dla pieszych. Noc± widaæ je w ¶wietle reflektorów, bo na farbê wysypano sproszkowane szk³o, daj±ce odblaskowy efekt.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.03 | powered by jPORTAL 2