[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-23 10:26
Temat postu: Strefa nam nie grozi
ciachu


forum admin
postw: 823

23 Stycznia 2006
Strefa nam nie grozi

Kierowcy coraz g³o¶niej skar¿± siê, ¿e brakuje miejsc do parkowania. O p³aceniu za postój na razie nie ma mowy.


Sytuacjê z parkowaniem w ¶ródmie¶ciu mia³ poprawiæ postój przy banku. - Na inwestycjê nie zgodzi³ siê konserwator zabytków - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Konserwator zablokowa³ tak¿e budowê parkingu w okolicy pl. Chopina. Starostwo po protestach mieszkañców nie wyda³o pozwolenia na budowê postoju przy ul. Studenckiej.
No to klapa! Wiêc kierowcy coraz g³o¶niej domagaj± siê rozwi±zania problemu. - Przez ca³y czas szukamy jakiego¶ wyj¶cia - twierdzi wiceburmistrz. Nieoficjalnie mówi siê np. o zamkniêciu centrum dla ruchu samochodowego. Sprawa nie by³a jeszcze poruszana przez radnych. - Na pewno jest to jakie¶ rozwi±zanie, ale mog± na tym ucierpieæ handlowcy - mówi K. Tomalak.
W³a¶ciciele sklepów w rynku s± przeciwni zamykaniu ulic dla samochodów. - Teraz ka¿dy mo¿e podjechaæ pod sklep, wiêc mamy klientów. Jak zamkn± rynek, to kupuj±cy pojad± gdzie indziej, a my na tym stracimy - podkre¶la Krystyna Gordzelewska, która prowadzi punkt gastronomiczny.
Jest jeszcze jedno wyj¶cie - wprowadzenie strefy p³atnego parkowania. Co na to ratusz? - Uwa¿amy, ¿e nie ma potrzeby wprowadzania strefy parkingowej w mie¶cie - odpowiada K. Tomalak.
Nowy parking powstanie przy gimnazjum nr 3. Gmina odbierze szkole ok. 2 m terenu przy boisku. Dziêki temu powstanie tam kilkana¶cie nowych miejsc dla samochodów mieszkañców osiedla. Gimnazjum zyska za to wiêksz± zatoczkê dla autobusów odwo¿±cych i przywo¿±cych uczniów, dziêki temu bêdzie bezpieczniej. - Przy parkingu posadzimy ¿ywop³ot, aby odgrodziæ siê od samochodów - mówi dyrektorka gimnazjum nr 3 Halina Kucza.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2