[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-19 13:05
Temat postu: Drogi pod nadzorem
ciachu


forum admin
postw: 823

19 Stycznia 2006
Drogi pod nadzorem

Piraci drogowi, strze¿cie siê! Wkrótce fotoradar w powiecie ¶wiebodziñskim bêdzie robi³ dwa razy wiêcej zdjêæ!

- Przez nasz powiat biegn± i krzy¿uj± siê dwie krajówki nr 2 i 3 - podkre¶la komendant nadkom. Sebastian Banaszak. Policja robi, co mo¿e, ¿eby na drogach by³o mniej wypadków. M. in. trasy pilnuje fotoradar. W godzinê robi ponad 100 zdjêæ. Potem wraca do komendy. Tam policjant zaczyna obróbkê fotografii. Niestety, papierkowa robota zabiera du¿o czasu. Dlatego komenda planuje zatrudnienie cywila, który pomo¿e przy zdjêciach. O pomoc w jego znalezieniu poprosi urz±d pracy.
Dziêki temu urz±dzenie bêdzie mog³o pracowaæ dwa razy d³u¿ej. - I zrobi nie ponad 2 tys. zdjêæ, ale oko³o 5 tys. - informuje zastêpca komendanta podinsp. S³awomir Tomal. Wkrótce drogówka bêdzie wrêczaæ kierowcom zdjêcie od razu na trasie, w chwilê po przekroczeniu prêdko¶ci. Od razu te¿ wystawi mandat. - Porozumieli¶my siê z urzêdnikami z powiatu. Z³o¿± siê dla nas na laptopa, do tego dojdzie drukarka - mówi nadkom. Banaszak.
To nie koniec. 20 ¶wiebodziñskich funkcjonariuszy prewencji pozna w Gorzowie Wlkp. tajniki obs³ugi radarów. - Trafi± na drogi, dziêki czemu ka¿dego dnia na piratów polowaæ bêdzie kilka patroli - zapowiada nadkom. Banaszak.
Pomys³ ze ¦wiebodzina spodoba³ siê w komendzie wojewódzkiej. - Zobaczymy, jak to wyjdzie, wtedy rozwa¿ymy mo¿liwo¶æ jego realizacji w innych komendach - mówi Andrzej Kulesza z zespo³u prasowego lubuskiej policji.
Sta¿y¶ci z urzêdu pracy od dawna pomagaj± przy obróbce zdjêæ z fotoradaru zielonogórskiej policji. - Ale funkcjonariusz sam ustala i sprawdza dane kierowcy, bo tylko on ma uprawienia - podkre¶la st. sier¿. Ma³gorzata Kalinowska z biura prasowego.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.021 | powered by jPORTAL 2