[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-18 18:47
Temat postu: Ratujmy ¶wi±tyniê
ciachu


forum admin
postw: 823

18 Stycznia 2006
Ratujmy ¶wi±tyniê
Stary ko¶ció³ w Chociulach zosta³ zabezpieczony. Na murach wisz± tablice ostrzegawcze. Teren wokó³ jest posprz±tany.

Ko¶ció³ z pocz±tków XVI wieku stoi przy drodze niedaleko skrêtu do domu dziecka. Obiekt jest tak ciekawy, ¿e kierowcy pierwszy raz jad±cy przez Chociule zwalniaj± i przygl±daj± siê starym murom.
- To jeden z najciekawszych gotyckich zabytków w powiecie - podkre¶la kustosz ¶wiebodziñskiego muzeum regionalnego Danuta Miliszewska.

Pod opiek± powiatu

Obiekt zaczyna siê waliæ. Ze zniszczonego dachu odpadaj± dachówki, a ze spêkanych murów - ceg³y. W oknach brakuje szyb, nie ma witra¿y. Wej¶cie do wnêtrza grozi wypadkiem. Ale ¶mia³ków nie brakuje. Ciekawscy wchodz± nawet starymi schodami na wie¿ê.
Zabytek znajduje siê pod opiek± starostwa. - Stoi na ziemi nale¿±cej do skarbu pañstwa, st±d automatycznie musimy siê nim opiekowaæ, to nasz obowi±zek - mówi starosta Ryszard Szafiñski. Na pewno nie ma mowy o remoncie. W kasie powiatu nie ma na ten cel pieniêdzy. Brakuje ich nawet na bie¿±ce utrzymanie. - Chodzi nam po pierwsze o bezpieczeñstwo mieszkañców, a po drugie o ochronê budynku - zaznacza R. Szafiñski.

Tanie porz±dki

Niedawno z okolicy ¶wi±tyni znik³y stare, spróchnia³e drzewa. Nie ma te¿ wielkich konarów zas³aniaj±cych obiekt i mog±cych uszkodziæ konstrukcjê. Do robót porz±dkowo-budowlanych powiat zatrudni³ ekipê robotników interwencyjnych. - I ju¿ nasze koszty zmniejszy³y siê - mówi starosta. Pomogli stra¿acy ze swoim podno¶nikiem. Dokumentacjê przygotowali urzêdnicy starostwa.
W sumie z kasy powiatu posz³o na ten cel 15 tys. z³. I teren jest zabezpieczony. O niebezpieczeñstwie informuj± tabliczki.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2