[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-08 22:50
Temat postu: Grozi³, ¿e wysadzi...
ciachu


forum admin
postw: 823

7 Stycznia 2006
Grozi³, ¿e wysadzi...
Wysadzeniem ¶wiebodziñskiej komendy i rafinerii w P³ocku grozi³ 40-letni mê¿czyzna. Gdy policjanci chcieli go zatrzymaæ, rzuci³ siê na nich z gazem.

W czwartek zatelefonowa³ do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie i domaga³ siê "zrobienia porz±dku w ¦wiebodzinie&". Grozi³, ¿e wysadzi ¶wiebodziñsk± policjê i wa¿ne placówki w kraju. - Namierzyli¶my jego numer - mówi rzeczniczka KWP Agata Sa³atka.
Gdy w pi±tek rano policjanci szykowali siê do zatrzymania mê¿czyzny, do oficera operacyjnego kraju (czyli centrum dowodzenia policji) zatelefonowa³ tajemniczy mê¿czyzna. Zapowiedzia³, ¿e wysadzi w powietrze rafineriê w P³ocku, w której s± sk³adowane setki tysiêcy litrów paliw. W firmie wszczêto alarm. Policja ustali³a, ¿e telefonowano ze ¦wiebodzina. - Dzwoni³ ten sam mê¿czyzna - mówi A. Sa³atka.
W pi±tek w po³udnie policjanci z Gorzowa i ¦wiebodzina zatrzymali go w ¶wiebodziñskim mieszkaniu. Podejrzany rzuci³ siê na nich, u¿y³ nawet gazu ³zawi±cego, ale by³ bez szans. Okaza³o siê, ¿e to 40-latek, na sta³e mieszkaniec ¦l±ska, notowany ju¿ za przestêpstwa przeciwko rodzinie. Znaleziono przy nim komórkê, z której alarmowa³ o bombach. - Grozi mu do trzech lat wiêzienia. Je¶li oka¿e siê, ¿e z tytu³u fa³szywego alarmu rafineria ponios³a straty, wchodzi te¿ w grê potê¿na kara finansowa - mówi rzeczniczka.


(tr)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2