[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-06 09:01
Temat postu: Ucieknê od ¶wiata
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Stycznia 2006
Ucieknê od ¶wiata

Rozmowa z KARIN¡ BOJKO, stypendystk± zarz±du województwa w kategorii artystycznej


- W³a¶nie rozdzielono stypendia dla uzdolnionej m³odzie¿y. Jeste¶ w gronie 16 nagrodzonych osób z regionu.
- Naprawdê?! Ale siê cieszê! I przyznam, ¿e jestem zaskoczona, bo wiem, ¿e konkurencja by³a du¿a. Po cichu mia³am nadziejê, ¿e mo¿e siê uda, ale nie by³am pewna. Bo nie mam osi±gniêæ na miarê wojewódzk±. Wy¿ywam siê artystycznie jedynie w mojej szkole i w domu kultury.

- No to siê teraz pochwal...
- Od o¶miu lat chodzê na zajêcia plastyczne, a od kilku na taneczne i teatralne. W ten sposób próbujê sprawdziæ siê na ró¿nych polach dzia³alno¶ci artystycznej. Przyznam jednak, ¿e najbli¿sza jest mi plastyka. I mam taki plan, ¿eby po maturze, któr± zdajê w roku przysz³ym, spróbowaæ si³ na uczelni plastycznej w Poznaniu lub Wroc³awiu.

- Je¿eli malujesz, to co?
- Ostatnio rysujê w suchych pastelach, du¿o martwej natury. No i jestem zafascynowana aktem zarówno mêskim, jak i kobiecym. Ludzkie cia³o ma mnóstwo tajemnic, próbujê je odkrywaæ.

- Kto ci pozuje do aktów?
- Jeszcze nie pracowa³am z modelami. Na razie korzystam z ksi±¿ek i malujê na podstawie zdjêæ. W zasadzie jest tak, ¿e malujê dla samego malowania, bo bardzo lubiê. Czasami moje prace dom kultury wysy³a na konkursy. Moim najwiêkszym osi±gniêciem do tej pory jest pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie im. Chopina. Namalowa³am koncert artysty.

- Masz figurê i urodê modelki. Nie próbowa³a¶ sprawdziæ siê w tej dziedzinie?
- Owszem, próbowa³am, ze zwyk³ej ciekawo¶ci. Kilka razy by³am hostess±, na targach w Poznaniu uczestniczy³am w pokazach mody. I wiem, ¿e zawód modelki nie jest dla mnie. Podobnie jest z tañcem i aktorstwem. Lubiê taniec i wystêpy na scenie, ale nie na tyle, ¿eby z tym wi±zaæ przysz³o¶æ.

- Przez najbli¿sze pó³ roku bêdziesz dostawa³a po 250 z³ stypendium. Na co je przeznaczysz?
- Od dawna chcia³am kupiæ sztalugi i nareszcie bêdê mog³a to marzenie spe³niæ. Kupiê tak¿e materia³y do malowania. I bêdzie tak: zamknê siê w swoim pokoju, w³±czê muzykê i maluj±c ucieknê od ¶wiata.


DANUTA KULESZYÑSKA
0 68 324 88 43
teren@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2