[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-14 14:02
Temat postu: Puste obietnice
ciachu


forum admin
postw: 823

14 Grudnia 2005
Puste obietnice


Po kilku dniach ¶ledztwa ustalili¶my, gdzie znajduje siê wniosek o dofinansowanie budowy drogi szybkiego ruchu S3. Trzymaj± go w szufladzie urzêdnicy ministerstwa transportu.W sobotê 26 listopada premier Kazimierz Marcinkiewicz podczas wizyty w Gorzowie zapewni³, ¿e droga szybkiego ruchu S3 bêdzie dla jego rz±du priorytetem, a wiêc jej budowa jest niezagro¿ona. Trasa ma prowadziæ od Szczecina, przez Gorzów Wlkp. do Zielonej Góry i do granicy z Czechami.

Co nam grozi

Droga ma decyduj±ce znaczenie dla rozwoju regionu, bo bêdzie najszybszym szlakiem ³±cz±cym pó³noc z po³udniem. Po³±czy te¿ autostrady A2 i A18, które przecinaj± województwo na linii wschód-zachód. Aby S3 powsta³a, potrzebne s± pieni±dze z Unii. Ale wniosek o dofinansowanie do dzi¶ nie zosta³ wys³any do Brukseli.
Premier obiecuje trasê, nie wie jednak co robi± jego podw³adni. - Zaliczenie S3 do priorytetów mo¿e okazaæ siê pust± obietnic±, je¶li ministerstwa nadal bêd± zwleka³y z wys³aniem do Komisji Europejskiej wniosku o dofinansowanie budowy tej trasy - komentuje pose³ Europarlamentu z naszego województwa prof. Bogus³aw Liberadzki. - Zagro¿enie jest tym wiêksze, ¿e fundusze z Unii dla Polski mog± byæ mniejsze na najbli¿sze lata i w pierwszej kolejno¶ci bêd± finansowane te inwestycje, na które ju¿ wcze¶niej przydzielono pieni±dze. A S3 w tej grupie nie ma.

Kto teraz zawali³?

W po³owie listopada wiceminister gospodarki Krystyna Gurbiel zapewnia³a nas, ¿e dokumenty s± ju¿ skompletowane i lada dzieñ trafi± do Brukseli. Ale minister Gurbiel zosta³a odwo³ana, a wniosek do Brukseli nie dotar³. Gdzie jest?
- U nas go nie ma - mówi rzecznik prasowa ministerstwa gospodarki Agnieszka Jankowska. Dzwonimy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - 14 listopada wys³ali¶my dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury - mówi rzecznik dyrekcji Andrzej Maciejewski. - Ale ono ju¿ nie istnieje, zosta³o podzielone miêdzy resorty transportu i rozwoju regionalnego. Tylko nie wiem, które z nich ma zaj±æ siê wnioskiem.
Nie³atwo by³o to ustaliæ. Urzêdy zajête s± w³asn± organizacj±. Po kilku dniach rozmów telefonicznych, maili wiemy, ¿e dokumenty s± w Ministerstwie Transportu i Budownictwa, w departamencie finansowania infrastruktury i funduszy europejskich.
- Wniosek le¿y w naszych biurkach - przyznaj± Marek Krawczyk, dyrektor departamentu i jego zastêpca Krzysztof Siwiec - bo jest ¼le przygotowany przez wojewodê lubuskiego i zachodniopomorskiego. Siwiec dodaje: - Nale¿y poprawiæ dokumenty dotycz±ce wp³ywu drogi S3 na obszary chronione w ramach Natura 2000. Wy¶lemy wojewodom pisma z instrukcj± co trzeba poprawiæ.

A co robi± nasze w³adze?

Pytamy wojewodê, czy wie co dzieje siê z wnioskiem? Jego rzecznik prasowa Katarzyna Jankowiak odpowiada: - Wojewoda Janusz Gramza poinformowa³ mnie, ¿e wniosek jest ju¿ w Brukseli. Tak go zapewniono w Ministerstwie Gospodarki.
Pytamy w³adze samorz±dowe województwa, jak dbaj± o budowê trasy S3. - Minister transportu zapewni³ nas, ¿e droga bêdzie budowana - o¶wiadczy³ Edward Fedko, wicemarsza³ek Lubuskiego. - Za przygotowanie wniosku odpowiadaj± ministerstwa i nie mo¿emy ingerowaæ w ich kompetencje.
Chcemy zapytaæ premiera o to, czy wie jak pracuj± jego urzêdnicy? Ale pracownik biura prasowego odmawia kontaktu z rzecznikiem prasowym i odsy³a nas od razu do ministerstwa rozwoju regionalnego, choæ ono siê S3 nie zajmuje.


CZES£AW WACHNIK
0 68 324 88 29
cwachnik@gazetalubuska.pl


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.019 | powered by jPORTAL 2