[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-12-03 11:27
Temat postu: 30-metrowy gigant
ciachu


forum admin
postw: 823

3 Grudnia 2005
30-metrowy gigant

Jerzy Rymaszewski jako urzêdnik starostwa zatwierdzi³ projekt budowy pomnika.

Prawdopodobnie helikopter bêdzie montowa³ figurê Chrystusa Króla na przedmie¶ciach ¦wiebodzina. Na szczycie - lampy ostrzegaj±ce samoloty.

To przedsiêwziêcie, jakiego jeszcze w Polsce nie by³o. Przypomnijmy, ¿e gigantyczny 30-metrowy pomnik Chrystusa Króla z rozpostartymi ramionami - pomys³ miejscowego proboszcza ks. Sylwestra Zawadzkiego - powstaje przy wje¼dzie do miasta od strony po³udniowej. Na 10-metrowym sztucznym nasypie stoj± ju¿ ¿elbetowe s³upy podtrzymuj±ce postument (te¿ bêdzie 10-metrowy). Na nim za¶ zostanie osadzona 20-metrowa figura Chrystusa. Razem od pod³o¿a bêdzie to wiêc 40 m. A przepisy nakazuj±, ¿e takiej wysoko¶ci obiekty budowlane musz± mieæ na szczycie lampy ostrzegaj±ce nisko przelatuj±ce samoloty.

Tylko tajfun zaszkodzi

To unikat na skalê ¶wiatow±. Podobny pomnik, tylko o 2 m wy¿szy stoi w brazylijskim Rio de Janeiro. Skala przedsiêwziêcia sprawi³a, ¿e kilka dni temu do ¦wiebodzina zjechali inspektorzy z G³ównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Warszawy. - Raczej potraktowali to jako ciekawostkê, a nie formaln± inspekcjê - informuje ¶wiebodziñski powiatowy inspektor nadzoru budowlanego W³adys³aw Rudowicz.
Wydzia³ budownictwa w starostwie zatwierdzi³ ju¿ projekt budowlany. - Konstrukcja jest stabilna, gwarantuje wytrzyma³o¶æ nawet podczas silnych wiatrów - zapewnia Jerzy Rymaszewski ze starostwa.
- Tylko jaki¶ katastrofalny tajfun móg³by j± przewróciæ.

Jak d¼wign±æ te tony?

Konstrukcja bêdzie stalowa, a osadzona na niej figura - z ¿ywic szklano-plastycznych. Projekt zak³ada, ¿e figura bêdzie zmontowana (z odlanych wcze¶niej elementów) na ziemi, a potem osadzona na postumencie w ca³o¶ci. Bêdzie wa¿yæ kilkana¶cie ton. Monta¿ ma nast±piæ z helikoptera. Gdyby siê to nie uda³o, trzeba bêdzie konstruowaæ specjalny 30-metrowy d¼wig. W ¶cianie postumentu bêd± drzwi prowadz±ce do tunelu ze schodami, którymi konserwatorzy bêd± mogli wej¶æ na sam szczyt obiektu i dogl±daæ, czy nie koroduje. Ponadto korozji maj± zapobiec specjalne wywietrzniki w okolicy korony na g³owie Chrystusa i przy obu d³oniach.
Ks. Zawadzki planuje, ¿e figura - zwrócona twarz± w kierunku miasta (na pó³noc) - zostanie ods³oniêta w listopadzie przysz³ego roku.

Chluba albo zbytek

W ¦wiebodzinie o budowie pomnika-giganta jedni mówi±, ¿e to chluba, inni - ¿e to zbytek. - Jako katoliczka cieszê siê, ale nie wiem, sk±d ksi±dz we¼mie na to pieni±dze, bo chyba nie od parafian - mówi parafianka Bo¿ena Sieciechowicz z osiedla s±siaduj±cego z terenem budowy. Ksi±dz Zawadzki o pieni±dzach nie chce rozmawiaæ. - Nikt nie wie, ile to bêdzie kosztowaæ, ja te¿ nie - odpowiada. A wiceburmistrz Krzysztof Tomalak mówi, ¿e wiêkszo¶æ kosztów budowy ponios± sponsorzy.
Proboszcz podkre¶la, ¿e je¶li pomnik ma co¶ oznaczaæ, to musi byæ du¿y. Ale zdaniem ks. Micha³a Czajkowskiego, warszawskiego biblisty i ekumenisty, taki przepych mo¿e gorszyæ niektórych chrze¶cijan, bo - jak mówi - chrze¶cijañstwo to s³u¿ba, a nie tryumfalizm.
Tak wiêc pomnik pewnie zaimponuje pod wzglêdem budowlanym, choæ niekoniecznie duchowym.


MICHA£ IWANOWSKI
68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2