[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-03-06 09:23
Temat postu: Przerwa bez obiadu
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Marca 2006
Przerwa bez obiadu
Czy nie mo¿na by³o wytypowaæ choæ jednej kuchni, która w czasie przerwy miêdzy semestrami zapewni³aby dzieciakom talerz zupy i pajdê chleba?

O¶rodek pomocy spo³ecznej wyznacza dzieci, które w czasie roku szkolnego dostaj± darmowe posi³ki. Jest ich 324. Od poniedzia³ku do pi±tku otrzymuj± zupê z chlebem (do woli) i drugie danie. Za wszystko p³aci gmina.
- Nie rozumiem, dlaczego w czasie ferii sto³ówki nie karmi³y tych dzieciaków - mówi radny Miros³aw Algierski. Tym bardziej ¿e kucharki ze szkolnych sto³ówek by³y w pracy podczas zimowej przerwy w lekcjach.
Burmistrz Dariusz Bekisz zna sprawê, ale nie widzi problemu: - Czê¶æ uczniów, którzy jedz± posi³ki, mieszka we wsiach. W czasie ferii nie doje¿d¿aliby na obiady. Zreszt± k³opotem by³oby zorganizowanie im dowozu tylko na jedzenie.
Urzêdnicy dodaj±, ¿e chêtnych by³aby najwy¿ej po³owa dzieci, które jedz± w czasie roku.
Kucharki rzeczywi¶cie w ferie by³y w kuchniach. - W tym czasie wykonywa³y wiele niezbêdnych prac porz±dkowych - t³umaczy kierownik wydzia³u o¶wiaty w urzêdzie miasta Ryszard Graczyk.
Szko³y zapewniaj±, ¿e mog³y gotowaæ w ferie. Dyrektor podstawówki nr 7 Grzegorz Zdziennicki: - Nasza kuchnia by³a do tego gotowa.
- To zale¿a³o od urzêdu miasta - zaznacza pedagog z gimnazjum nr 3 Lucyna Pietrucha.
Dyrektorzy placówek podkre¶laj±, ¿e frekwencja mog³aby byæ rzeczywi¶cie problemem. - Niemal 99 proc. dzieci, które u nas jedz±, to m³odzie¿ ze wsi, wiele osób nie dojecha³oby na posi³ki w ferie - uwa¿a G. Zdziennicki.
- Wiêkszo¶æ naszych uczniów mieszka we wsiach, na pewno niewielu dojecha³oby na obiad - mówi zastêpca dyrektora podstawówki nr 6 Danuta Najdecka.
L. Pietrucha dodaje: - Przed chyba sze¶cioma laty dzieci w ferie by³y karmione i rzeczywi¶cie wiele z nich nie doje¿d¿a³o.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.109 | powered by jPORTAL 2