[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-02-06 19:11
Temat postu: K³opotliwa stacja
ciachu


forum admin
postw: 823

6 Lutego 2006
K³opotliwa stacja
W internacie przy ul. Pi³sudskiego i Grottgera ju¿ nie czuæ zapachu paliwa. Ale nie bêdzie modernizacji pobliskiej stacji.

Przypomnijmy, ¿e w internacie Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego co pewien czas ¶mierdzia³o paliwem. Zapach dostawa³ siê do budynku z s±siedniej stacji Orlenu przez nieszczeln± kanalizacjê. Po spot-kaniu przedstawicieli starostwa, ochrony ¶rodowiska, internatu i pracowników stacji, Orlen zobowi±za³ siê na w³asny koszt uszczelniæ sieæ. - Nie ma zagro¿enia ani potrzeby ewakuacji dzieci. Orlen dotrzyma³ zobowi±zañ, za³o¿y³ syfon i uszczelni³ kanalizacjê - informuje starosta Ryszard Szafiñski.
Zapachowe k³opoty powoduje stara stacja, która stoi na ¶rodku wysepki miêdzy dwoma ulicami. - Zgodnie z przepisami do koñca 2007 r. musi zostaæ zmodernizowana albo zamkniêta - mówi R. Szafiñski. Na funkcjonowanie stacji od dawna nie godz± siê mieszkañcy okolicznych ulic. - Dlatego nie bêdzie ani rozbudowy, ani ¿adnej przebudowy - podkre¶la wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Negatywn± opiniê na ten temat wyda³ tak¿e konserwator zabytków. Odby³o siê równie¿ posiedzenie tzw. miejskiej komisji ruchu. - Stwierdzono, ¿e funkcjonowanie stacji jest niebezpieczne. Co pewien czas pojawia siê tam wielka cysterna, a normy odleg³o¶ci od budynków nie s± spe³nione - wylicza K. Tomalak.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2