[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-05-11 08:43
Temat postu: Nie by³o nacisków
ciachu


forum admin
postw: 823

11 Maja 2006
Nie by³o nacisków
Rozmowa z KRZYSZTOFEM TOMALAKIEM, wiceburmistrzem


- Radni odrzucili skargi na pana skierowane przez kupców z targowiska?

- Tak zdecydowali. Osobi¶cie uwa¿am, ¿e skargi by³y po prostu bezzasadne.


- Kupcy podkre¶lali, ¿e by³o to do przewidzenia, bo ma pan wiêkszo¶æ w radzie?

- Oczywi¶cie, ¿e mamy wiêkszo¶æ. Ale radni kierowali siê w³asnym rozumem i sumieniem. To ich decyzja. Mogê przysi±c, ¿e przed g³osowaniem na temat skargi nie rozmawia³em z ¿adnym z radnych. Nie by³o nacisków, ani dyscypliny w tej sprawie.


- Kupcy uwa¿aj±, ¿e podzia³ terenu przy bazarze jest robiony celowo pod jednego z miejscowych biznesmenów?

- To bzdura. Dzielimy dzia³ki tak, by sprzedaæ je jak najdro¿ej. Kierujê siê dobrem gminy i jej interesem. To dla mnie sprawa najwa¿niejsza.


- Mówi siê, ¿e gdy na tym terenie powstanie market, kupcy z targu mog± splajtowaæ. To nie jest wa¿na sprawa dla gminy?

- To dla nas bardzo wa¿na sprawa, dlatego od dawna nie zrobili¶my wyceny gruntu pod targiem. Nie da siê ukryæ, ¿e nieruchomo¶ci zdro¿a³y. Kupcy p³ac± dzier¿awê w wysoko¶ci 15 proc. warto¶ci terenu, dzi¶ jest to oko³o 35 tys. z³ rocznie.


- A ile mo¿e zdro¿eæ dzier¿awa po wycenie?

- Podejrzewam, ¿e grunt jest wart najmniej oko³o 3 mln z³. St±d dzier¿awa mo¿e wzrosn±æ przynajmniej ponad 300 tys. z³.


- Ale na razie kupcy mog± spaæ spokojnie?

- Podwy¿ka dzier¿awy to nie taka ³atwa sprawa. Potrzeba do tego wielu dokumentów oraz przede wszystkim wyceny gruntu. To sprawa realna, ale na razie podwy¿ka nie grozi.


- Ale market przy targu powstanie?

- Jeszcze nie wiem. Na pewno osoba, która kupi ziemiê mo¿e przeznaczyæ go na sklep o powierzchni do 2 tys. mkw. Wiêc mowa jest o Biedronce, mo¿e Netto.


- Druga skarga dotyczy³a blokady wykupu ziemi przez szefów firmy prowadz±cej bazar?

- Nie blokowali¶my, ale zdecydowali¶my, ¿e w interesie gminy bêdzie posiadanie tej ziemi. Poza tym szefowie targowiska mieli mo¿liwo¶æ jej wykupu, jednak przez kilka lat nie uczynili.


- Ale by³y k³opoty z wytyczeniem drogi dooko³a targu...

- Gmina nie mog³a wytyczyæ fikcyjnej drogi. Gdyby powsta³a, musia³by zostaæ wybudowana. Wtedy z terenu dooko³a bazaru zniknê³o by przynajmniej kilkana¶cie straganów.


- DziêkujêPIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2