[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-04-23 19:14
Temat postu: Protest na ulicy
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta lubuska 21 Kwietnia 2006
Protest na ulicy

Czê¶æ mieszkañców ul. Osiedlowej nie zgadza siê z jej remontem i wycink± dwóch drzew. Magistrat odpowiada, ¿e nic nie zatrzyma robotników przed ich usuniêciem.

Na jednym z domów obok drzew, które maj± zostaæ wyciête wisi transparent z protestem. - Nie zgadzamy siê na wycinkê. Chcemy tleniu i zieleni w mie¶cie - podkre¶la organizator akcji protestacyjnej Jerzy Horla.
Dwa drzewa przeznaczone przez magistrat do wyciêcia stoj± na terenie gimnazjum nr 3. Firma, która mia³a je usun±æ, nie zrobi³a tego. - Nie pozwolê na ich wycinkê - zapewnia J. Horla. Zebra³ pod petycj± kilkadziesi±t podpisów mieszkañców okolicy. Na korze umie¶ci³ dwie kartki z informacjami ostrzegaj±cymi przed wycink±. Jak mówi J. Horla, ludzie nie chcemy asfaltowej pustyni pod blokami. Chc± choæ ro¶lin i drzew.
Urzêdnicy przekonuj±, ¿e dziêki wycince droga zostanie poszerzona. Jednak osoby, które nie zgadzaj± siê na likwidacjê drzew obawiaj± siê zwiêkszenia ruchu samochodów pod swoimi domami. Szczególnie boj± siê tirów. - Ciê¿arówki ju¿ siê têdy pchaj±. Jak droga bêdzie szersza, bêd± je¼dziæ ca³y czas - stwierdza J. Horla. Zapowiada, ¿e jest w stanie posun±æ siê do ostrzejszej formy protestu.
- Nic nas nie powstrzyma przed wyciêciem drzewa - mówi wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. Urzêdnicy maj± ju¿ wszelkie niezbêdne dokumenty i pozwolenia. Dlatego wycinka to kwestia czasu. W dodatku drzewa nie s± pod ochron±.
K. Tomalak informuje, ¿e wycinka jest niezbêdna do wybudowania przy ul. Piaskowej prawoskrêtu. Ma to znacznie up³ynniæ ruch na w±skiej jezdni. Specjalnie dla tego celu gimnazjum nr 3 zostanie odebrany pas kilku metrów gruntu. W efekcie ma powstaæ szersza droga i pojemny parking. Poszerzona zostanie tak¿e zatoczka dla szkolnych autobusów. K. Tomalak dodaje, ¿e wszystko to ma równie¿ poprawiæ bezpieczeñstwo w okolicy szko³y. Wyjazd z osiedlowej ulicy stanie siê bowiem bardziej widoczny.
Magistrat zapowiada, ¿e bêdzie stanowczy. - Je¿eli protest przybierze ostrzejsz± formê, wezwiemy policjê - mówi K. Tomalak. Urzêdnicy zapewniaj±, ¿e w zamian za wyciête drzewa zostan± posadzone nowe.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2