[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-06 10:44
Temat postu: Zarzuty za weksel
ciachu


forum admin
postw: 823

5 Listopada 2005
Zarzuty za weksel
Sekretarz miasta Edmund M. napyta³ sobie biedy. Prokuratura oskar¿a go o po¶wiadczenie nieprawdy w dokumentach. Jego kariera zawis³a na w³osku.

Jak dowodzi prokuratura, sekretarz potwierdzi³ pieczêci± urzêdow± autentyczno¶æ podpisów na wekslach in blanco, jakie przed³o¿y³a mu jedna z mieszkanek - El¿bieta K. Chodzi³o o podpisy porêczycieli kredytu na 47 tys. z³, o jaki kobieta ubiega³a siê w firmie po¿yczkowej w Tarnowie. - Tymczasem podpisy zosta³y przez ni± sfa³szowane, a potem pos³u¿y³a siê nimi w firmie po¿yczkowej - informuje rzecznik zielonogórskiej prokuratury okrêgowej Kazimierz Rubaszewski.

Odprysk oszustwa

Przeciwko El¿biecie K. zosta³ ju¿ skierowany do ¶wiebodziñskiego s±du akt oskar¿enia. A w trakcie ¶ledztwa, zosta³a do odrêbnego postêpowania wy³±czona sprawa sekretarza miasta. ¦ledztwo jeszcze trwa, ale kilka dni temu sekretarzowi przedstawiono zarzuty po¶wiadczenia nieprawdy i przekroczenia uprawnieñ. Prokurator stoi na stanowisku, ¿e sekretarz móg³ po¶wiadczyæ autentyczno¶æ w³asnorêcznych podpisów tych osób tylko w sytuacji, gdyby z³o¿yli je oni w jego obecno¶ci. A tak siê nie sta³o. - Zastosowali¶my te¿ wobec niego ¶rodek zapobiegawczy w postaci zawieszenia go w czynno¶ciach s³u¿bowych zwi±zanych z pe³nieniem funkcji sekretarza gminy - informuje prokurator Beata Wosik prowadz±ca ¶ledztwo.
- Funkcjonariusz publiczny, któremu przedstawiane s± zarzuty zawsze musi siê liczyæ z takim ¶rodkiem zapobiegawczym - podkre¶la Rubaszewski. - Zw³aszcza wtedy, gdy zarzut ma zwi±zek z wykonywan± prac±.

Mocno siê t³umaczy³

Na czwartkowej sesji rady miasta, sekretarz t³umaczy³ siê radnym i zapewnia³ o swojej niewinno¶ci. - Zosta³em wmanewrowany w to oszustwo - mówi³. - Sprawdzi³em autentyczno¶æ podpisów na podstawie dowodów osobistych. Nie przekroczy³em swoich uprawnieñ, czujê siê pokrzywdzony.
Jak nam powiedzia³ sekretarz, w poniedzia³ek odwo³a siê do s±du od decyzji prokuratury o zawieszeniu go w czynno¶ciach s³u¿bowych.
Wyja¶nienia sekretarza przekona³y niektórych radnych.
- My¶lê, ¿e by³y rzetelne - mówi radny Miros³aw Algierski. - Sekretarz nie dzia³a³ na szkodê gminy, nie przyczyni³ siê do zaniedbania, które mog³o naraziæ miasto na straty. Choæ po¶wiadczenie wiarygodno¶ci podpisu bez obecno¶ci osób sk³adaj±cych te podpisy jest karane, to w mojej opinii sankcja, któr± prokurator zastosowa³ jest za wysoka.
- Nie wiem dok³adnie o co chodzi w tej sprawie, urz±d nie ma z tym nic wspólnego - odpowiada wiceburmistrz Krzysztof Tomalak. - Gmina nie jest w to zamieszana, tylko sekretarz. On t³umaczy³, ¿e zrobi³ to tylko to po to, by pomóc tej pani. Ale czy dobrze zrobi³, czy nie, to ja tego nie oceniam.


MICHA£ IWANOWSKI
324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2005-11-10 11:50
Temat postu: Po¶wiadczy³ nieprawdê na wekslach in blanco
ciachu


forum admin
postw: 823

Prokuratura Okregowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?idt=1050
2005-11-10
PO¦WIADCZY£ NIEPRAWDÊ NA WEKSLACH IN BLANCO

¦wiebodzin. Prokurator Rejonowy w ¦wiebodzinie skierowa³ do s±du akt oskar¿enia przeciwko 58 letniemu mê¿czy¼nie, o to, ¿e w lipcu 2004 r. bêd±c zatrudnionym w Urzêdzie Miejskim w ¦wiebodzinie na stanowisku osoby upowa¿nionej do stwierdzenia w³asnorêczno¶ci podpisu i zgodno¶ci dokumentów z orygina³ami, przekroczy³ udzielone mu uprawnienia i po¶wiadczy³ nieprawdê w deklaracjach porêczyciela weksla in blanco.

Jak ustalono w toku ¶ledztwa w lipcu 2004 r. do Urzêdu Miasta zg³osi³a sie kobieta znana oskar¿onemu osobi¶cie, która o¶wiadczy³a i¿ zamierza zaci±gn±æ kredyt i w zwi±zku z tym potrzebuje po¶wiadczenia podpisów osób, które wyrazi³y zgodê na wyst±pienie jako porêczyciele w zaci±ganym przez kobietê kredycie.

Kobieta o¶wiadczy³a oskar¿onemu, i¿ kredyt musi "za³atwiaæ" szybko i przed³o¿y³a mu dokumenty w postaci weksli in blanco, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ osób porêczycieli. Nastêpnie oskar¿ony na jej pro¶bê po¶wiadczy³ fakt z³o¿enia przez osoby porêczycieli w³asnorêcznych podpisów na przed³o¿onych mu dokumentach pomimo, i¿ faktycznie ¿adna z tych osób nie podpisa³a siê w obecno¶ci oskar¿onego osobi¶cie, a po¶wiadczane podpisy zosta³y z³o¿one wcze¶niej zanim kobieta dostarczy³a dokumenty do Urzêdu Miasta.

Fakt posiadania przez kobietê podpisów osób przedstawionych na dokumentach jako porêczyciel wynika³ z wcze¶niejszego porêczania innych kredytów.

Oskar¿ony w toku ¶ledztwa, przyzna³, ¿e osoby, których podpisy po¶wiadcza³ jako osoba urzêdowa nie podpisywa³y siê w jego obecno¶ci, poda³ jednak¿e, i¿ po¶wiadczaæ podpisy innych osób móg³ na podstawie udzielonych mu uprawnieñ w zakresie obowi±zków jakie pe³ni³ w Urzêdzie Miejskim.

Oskar¿onemu za nadu¿ycie funkcji grozi kara do 3 lat pozbawienia wolno¶ci
--
C
U
S
2005-11-10 11:57
Temat postu: Sfa³szowa³a podpisy porêczycieli
ciachu


forum admin
postw: 823

Prokuratura Okregowa w Zielonej Górze
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?idt=1028

2005-10-28

SFA£SZOWA£A PODPISY PORÊCZYCIELI
¦wiebodzin. Prokurator Rejonowy w ¦wiebodzinie skierowa³ do s±du akt oskar¿enia przeciwko 43 letniej kobiecie. Oskar¿ona w dniu 29 lipca 2004 r. w Regionalnej Agencji Finansowej w Tarnowie ubiegaj±c siê o udzielenie po¿yczki gotówkowej i dzia³aj±c w celu osi±gniêcia korzy¶ci maj±tkowej oraz zawieraj±c umowê po¿yczki pieniê¿nej pos³u¿y³a siê podrobionymi uprzednio przez siebie w ¦wiebodzinie, dokumentami stanowi±cymi zabezpieczenie sp³aty tej¿e po¿yczki - w postaci deklaracji porêczycieli weksla in blanco i o¶wiadczeñ porêczycieli, na których podrobi³a ich podpisy,przez co wprowadzi³a b³±d pracownika Regionalnej Agencji Finansowej w Tarnowie i doprowadzi³a do niekorzystnego rozporz±dzenia mieniem pokrzywdzon± firmê w kwocie 47 129,06 z³.

Jak ustalono oskar¿ona zawar³a z pokrzywdzon± agencj± umowê po¿yczki na kwotê 100 000 z³. Warunkiem zawarcia umowy po¿yczki by³o - jako zabezpieczenie sp³aty po¿yczki- porêczenie przez trzy osoby. By spe³niæ ten warunek oskar¿ona przes³a³a do Agencji Finansowej w Tarnowie weksle in blanco ze sfa³szowanymi przez siebie podpisami.

Oskar¿onej za powy¿sze czyny grozi kara od 6 miesiêcy do 8 lat pozbawienia wolno¶ci.


--
C
U
S
2006-02-15 15:09
Temat postu: Czeka na wyrok
ciachu


forum admin
postw: 823

15 Lutego 2006
Czeka na wyrok

S±d pozwoli³ Edmundowi Miarze pe³niæ obowi±zki s³u¿bowe a¿ do wyroku. Prokuratura oskar¿a sekretarza ¦wiebodzina o po¶wiadczenie nieprawdy.


Na sekretarzu miasta E. Miarze ci±¿y zarzut po¶wiadczenia nieprawdy w dokumentach. Chodzi o to, i¿ w lipcu 2004 r. potwierdzi³ pieczêci± urzêdow± autentyczno¶æ podpisów na wekslach in blanco, jakie przed³o¿y³a mu jedna z mieszkanek - El¿bieta K. By³y to cztery podpisy porêczycieli kredytu na 47 tys. z³, o jaki kobieta ubiega³a siê w firmie po¿yczkowej w Tarnowie. Tymczasem okaza³o siê, ¿e trzy podpisy zosta³y przez ni± sfa³szowane. Kobieta odpowie przed s±dem za oszustwo. Prokuraturê powiadomi³a kobieta, która rzekomo ów kredyt porêczy³a i której podpis po¶wiadczy³ sekretarz Miara. Gdy dowiedzia³a siê, ¿e ma teraz kredyt sp³acaæ, bo El¿bieta K. tego nie robi³a, poszkodowana omal nie dosta³a zawa³u.
Zdaniem prokuratury sekretarz móg³by po¶wiadczyæ autentyczno¶æ podpisów porêczycieli tylko w sytuacji, gdyby z³o¿yli je oni w jego obecno¶ci. Grozi mu teraz do trzech lat wiêzienia. Prokuratura ponadto podjê³a decyzjê o zawieszeniu go w pe³nieniu obowi±zków s³u¿bowych. Ale sekretarz odwo³a³ siê od tej decyzji do s±du. I s±d niedawno przychyli³ siê do jego pro¶by. Uzna³, ¿e od pope³nienia przestêpstwa up³ynê³o pó³tora roku i od tego czasu sekretarz sprawuje siê w pracy nienagannie. A tak¿e ¿e zawieszenie w czynno¶ciach s³u¿bowych nie mo¿e byæ form± sankcji przed prawomocnym os±dzeniem sekretarza. S±d mo¿e bowiem zakazaæ mu pracy w urzêdzie w swoim wyroku.


(mich)

--
C
U
S
2006-04-19 09:42
Temat postu: Szko³a bez uprawnieñ
ciachu


forum admin
postw: 823

19 Kwietnia 2006
Szko³a bez uprawnieñ
Prokurator zarzuca szefowej ¶wiebodziñskiego o¶rodka Absolwent oszukiwanie uczniów. Oskar¿ona twierdzi, ¿e dzia³a w zgodzie z prawem i jest niewinna.

Przed kilkoma tygodniami prokurator wys³a³ do s±du akt oskar¿enia przeciwko w³a¶cicielce Niepublicznego O¶rodka Szkolenia Zawodowego Absolwent El¿biecie K. Oskar¿enie dotyczy oszustw.

¦wistki papieru

- Nie mia³a uprawnieñ do prowadzenia policealnego studium - informuje szefowa Prokuratury Rejonowej w ¦wiebodzinie Jolanta Balawander.
Nie mog³a wiêc wystawiaæ urzêdowych dyplomów, jakimi by³y ¶wiadectwa ukoñczenia szko³y. Z powodu braku uprawnieñ wystawiane dokumenty to - jak mówi prokurator - tylko ¶wistek papieru.
- Wprowadza³a uczniów w b³±d nie informuj±c o tym, ¿e dyplomy jakie dostaj± s± nic nie warte, ¿e nie potwierdzaj± ¿adnego wykszta³cenia - t³umaczy prokurator J. Balawander.
Szefowa Absolwenta nie mog³a te¿ u¿ywaæ okr±g³ej pieczêci z god³em Rzeczpospolitej Polskiej przybijanej w dyplomach. Zdaniem prokuratury El¿bieta K. oszuka³a 13 osób, na których zarobi³a oko³o 30 tys. z³. Kobiecie grozi kara od pó³ roku do nawet o¶miu lat wiêzienia.

Wpis to za ma³o

El¿bieta K. zapewnia, ¿e uczniowie wiedzieli jakie ¶wiadectwo dostaj±.
- Informowa³am ich, ¿e kwalifikacje i tak musz± pó¼niej zdobyæ gdzie indziej - mówi El¿bieta K.
Kobieta nie zgadza siê z zarzutem bezprawnego u¿ywania okr±g³ej pieczêci.
- Dopiero od kilku miesiêcy nie mogê jej u¿ywaæ i nie robiê tego - mówi.
Szko³a dzia³a na zasadzie wpisu do ewidencji niepublicznych o¶rodków kszta³cenia zawodowego. Potwierdza to kuratorium.
- Sam wpis nie uprawnia szko³y niepublicznej do wystawiania ¶wiadectw, o czym tê pani± informowali¶my - mówi naczelnik wydzia³u o¶wiaty ¶wiebodziñskiego starostwa W³adys³aw Korcz.

Grzechy szefowej

Przez El¿bietê K. problemy ma równie¿ sekretarz gminy ¦wiebodzin. Kobieta podsunê³a mu do po¶wiadczenia dokumenty, na których podrobi³a podpis porêczyciela. Gdy sprawa wysz³a na jaw sekretarzowi zarzucono niedope³nienie obowi±zków. To nie wszystkie grzechy szefowej o¶rodka Absolwent. Kobieta zosta³a wcze¶niej przez s±d skazana za... sfa³szowanie w³asnego ¶wiadectwa. Po¶wiadcza³a w nim wy¿sze wykszta³cenie, którego nie ma. S±d rozpatruje te¿ dwie sprawy przeciwko El¿biecie K. zwi±zane z fa³szerstwami przy dokumentacjach kredytowych.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.017 | powered by jPORTAL 2