[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-01-20 13:51
Temat postu: Tu si±d± maturzy¶ci
ciachu


forum admin
postw: 823

20 Stycznia 2006
Tu si±d± maturzy¶ci

Od dnia, w którym run±³ sufit, sala w Zespole Szkó³ Technicznych s³u¿y jako magazyn. Ale wkrótce zostanie odnowiona.


W ubieg³ym roku w sali zawali³ siê sufit. Nikt siê tego nie spodziewa³, bo pomieszczenie by³o akurat po remoncie. Sprawa trafi³a do prokuratury, czeka na fina³ w s±dzie. - Od firmy budowlanej, wykonawcy sufitu domagamy siê odszkodowania w wysoko¶ci 20 tys. z³ - mówi starosta Ryszard Szafiñski.
Starostwo nie zamierza czekaæ na odszkodowanie i zabiera siê za odnawianie. - Na ten cel przygotowali¶my 250 tys. z³ - dodaje starosta. Dyrektorka szko³y Wanda Ziêba: - Te pieni±dze pozwol± na przeprowadzenie generalnego remontu.
W sali bêdzie nowy sufit, wymienione zostan± okna, inne szyby bêd± wstawione w miejscu oddzielaj±cym salê od szkolnego korytarza. Bêdzie równie¿ kominek. - Ale tylko w formie atrapy, jako ozdoba - zapowiada W. Ziêba.
W wyremontowanej sali bêd± siê odbywaæ egzaminy maturalne, po³owinki i studniówki. Bêdzie mog³a równie¿ s³u¿yæ mieszkañcom os. ¯aków do ró¿nego rodzaju spotkañ.
- Wszystko zostanie zrobione zgodnie ze sztuk± budowlan±, pod nadzorem naszych urzêdników - zapewnia R. Szafiñski.


PIOTR JÊDZURA
0 68 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
S
2007-03-01 17:49
Temat postu: Aula jest jak nowa
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
27 lutego 2007

Aula jest jak nowa

Sala w Zespole Szkó³ Technicznych, w której przed dwoma laty zarwa³ siê sufit, jest ju¿ wyremontowana i udostêpniona uczniom.

- Proszê spojrzeæ, wszystko jest ³adnie wykonane, eleganckie i niezwykle estetyczne - mówi z dum± dyrektorka ZST Wanda Ziêba. Aula rzeczywi¶cie w niczym nie przypomina miejsca, gdzie zarwa³ siê sufit. A tak siê zdarzy³o niemal dwa lata temu.

Przypomnijmy. Nad ranem pracownicy szko³y z niedowierzaniem zagl±dali do wnêtrza ¶wie¿o wyremontowanej szkolnej auli. Na pod³odze le¿a³ podwieszany sufit. Sala wygl±da³a jakby przesz³o przez ni± tornado. A kilkana¶cie godzin wcze¶niej w auli odbywa³o siê spotkanie z uczniami. Gdyby sufit spad³ wcze¶niej, mog³o doj¶æ do nieszczê¶cia...
reklama

Potrzebna na egzaminy

Od razu ruszy³a sprawa pokrycia strat od firmy, która zajê³a siê podwieszeniem sufitu. Niestety spór trwa³, a sala nadal nie by³a remontowana.

Tymczasem pomieszczenie jest w szkole bardzo potrzebne. Tu odbywaj± siê m.in. egzaminy maturalne, spotkania z rodzicami, zajêcia wuefu, zabawy i imprezy - np. wystawy prac plastycznych uczniów ZST.

W koñcu uda³o siê salê wyremontowaæ. Wygl±da teraz jak nowa. Pieni±dze na ten cel przeznaczono z powiatowego bud¿etu.

Czekaj± na kasê

Bataliê o zwrot pieniêdzy zacz±³ jeszcze poprzedni starosta Ryszard Szafiñski. Teraz sprawê kontynuowaæ musi starosta Zbigniew Szumski. - Grunt, ¿e sufit zosta³ zrobiony i sala mo¿e s³u¿yæ uczniom. A problem odzyskania pieniêdzy? Niestety, tego typu sprawy trwaj± i ci±gn± siê w czasie - mówi szef powiatu. Z tego powodu starostwo nadal czeka na zwrot pieniêdzy od firmy, która wykona³a trefny sufit.

Z remontu cieszy siê szefowa szko³y. - To miejsce bardzo potrzebne uczniom - dodaje W. Ziêba. Teraz bez obaw przed zawaleniem sufitu na g³owy przyst±pi± w auli do pisania egzaminu dojrza³o¶ci.

Zakoñczy³a siê te¿ sprawa oskar¿enia poprzedniego dyrektora ZST. - Poprzedni starosta uzna³ go winnego katastrofy budowlanej, s±d jednak by³ innego zdania i nie zgodzi³ siê z tym pogl±dem - informuje starosta Szumski.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.042 | powered by jPORTAL 2