[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-05-30 20:50
Temat postu: A w o¶wiacie kiepsko
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
30 maja 2007

A w o¶wiacie kiepsko

Starostwo, które nie ma pieniêdzy dla szkó³, szuka oszczêdno¶ci. Rozwa¿a nawet likwidacjê zespo³ów szkó³ technicznych w Zb±szynku i ¦wiebodzinie.

- Mamy powa¿ny k³opot z pieniêdzmi dla szkó³ - przyznaje starosta Zbigniew Szumski. Szefowie placówek dostarczaj± pisma w sprawie dofinansowania dzia³alno¶ci oraz ró¿nych programów. Tymczasem w kasie starostwa jest prawie pusto...

- Z pism wynika, ¿e w szko³ach brakuje na wszystko - mówi starosta. Pieni±dze s± potrzebne na zakup pomocy naukowych, a¿ po dop³aty do programów, które maj± byæ realizowane z kasy Unii Europejskiej.

Chodzi o ró¿ne kwoty. - Od 500 z³ do nawet 20 tys. z³ - dodaje Z. Szumski, który zdaje sobie sprawê, ¿e tegoroczny bud¿et o¶wiatowy jest bardzo skromny.

Brakuje kasy

Mimo wszystko dodatkowych pieniêdzy dla szkó³ nie bêdzie. - Musieliby¶my wzi±æ na ten cel kredyt w wysoko¶ci nawet miliona z³otych, nie staæ nas na to - przyznaje Z. Szumski. Dlatego starostwo zaczyna szukaæ oszczêdno¶ci w o¶wiacie.

Na pewno obcinane bêd± wszelkie mo¿liwe koszty utrzymania placówek. Ale pod uwagê brane s± równie¿ bardziej drastyczne ruchy. - Nawet likwidacja i ³±czenie szkó³ - mówi starosta. W kuluarach mówi siê o zamkniêciu Zespo³ów Szkó³ Technicznych w Zb±szynku i ¦wiebodzinie.

- Ale to sprawa jeszcze nie ustalona, to tylko jedna z mo¿liwych opcji - t³umaczy Z. Szumski. Nie wiadomo te¿ czy ewentualna likwidacja bêdzie natychmiastowa. Czy te¿ bêdzie to wygaszanie trwaj±ce dwa lub trzy lata. - Za wcze¶nie ¿eby o tym ju¿ mówiæ - przyznaje Z. Szumski. Wiêcej szczegó³ów poznamy za trzy, cztery miesi±ce.

Wszêdzie bêd± konkursy

Starosta zadecydowa³, ¿e nie bêdzie przed³u¿ania kontraktów dyrektorskich aktualnym szefom szkó³. W ka¿dym przypadku zostanie og³oszony konkurs dla kandydatów. - To jest po pierwsze uczciwe, a po drugie wymaga przedstawienia konkretnego planu prowadzenia placówki - mówi Z. Szumski.

Sprawiedliwo¶æ ma polegaæ na tym, ¿e ka¿dy dostanie szansê na zdobycie dyrektorskiego stanowiska. A przed³u¿anie kontraktu tak± szansê niweczy³o. Za¶ przedstawienie konkretnych planów prowadzenia szko³y, ma daæ nowe pomys³y. - Chodzi o nowe pogl±dy na mo¿liwo¶æ rozwoju szkó³ i nauczania - mówi Z. Szumski.

Stanowisko bez konkursu zachowa jedynie dyrektor Technikum Le¶nego w Rogoziñcu. Ma to zwi±zek z przej¶ciem szko³y pod skrzyd³a ministerstwa ochrony ¶rodowiska.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.036 | powered by jPORTAL 2