[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-11-06 23:21
Temat postu: Za parkowanie w centrum ¦wiebodzina trzeba bêdzie p³aciæ
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
6 listopada 2007

Za parkowanie w centrum ¦wiebodzina trzeba bêdzie p³aciæ

Strefa p³atnego postoju w centrum ma byæ lekiem na brak miejsc parkingowych. Jeszcze w tym roku zaczn± siê rozmowy na temat jej powstania.

O braku miejsc, gdzie mo¿na postawiæ auto mówi siê w mie¶cie od dawna. Niedawno magistrat wskaza³ konserwatorowi zabytków lokalizacje pod nowe parkingi, ale nie dosta³ zgody na ich budowê. Mia³y one powstaæ w parku ko³o ko¶cio³a lub w dawnej fosie.

- W tym roku zaczniemy rozmowy nad decyzj± o wprowadzeniu strefy p³atnego parkowania - informuje burmistrz Dariusz Bekisz.

Objê³aby ona ¶cis³e centrum miasta. Chodzi miêdzy innymi o ulice Wa³ow±, G³ogowsk± oraz Kiliñskiego.

Albo urzêdnik, albo firma

Jeszcze nie ustalono szczegó³ów. - Parkowanie by³oby p³atne na przyk³ad od 7.00 do 16.00, w pozosta³ym czasie parkingi by³by darmowe - opowiada D. Bekisz.

Nie zosta³a te¿ uzgodniona forma nadzoru. - Albo urzêdnik sprawdza³by bilety w autach, albo robi³aby to prywatna firma - mówi szef gminy. Tak samo sytuacja wygl±da³aby z automatami do zakupu biletów. Jednym z wyj¶æ jest ich dzier¿awa - wtedy czê¶æ zysku trafia³aby do w³a¶ciciela maszyn. A drugim rozwi±zaniem jest zakup automatów przez gminê.

Konieczna bêdzie równie¿ pomoc powiatu, bo czê¶æ ulic w centrum nale¿y do starostwa.

Szczegó³y zostan± wkrótce opracowane. - Dojrzeli¶my ju¿ do rozmów nad wprowadzeniem p³atnych parkingów w centrum - mówi burmistrz. W tym roku powstan± wszelkiego rodzaju uzgodnienia. Natomiast radni gminy zajm± siê problemem w przysz³ym roku. Wtedy te¿ zapadnie decyzja i oka¿e siê czy strefa zacznie w mie¶cie funkcjonowaæ.

Problem na Zielonej

Kierowcy nie maj± nic przeciwko strefie p³atnego parkowania. - Je¶li dziêki niej zrobi siê wiêcej miejsca na postojach w centrum miasta, to jest jak najbardziej potrzebna - mówi Marcin Tusieñ. Inni kierowcy s± podobnego zdania. - Dzi¶ znale¼æ miejsce w centrum graniczy z cudem, a na parkingach stoj± wiecznie te same auta - dodaje Tomasz.

Niezale¿nie od planów zwi±zanych z utworzeniem strefy, magistrat szykuje budowê parkingów na tzw. ³ezce przy gimnazjum nr 1. Bêdzie mog³o tam stan±æ kilkana¶cie samochodów. Spory parking powstanie równie¿ na os. £u¿yckim tu¿ pod blokiem nr 44. Miejsca postojowe zostan± te¿ przygotowane na ul Konarskiego, pod blokami.

Ale to i tak kropla w morzu potrzeb. Nadal nierozwi±zany zostaje problem ul. Zielonej. Tam powstaje nowa komenda policji. - Ulica bêdzie musia³a zostaæ poszerzona, konieczne jest utworzenie przynajmniej 20 nowych miejsc do parkowania - przyznaje burmistrz Bekisz.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.019 | powered by jPORTAL 2