[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-09-21 18:16
Temat postu: Za rok bêd± tu 52 mieszkania
ciachu


forum admin
postw: 823

19 wrze¶nia 2007 - 19:40

Za rok bêd± tu 52 mieszkania

S± pieni±dze na nowy blok ¦wiebodziñskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego.

Przy ul. Lipowej stoi ju¿ jeden blok. Koñczy siê budowa kolejnego. I ju¿ wiadomo, ¿e w przysz³ym roku powstanie trzeci budynek wielorodzinny. - Dostali¶my pieni±dze na jego budowê - informuje prezes ¦TBS Jan Pietruñko.

Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy budowa najnowszego bloku. - Budynek zosta³by oddany do u¿ytku ju¿ pod koniec przysz³ego roku - mówi prezes Pietruñko.

W bloku bêd± 52 mieszkania - w tym 12 kawalerek, 32 mieszkania dwupokojowe i osiem mieszkañ z trzema pokojami. Jedno z nich zostanie przystosowane dla osoby niepe³nosprawnej. Lokale bêd± wyposa¿one w piece dwufunkcyjne. - Ka¿dy nagrzeje sobie tyle, ile bêdzie potrzebowa³ - dodaje Pietruñko.

Czynsz w lokalach ¦TBS dzi¶ wynosi 7 z³ za mkw. W kwocie tej zawarta jest sp³ata kredytu. Do ustalonego czynszu dochodz± jeszcze op³aty za media.

Choæ w ¦TBS ju¿ od dawna le¿y komplet podañ o najem lokali, to wnioski jeszcze s± przyjmowane. Trafiaj± one na listê rezerwow±. Z listy rezerwowej na g³ówn± mo¿na siê dostaæ na przyk³ad w chwili, gdy kto¶ zrezygnuje z najmu.

Najemca mo¿e byæ te¿ usuniêty z listy, gdy nie wp³aci w wyznaczonym terminie tzw. kosztów partycypacji w budowie bloku. Lista zostanie automatycznie uzupe³niona "rezerwist±”, który jest pierwszy w kolejce.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.044 | powered by jPORTAL 2