[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-09-15 21:30
Temat postu: Boj± siê promieniowania
ciachu


forum admin
postw: 823

14 wrze¶nia 2007 - 0:52

Boj± siê promieniowania

Mieszkañcy ul. Matejki w ¦wiebodzinie nie zgadzaj± siê na budowê w pobli¿u kolejnego masztu telefonii komórkowej.

- Chcemy ¿yæ zdrowo, to przecie¿ siê nam nale¿y, dlatego nie zgadzamy siê na budowê kolejnego nadajnika komórkowego - mówi Feliks Spycha³a

Bo blisko domów przy ul. Matejki, na terenie jednej z firm, stoi ju¿ maszt. Na nim zamontowane s± nadajniki telefonii komórkowej. - Postawili to bez naszej wiedzy, nikt siê z nami nie porozumia³. A teraz za plecami buduj± nam kolejny maszt - ¿ali siê Feliks Spycha³a.

Mieszkañcy s± przekonani, ¿e fale telefonów komórkowy bêd± im szkodziæ. - Przecie¿ wszyscy od dawna mówi±, ¿e komórki promieniuj± - mówi Spycha³a, który wypowiada siê w imieniu protestuj±cych mieszkañców okolicy.

Ludzie z Matejki s± oburzeni, ¿e ¿aden pracownik magistratu nie pofatygowa³ siê do nich. - Nie powiadomiono nas nawet o planach, jest decyzja o budowie i to koniec - dziwi siê Spycha³a. Do tego zapisy w dokumentach urzêdowych s± niezrozumia³e dla ludzi. Dlatego mieszkañcy Matejki czuj± siê oszukiwani. Mówi±, ¿e wygl±da to tak, jakby nie byli oni wa¿ni, a liczy³ siê tylko interes w³a¶ciciela nadajnika.

Maszt, który jest, stoi na terenie firmy £ukasza Derlatki. Zapewnia on, ¿e nie chcia³ nadajnika pod swoim biurem. - Przedstawiciel firmy powiedzia³ mi, ¿e jak nie u mnie, to i tak postawi± maszt obok, na s±siedniej dzia³ce - mówi Derlatka. I dodaje, ¿e pieni±dze z dzier¿awy s± ma³e. - Kolejnego masztu na pewno nie wybuduj± u mnie - zarzeka siê Derlatka.

Ludziom to nie wystarcza. Domagaj± siê wstrzymania budowy - taki w³a¶nie protest skierowali do burmistrza. - Ju¿ do mnie dotar³ - potwierdza Dariusz Bekisz. Ale dodaje, ¿e w tym przypadku ma zwi±zane rêce. Wyja¶nia, ¿e nie ma prawa wstrzymaæ budowy masztu. - Dostarczone do nas badania wykazuj±, ¿e dzia³anie nadajnika nie ma ¿adnego wp³ywu na zdrowie ludzi - mówi Bekisz.

Ale mieszkañcy ul. Matejki przypominaj± o sprawie w Chociulach. Mia³ tam powstaæ odwiert w poszukiwaniu ropy. Ludzie zaprotestowali, magistrat ich popar³ i uda³o siê wstrzymaæ prace. - Ale w tym przypadku by³y mo¿liwo¶ci prawne. Je¿eli chodzi o maszt, takich szans nie ma - t³umaczy D. Bekisz.

Magistrat nie mo¿e te¿ wstrzymaæ budowy stacji benzynowej przy jednym z marketów na osiedlu. Burmistrz t³umaczy, ¿e wymagane przepisami odleg³o¶ci od bloków s± zachowane i nic nie mo¿e zrobiæ. - Muszê wydaæ pozytywn± decyzjê - t³umaczy Bekisz.

Po naszej interwencji spraw± zajmie siê radny Miros³aw Algierski. - Zwrócê siê do urzêdu o konieczno¶æ dok³adnego okre¶lenia wp³ywu fal na zdrowie mieszkañców, analiza dostarczona przez w³a¶ciciela masztu mnie nie przekonuje - mówi.

Radny Algierski zapewnia, ¿e bêdzie stara³ siê o odmówienie inwestorowi budowy nadajnika. Jego zdaniem powinien on powstaæ za miastem, na terenach nale¿±cych do gminy.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.023 | powered by jPORTAL 2