[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2005-10-05 14:58
Temat postu: Dyrektor odwo³any
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem, wydanie 38 [201] z dnia 28 wrze¶nia 2003
http://80.55.90.146/dzien/index.php?akcja=lista&lista=5087&wydanie=201

¦wiebodzin. Determinacja pracowników szpitala nagrodzona, starostowie milcz±
Dyrektor odwo³any

Wydarzenia wokó³ szpitala w ostatnim tygodniu rozwija³y siê bardzo dynamicznie. Jak siê nieoficjalnie dowiedzieli¶my, w poniedzia³ek 26 wrze¶nia, zebra³a siê rada spo³eczna SP ZOZ a nastêpnie zarz±d powiatu. Z ust do ust przekazywano sobie wie¶æ o odwo³aniu dyrektora - Marka Lebiotkowskiego.

W czwartek 22 wrze¶nia, kiedy starosta - Ryszard Szafiñski, wyszed³ do pikietuj±cych przed starostwem zapowiedzia³, ¿e ka¿de z³amanie prawa przez dyrektora bêdzie ukarane. - Na pewno nie bêdzie ¿adnego pob³a¿ania - obieca³ t³umowi.

Jak uda³o siê nam dowiedzieæ, w poniedzia³ek skarbnik powiatu zabezpieczy³a dokumenty finansowe szpitala. Podobno funkcjê pe³ni±cej obowi±zki dyrektora powierzono naczelnik wydzia³u zdrowia starostwa - Gra¿ynie Gregorowicz, a za sprawy medyczne ma odpowiadaæ lekarz - Alfred Bielewicz.

Co ujawniono w szpitalu, jakie "haki" starostowie znale¼li na dyrektora, tego nie uda³o siê nam wiarygodnie ustaliæ. Numer tygodnika oddawali¶my do druku w³a¶nie w poniedzia³ek. Pomimo wielokrotnych telefonów do sekretariatu starostwa, ¿aden ze starostów nie zechcia³ udzieliæ informacji. Milcza³y równie¿ telefony komórkowe obu starostów. Mo¿na siê jedynie domy¶laæ, ¿e wykryte nieprawid³owo¶ci musz± byæ kompromituj±ce równie¿ dla obu starostów.

Na wtorek 27 wrze¶nia zwo³ana by³a nadzwyczajna sesja rady powiatu. Dowiedzieli¶my siê, ¿e starosta bardzo zabiega³, aby obrady odbywa³y siê bez udzia³u mediów. Relacjê z tej sesji zdamy Czytelnikom za tydzieñ.

Renata Zdanowicz
--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2