[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2005-07-04 01:30
Temat postu: Wakacje z duchami
ciachu


forum admin
postw: 823

DzD
wydanie 24 [187]
z dnia 22 czerwca 2005

¦wiebodzin. Spektakl grupy przedszkolnej "Dwójki"
Wakacje z duchami

Dzieci z Oddzia³u Przedszkolnego przy PSP nr 2 z wychowawc± - Renat± Janik, przygotowa³y przedstawienie pt. "Wakacje z duchami". Premierowy pokaz zadedykowa³y swoim rodzicom. Spektakl siê spodoba³, wiêc na kolejny zaprosi³y rówie¶ników z miejscowych przedszkoli.

Inscenizacja w czterech ods³onach dotyczy szanowania przyrody, w³a¶ciwego zachowania siê na ³onie natury i konieczno¶ci s³uchania doros³ych ze wzglêdu na w³asne bezpieczeñstwo. Wa¿n± rolê do spe³nienia mieli narratorzy: And¿elika Ziach i Wiktor Ostrowski, którzy bardzo dobrze wywi±zali siê z ci±¿±cym na nich obowi±zku. W rolê duchów wcielili siê: Kamil Pasiuta, Patryk Wo¼niak, Krystian Baczyñski i Dawid Koz³owski. Dodajmy, ¿e stroje m³odym aktorom uszy³a mama Krystiana.

Wszystkie dzieci odegra³y swoje role dynamicznie, dobrze zapamiêta³y tekst. Nic dziwnego, ¿e zaproszone przedszkolaki z otwartymi buziakami obejrza³y przedstawienie.

Pomys³, by to w³a¶nie dzieci dzieciom prezentowa³y siê na scenie, spodoba³ siê tak¿e nauczycielkom przedszkola, które deklarowa³y dalsz± wspó³pracê z oddzia³em przedszkolnym "Dwójki". wruz
Renata Janik wychowawca


- Przedstawienie wymaga³o od dzieci wiele pracy. Na scenie wystêpowa³a ca³a grupa. Cieszê siê, ¿e siê podoba³o. Dziêkujê wszystkim, którzy mi pomogli w tym przedsiewziêciu.

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2