[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-06-29 21:51
Temat postu: Pojedziemy na okr±g³o
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
20 kwietnia 2007

Pojedziemy na okr±g³o

- Co z planowanym rondem na krzy¿ówce dróg krajowych nr 2 i 3? Nadal go nie ma - dziwi± siê kierowcy.

Znaki "stop" przed krzy¿ówk± stoj± dla bezpieczeñstwa kierowców, ale tylko wyd³u¿aj± korki.

Kierowcy od dawna czekaj± na budowê ronda na bardzo ruchliwej krzy¿ówce. £±czy ona dwie drogi krajowe - "dwójkê" i "trójkê". Z powodu wielu wypadków, których czê¶æ skoñczy³a siê tragicznie, jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych krzy¿ówek w kraju.

Zdaniem wielu osób w tym miejscu powinno powstaæ rondo. Bataliê o jego budowê zacz±³ poprzedni starosta Ryszard Szafiñski. Z pocz±tku o rondzie nie by³o mowy. Ruch mia³a odci±¿yæ planowana autostrada. Ma³o kto jednak w to wierzy³.

Po kolejnych naciskach starostwa skrzy¿owanie lekko zmodyfikowano. Dodano szersze pasy skrêtu. Na dojazdach stanê³y znaki ograniczaj±ce prêdko¶æ. Na asfalcie pojawi³y siê tzw. kocie oczka. Dziêki nim w ¶wiat³ach reflektorów widaæ pasy jezdni.

Steruj± ruchem

Swoje dla bezpieczeñstwa zrobi³a te¿ policja. Z dwóch stron skrzy¿owania stanê³y maszty do fotoradaru. Dziêki temu na krzy¿ówce jest bezpieczniej ni¿ kilka lat temu.

Ale to jeszcze za ma³o. Ruch na obu trasach jest olbrzymi. W ¶wiêta i wakacje przejazd krzy¿ówk± jest zablokowany. Aby go roz³adowaæ, policjanci musz± sterowaæ ruchem.

Starania starostwa i policji zaowocowa³y zapewnieniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianach. Przed rokiem okaza³o siê, ¿e na krzy¿ówce bêdzie rondo. - Tylko, ¿e nadal go nie ma - dziwi± siê mieszkañcy.

Na dobrej drodze

Zastêpca dyrektora zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Zdzis³aw Kuciak zapewnia, ¿e wszystko jest na dobrej drodze. - By³y pewne k³opoty z wykupem ziemi. Ale ju¿ wiemy, ¿e je¿eli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to budowa rozpocznie siê w czerwcu - mówi.

Na okr±g³o pojedziemy wiêc jeszcze w tym roku. Budowa zakoñczy siê jednak w maju lub czerwcu 2008 r. Wtedy nowa krzy¿ówka zostanie oficjalne oddanie do u¿ytku.

Bêdzie to du¿e dwupasmowe rondo. - Zdecydowali¶my siê na takie rozwi±zanie ze wzglêdów bezpieczeñstwa i u³atwienia przejazdu - informuje Z. Kuciak. Rondo bêdzie monitorowane przez kamerê GDDKiA. "Okr±g³a" inwestycja bêdzie kosztowaæ 6 mln z³.

Rondo spe³ni najwa¿niejsze zadanie. Doprowadzi do zwiêkszenia bezpieczeñstwa. Up³ynni równie¿ ruch na ³±czeniu dwóch ruchliwych dróg. I na to wszystko czekaj± kierowcy. Wcze¶niej musz± siê jednak nastawiæ na k³opoty z przejazdem w zwi±zku z planowan± przebudow±.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2007-07-30 21:04
Temat postu: Weekendowa podró¿ zamienia siê w horror
ciachu


forum admin
postw: 823

30 lipca 2007

Weekendowa podró¿ zamienia siê w horror
W sobotê zator na krajowej "dwójce" pod ¦wiebodzinem znowu mia³ niemal 30 km d³ugo¶ci. Kierowcy mówi±, ¿e to najbardziej zakorkowany odcinek drogi w kraju.

- W tym roku ruch na krajowej "dwójce" i "trójce" jest rekordowy - przyznaj± ¶wiebodziñscy policjanci. Trasami jad± dziesi±tki tysiêcy aut na dobê. - Drogi nie s± dostosowane do tak wielkiego natê¿enia ruchu i niestety tworz± siê olbrzymie korki - mówi st. asp. Piotr Szymañczuk ze ¶wiebodziñskiej drogówki.

Najgorzej w kraju

W sobotê o godz. 15.00 korek aut jad±cych ze strony Gorzowa Wlkp. siêga³ kilku kilometrów. Krajow± "dwójk±" nieprzerwanie jecha³y auta od granicy w kierunku Poznania i odwrotnie.

- Tutaj jest najgorzej w kraju, jadê od Warszawy i nigdzie takich korków nie by³o - mówi oburzony kierowca osobówki z warszawskim numerem rejestracyjnym. Z czasem by³o coraz gorzej. O godz. 17.05. kolejka aut jad±cych "dwójk±" osi±gnê³a ponad 30 km. Stoi w niej Maciek, szofer ciê¿arówki z Lublina: - Na trasach w kraju zdarza siê czekaæ po kilkana¶cie minut, a tutaj czterokilometrowy korek, który przejadê w ponad dwie godziny.

Narzekaj± mieszkañcy ¦wiebodzina. Wyjazd z miasta na skrzy¿owanie jest niemo¿liwy bez z³amania przepisów i wymuszenia pierwszeñstwa przejazdu. To jednak mo¿e siê skoñczyæ tragicznie.

D³u¿ej nad morze

Bêdzie jeszcze gorzej. W miejscu skrzy¿owania jeszcze latem rusza budowa ronda. - Wtedy korki siêgn± przynajmniej 50 km - mówi zastêpca szefa ¶wiebodziñskiej policji m³. insp. S³awomir Tomal. A krzy¿ówka to g³ówna trasa nad Ba³tyk oraz do granicy.

Sprawa rozwi±zania ruchu jest dyskutowana w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Ze wstêpnych ustaleñ z wykonawc± ronda wynika, ¿e ruch nie zostanie wstrzymany, nie bêdzie on te¿ wahad³owy - uspokaja szef zielonogórskiego oddzia³u GDDKiA Robert Miko³ajski. Prawdopodobnie powstan± tymczasowe drogi do objazdu placu budowy ronda. Ale i one spowoduj± powa¿ne spowolnienie ruchu i w rezultacie korki.

Starosta ¶wiebodziñski Zbigniew Szumski uprzedza, ¿e nie zgodzi siê na objazdy przez miasto. Policja popiera starostê. - Nie pomo¿e wy³±czenie sygnalizacji ¶wietlnej, miasto i tak zostanie zablokowane - mówi m³. insp. Tomal. Droga nad morze wyd³u¿y siê wiêc o kilka godzin.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
2007-08-18 18:08
Temat postu: Korek zostaw z boku
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
3 sierpnia 2007

Korek zostaw z boku

Czy mo¿na omin±æ potê¿ne korki, które w weekendy tworz± siê na drogach krajowych nr 2 i 3 pod ¦wiebodzinem?

Najgorzej jest po po³udniu w pi±tki, soboty i niedziele. Kierowcy stoj± nawet po dwie godziny. Nie ma co liczyæ na poprawê jesieni±, bo za kilka tygodni zacznie siê tam budowa ronda i prawdziwe piek³o na drodze. W dodatku nie ma w pobli¿u dróg, które mog³yby pos³u¿yæ jako objazd. Policzyli¶my, czy op³aca siê kierowcom jad±cym w kierunku pó³noc - po³udnie nadk³adaæ trasy przez wioski. Pokazujemy dwie mo¿liwo¶ci.

Objazd nr 1 - nadrabiamy ponad 20 km
Jad±c od strony Zielonej Góry na Miêdzyrzecz najlepiej z krajowej "trójki" skrêciæ pod Sulechowem na Kije. Dobr± drog± dojedziemy do £±kie, Toporowa, Po¼rzad³a. Tam przekroczymy zakorkowany odcinek i jazda na £agów. Potem ju¿ na Miêdzyrzecz. Droga jest pe³na zakrêtów, ale nawierzchnia jest dobra. D³ugo¶æ trasy od skrêtu pod Sulechowem do Miêdzyrzecza to ok. 70 km.

Objazd nr 2 - nadrabiamy oko³o 10 km
Mijamy Sulechów i Kalsk, dopiero za Rosinem na krajowej "dwójce" skrêcamy w lewo do Osogóry. Doje¿d¿amy do Jezior, dalej na Kupienino i do Rzeczycy. Przekroczymy zat³oczon± krajow± "dwójkê" i kierujemy siê do Gliñska, doje¿d¿amy do Jordanowa na krajowej "trójce", gdzie niemal miniemy korek. D³ugo¶æ objazdu to ponad 30 km, ale jedziemy fatalnymi drogami.


--
C
U
S
2007-08-18 18:12
Temat postu: Czy nowe rondo zakorkuje "dwójkê'"?
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
10 sierpnia 2007

Czy nowe rondo zakorkuje ,"dwójkê'"?

- Nowe rondo, które planuje siê zbudowaæ pod ¦wiebodzinem nie pomo¿e w roz³adowaniu korków. Bêd± to kolejne pieni±dze wrzucone w b³oto - napisa³ do nas Marek Dankowski z Zielonej Góry.

Na skrzy¿owaniu dróg nr 2 i nr 3 pod ¦wiebodzinem tworz± siê kilometrowe kolejki. Dzieje siê tak szczególnie w dni weekendowe, kiedy przeje¿d¿a tamtêdy w ci±gu doby prawie 20 tysiêcy aut.

Propozycja Czytelnika

Drogowcy z Zielonej Góry postanowili roz³adowaæ korki poprzez rondo w miejscu obecnego skrzy¿owania drogi nr 3 i nr 2. Wczoraj pytali¶my kierowców w tym miejscu co s±dz± o tym pomy¶le. - Budowa ronda to dobry pomys³ - uwa¿a Czes³aw Krajewski, kierowca ze ¦wiebodzina. - Z pewno¶ci± usprawni przejazdy. Poza tym, gdy wybuduj± autostradê pod Jordanowem, w tym miejscu ruch automatycznie siê zmniejszy.

Nasz czytelnik Marek Dankowski z Zielonej Góry twierdzi jednak, ¿e rondo nie zlikwiduje korków. Dlatego proponuje zbudowanie dwupoziomowego wêz³a komunikacyjnego. Dziêki niemu samochody jad±ce zarówno ze wschodu na zachód i z po³udnia na pó³noc, nie bêd± sobie przeszkadzaæ.

Czytelnik pisze: "Budowa ronda ko³o ¦wiebodzina jest absurdem i (...) powinna byæ od zaraz poddana weryfikacji w zakresie niegospodarno¶ci ¶rodkami spo³ecznymi i unijnymi. Najlepszym rozwi±zaniem by³by bezkolizyjny dwupoziomowy wêze³ komunikacyjny. Ukszta³towanie terenu sprzyja takiemu rozwi±zaniu".

Drogowcy my¶l± inaczej

Zastêpca dyrektora zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wies³aw Staruch nie zgadza siê z tymi argumentami. - Czytelnik mia³by racjê, gdyby¶my budowali rondo jednopasmowe. Ono rzeczywi¶cie pogorszy³oby sytuacjê. Dlatego bêdziemy budowali rondo dwupasmowe, z dodatkow± jezdni± w kierunku Gorzowa Wlkp. Dziêki niej wszyscy jad±cy od Zielonej Góry czy Poznania do Gorzowa, a ¶rednio jest to co drugie auto, nie bêd± wje¿d¿ali na rondo. Wtedy ruch na nim zmniejszy siê o po³owê.

Staruch dodaje, ¿e wêze³ bezkolizyjny by³by lepszym rozwi±zaniem, ale jego budowa jest kosztowna. - To wydatek nawet 30 mln z³. Dodatkowo konieczne by³oby wy³±czenie na pewien czas z ruchu istniej±cego skrzy¿owania. Natomiast rondo bêdzie kosztowa³o 8,5 mln z³, a w czasie jego budowy ruch bêdzie odbywa³ siê w miarê normalnie. Drogowcy przewiduj± jedynie wy³±czenie na pewien czas z ruchu jednego pasa drogi nr 2 i zamkniêcie wjazdu do ¦wiebodzina.

Co naprawdê pomo¿e

Drogowcy przypominaj± te¿, ¿e S3 oraz A2 w Lubuskiem powstan± do 2011 roku. Wtedy trasa ekspresowa przejmie ca³y ruch miêdzy Zielon± Gór± a Gorzowem, a z kolei A2 pojad± wszystkie tiry zmierzaj±ce do granicy.

- "Dwójka" stanie siê szlakiem lokalnym, o kilkakrotnie mniejszym ni¿ obecnie ruchu. Czy w takiej sytuacji wydanie ponad 20 mln z³ jest zasadne - pyta Staruch.
Budowa ronda rozpocznie siê jeszcze w sierpniu, a trwa³a bêdzie rok.

Czes³aw Wachnik

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.019 | powered by jPORTAL 2