[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2007-06-29 21:07
Temat postu: Co bêdzie ze szko³±?
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
23 marca 2007
Co bêdzie ze szko³±?

Magistrat planuje przekszta³cenie podstawówki w Chociulach w filiê ¶wiebodziñskiej SP-6. Rodzice obawiaj± siê, ¿e to pierwszy krok do jej likwidacji.

W podstawówce w Chociulach jest 79 uczniów. Do tego dochodzi jeszcze 27 dzieci w przedszkolu. Na pe³nych etatach uczy tu 15 nauczycieli. Siedem osób jest zatrudnionych na umowy zlecenia.

Od kilku lat mówi siê o powa¿nych zmianach w szkole. Wywo³uj± one obawy w¶ród mieszkañców i czê¶ci kadry.

Pocz±tkowo mówi³o siê o likwidacji szko³y. Tego najbardziej obawiali siê rodzice uczniów i nauczyciele. Teraz jest mowa zupe³nie o czym¶ innym.

- Planujemy zrobiæ ze szko³y w Chociulach filiê ¶wiebodziñskiej podstawówki nr 6 - informuje burmistrz Dariusz Bekisz.
reklama

Oficjalnie tylko filia

Informacja ta wywo³a³a u niektórych obawê, ¿e filia to tak na prawdê pierwszy krok do likwidacji placówki.

- Oficjalnie wiem o zmianie szko³y w filiê i do tego pomys³u podchodzimy ze zrozumieniem - mówi dyrektorka podstawówki w Chociulach Barbara Pilecka.

W miejscowo¶ci powsta³ jednak komitet obrony szko³y. W ten sposób mieszkañcy chc± chroniæ placówkê i zapewniæ naukê swoim dzieciom w ich miejscu zamieszkania.

O szko³ê martwi siê te¿ dyrektor domu dziecka w Chociulach Kwiryn Patan. - Uczêszcza tam ok. 20 moich wychowanków - informuje. Przeniesienie ich do podstawówki w mie¶cie zdaniem K. Patana bêdzie sprzyjaæ ucieczkom. - Tym bardziej, ¿e wielu z nich mieszka³o w ¦wiebodzinie - dodaje dyrektor.

Ma³a siê nie op³aca

Szef gminy rozumie obawy dyrektora domu dziecka. - Chociule nie s± tak daleko od ¦wiebodzina i je¿eli ma doj¶æ do ucieczki, to do niej dojdzie - mówi D. Bekisz.
Burmistrz zapewnia, ¿e na razie nie ma mowy o likwidacji szko³y. - Ale co bêdzie na przyk³ad za piêæ lat, to nie wiem - przyznaje.

Istnienie placówki uzale¿nione jest od ilo¶ci uczniów. Gminie nie op³aca siê utrzymywaæ ma³ej szko³y. Lepiej dzieci przenie¶æ do jednej wielkiej, bo to jest tañsze. Gmina zapewnia równie¿ transport dzieci z domów do szko³y i powroty po lekcjach.

Przed likwidacj± szko³y w Rosinie rodzice tak¿e protestowali. Dzi¶ nie narzekaj±. - Podobnie jest w innych wsiach. Wielu rodziców decyduje siê na przeniesienie dziecka do szko³y w mie¶cie - mówi burmistrz Bekisz.

Dyrektor Pilecka widzi tylko jedno rozwi±zanie trudnej sytuacji. - Szko³ê da siê utrzymaæ je¿eli rodzice bêd± do niej zapisywali swoje dzieci - mówi. A dzi¶ czê¶æ mieszkañców Chociul ju¿ i tak umieszcza pociechy w szko³ach w ¦wiebodzinie.

Piotr Jêdzura

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2