[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2005-08-04 08:31
Temat postu: Co bêdzie ze szpitalem?
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem
wydanie 29 [192] z dnia 27 lipca 2005

¦wiebodzin. Zaniechania w³adz doprowadzi³y placówkê na skraj przepa¶ci
Co bêdzie ze szpitalem?


W czwartek 28 lipca rada powiatu rozpatrzy propozycje zmian w SP ZOZ. Rano, przed sesj±, zbior± siê w tym celu wszystkie komisje rady. Rozwi±zaniem, które mo¿e zapewniæ pozytywne zakoñczenie restrukturyzacji szpitala ma byæ komercyjna po¿yczka w wysoko¶ci 7 mln z³, zaci±gniêta przez starostê.

W pi±tek 15 czerwca starosta zaproponowa³ wszystkim burmistrzom i wójtom gmin powiatu, aby ciê¿ar po¿yczki roz³o¿yæ po po³owie. Samorz±dowcy nie zgodzili siê na tak wysokie zad³u¿enie. Jednym z powodów by³o niedba³e, a wrêcz po partacku przedstawienie proponowanych zmian w jednostce i wynikaj±cych zeñ korzy¶ci. ¯e zaprezentowane zmiany "nie s± pe³ne i nie wszystkie s± poparte rzeczowymi wyliczeniami - brak czasu i trudno¶æ w pozyskiwaniu informacji finansowo-ksiêgowych" - przyzna³a siê pracuj±ca od kwietnia nad projektem poznañska firma.Firmy w firmie

D³ug szpitala siêga podobno oko³o 16 mln z³. W samym pierwszym kwartale 2005 roku koszty komornicze i odsetki wynios³y ponad milion z³otych. Strata osi±gniêta przez szpital tylko w 2004 roku wynios³a 2 mln 200 tys. z³.

Zmiany w SP ZOZ maj± polegaæ g³ównie na zastosowaniu tzw. outsourcingu, czyli powierzeniu obs³ugi czê¶ci dzia³ów firmom zewnêtrznym. I tak proponuje siê likwidacjê dzia³u finansowo-ksiegowego, kuchni i laboratorium. Reorganizacji ma byæ poddany dzia³ sterylizacji, s³u¿by sprz±taj±ce i punkt apteczny.Mniejsze wyp³aty

Jednym z najbardziej dotkliwych dla pracowników posuniêæ ma byæ obni¿ka wynagrodzeñ na okres 24 miesiêcy o 100 z³ brutto ka¿demu pracownikowi. Projekt zak³ada, ¿e po up³ywie dwóch lat zaleg³e wynagrodzenia zosta³yby w ci±gu kolejnych 24 miesiêcy zwrócone. Po przywróceniu zbiorowego uk³adu pracy zawieszone zostan± wiêc odpisy na Zak³adowy Fundusz ¦wiadczeñ Socjalnych. Projektodawca zak³ada niezadowolenie pracowników, gdy¿ nie bêd± oni uzyskiwali dodatkowych ¶wiadczeñ np. na finansowanie urlopów.Rewolucja

w oddzia³ach

Kolejn± propozycj± jest stworzenie NZOZ-ów w obrêbie SP ZOZ-u. Na przyk³ad w przypadku oddzia³u dzieciêcego, który nie zarobi³ nawet na po³owê generowanych przez siebie kosztów, istniej± dwa rozwi±zania. Pierwsze ma polegaæ na likwidacji oddzia³u i stworzeniu w jego miejsce NZOZ-u. Zosta³yby wiêc wprowadzone rodzinne karty zdrowia, które by³yby wykupywane przez pacjentów. W drugim wariancie proponuje siê zmniejszenie o po³owê liczby ³ó¿ek.

W oddziale wewnêtrznym, równie¿ niedochodowym, 30 proc. pacjentów to osoby w podesz³ym wieku i tzw. pacjenci nie rokuj±cy nadziei. Dla nich proponuje siê utworzenie pododdzia³u geriatrycznego oraz opieki paliatywnej.

Recept± na poprawienie rentowno¶ci oddzia³u chirurgicznego ma byæ specjalizacja go w ortopedii oraz stworzenie pododdzia³u rehabilitacyjnego i endoskopii.

Zyski z czynszów

Planowane w projekcie dochody ma przynie¶æ równie¿ reorganizacja infrastrukturalna, polegaj±ca na oddaniu w najem budynku administracji i laboratorium, pomieszczeñ RUM oraz sprzeda¿ budynku przychodni przy ul. Matejki.

Mammograf - nie

Szpitalni lekarze, w przeciwieñstwie do mieszkanek powiatu, nie chc± mammografu, a pieni±dze z charytatywnych zbiórek woleliby wydaæ na dobre urz±dzenie USG. Nie mo¿na zaprzeczyæ, ¿e w szpitalu nie ma specjalisty potrafi±cego odczytaæ badanie mammografem, ale nie ma równie¿ rehabilitantów i ortopedów; oczywi¶cie, nie licz±c osoby dyrektora. Ponadto w zak³adzie istniej± dwie fundacje, dlaczego wiêc nie postara³y siê o zakup aparatu do USG?Zagadkowy d³ug

Szacunkowe warto¶ci oszczêdno¶ci, wynikaj±ce z redukcji zatrudnienia o 50 osób, nale¿y pomniejszyæ o koszt zwi±zany z wynajêciem firm ¶wiadcz±cych us³ugi tzw. outsourcingowe. Tych danych starosta nie przedstawi³ zamierzonym po¿yczkobiorcom. Nie wiadomo te¿, ile trzeba bêdzie jeszcze zainwestowaæ w szpital, by zmiany mog³y zacz±æ przynosiæ oczekiwane zyski.

Zagadk± równie¿ pozostaje fakt, dlaczego po odej¶ciu ze stanowiska dyrektora Krzysztofa Stêpnia, d³ug szpitala zwiêkszy³ siê z 6 do 16 mln z³. Przecie¿ powszechnie wiadomo by³o, ¿e zapowiadana przez rz±d restrukturyzacja zad³u¿onych szpitali nie bêdzie siê równaæ ich ca³kowitemu odd³u¿eniu, a jedynie pozwoli na umorzenie zobowi±zañ wobec skarbu pañstwa, czyli wierzycieli takich jak ZUS i urz±d skarbowy.Polityka przetrwania

¦wiebodzinianie domniemaj±, ¿e powiêkszanie zad³u¿enia jest celowym dzia³aniem organu prowadz±cego - starostwa i dyrekcji szpitala, prowadz±cego w efekcie do prywatyzacji placówki. A mo¿e jest wynikiem zaniechania i polityk± przetrwania? Odpowiedzialno¶æ za los lecznicy ci±¿y przecie¿ na starostach obu kadencji.Jak robi± inni...

Zdaniem Katarzyny Koziñskiej z "Pulsu Biznesu", samorz±dy powoli oddaj± zarz±dzanie szpitalami w prywatne rêce. - Ci, którzy ju¿ to zrobili, ¿a³uj±, ¿e tak pó¼no - zauwa¿a dziennikarka. Rozwi±zania s± ró¿ne. Na przyk³ad radni powiatu w Ostródzie chêtnie oddadz± nawet 74 proc. udzia³ów w spó³ce szpitalnej, by dokapitalizowaæ niezad³u¿on± placówkê. Do podobnego kroku przygotowuje siê Zambrów na Podlasiu, gdzie miasto przejê³o szpital od powiatu i prowadzi go z zyskiem.

Czasami w³adze lokalne decyduj± siê nie sprzedawaæ od razu udzia³ów firmie z zewn±trz, ale oddaæ jej zarz±dzanie szpitalem. Tak post±pi³ samorz±d Skwierzyny.

Rozmówcy dziennikarki podkre¶laj±, ¿e prywatyzacja nie oznacza p³atnego leczenia, a przekszta³cone placówki w ponad 90 proc. dzia³aj± w oparciu o kontrakty z NFZ.

Jak± drogê wybior± w³adze naszego powiatu?

wruz--
C
U
S
2005-08-11 14:54
Temat postu: Przyklepali po obiedzie
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem
wydanie 30 [193] z dnia 3 sierpnia 2005

¦wiebodzin. Zaci±gniêty kredyt sp³acaæ bêd± kolejne dwie kadencje rady powiatu

Przyklepali po obiedzie


W czwartek 28 lipca wiêkszo¶ci± g³osów rada powiatu przyjê³a projekt programu restrukturyzacji szpitala. Na pozosta³e zobowi±zania starosta zaci±gnie 7 mln z³ kredytu, którego sp³ata nastêpowaæ bêdzie w latach 2008 -2012. Po pomy¶lnym zakoñczeniu procesu restrukturyzacji w szpitalu nadal pozostanie 2,5 mln z³ d³ugu.

Opozycyjny Klub Radnych Forum Samorz±dowego domaga³ siê dymisji starosty i zarz±du powiatu "jako bezpo¶rednio odpowiedzialnych za katastrofalny stan finansów SP ZOZ" oraz dymisji rady spo³ecznej szpitala i odwo³ania z funkcji dyrektora lecznicy.

S±dz±c po czasie w jakim mia³a byæ podjêta decyzja o sposobie naprawy SP ZOZ, starostwo traktuje problemy szpitala niezbyt powa¿nie? Projekt restrukturyzacyjny radni omawiali od godz. 9.00 rano. Po trzech godzinach obraduj±cy przenie¶li siê na sto³ówkê szkolnego schroniska m³odzie¿owego. Po obiadku, na godz. 13.00 zaplanowana by³a sesja.

Przed tygodniem informowali¶my o nieudolnej próbie wci±gniêcia samorz±dów gminnych w finansowanie kredytu. Otó¿ obraduj±cej radzie przys³uchiwa³ siê zastêpca burmistrza ¦wiebodzina -Krzysztof Tomalak, który w przerwie poprosi³ o umo¿liwienie mu zabrania g³osu. -Temu szpitalowi trzeba od razu wpompowaæ pieni±dze -apelowa³ Tomalak, dodaj±c, ¿e dobrze, i¿ program powstaje. -Czy to ustawa kwietniowa wymog³a, czy brak pieniêdzy na wyp³aty -dopytywa³, sk±d to nag³e przyspieszenie w sprawach szpitala.

Po tej wypowiedzi przewodnicz±cy rady -Piotr Spycha³a, odbiera g³os burmistrzowi. Starostom nie spodoba³o siê równie¿, ¿e mówca wytkn±³ im, i¿ oszczêdno¶ci w szpitalu maj± polegaæ na zwalnianiu portierów i sprz±taczek. Nikt jak dot±d nie odwa¿y³ siê poruszyæ wywindowanych pensji niektórych lekarzy zatrudnionych w szpitalu.

wruz--
C
U
S
2005-09-15 09:42
Temat postu: Czas siê opamiêtaæ
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem
Wydanie 35 [198] z dnia 7 wrze¶nia 2005 r.

¦wiebodzin. Sytuacja w szpitalu zamiast siê stabilizowaæ, zaognia siê
Czas siê opamiêtaæ

Trzeciego sierpnia wojewoda wyda³ postanowienie o wszczêciu postêpowania restrukturyzacyjnego SP ZOZ w ¦wiebodzinie. Nasz szpital jest jedn± z 17 placówek w województwie, które program naprawczy przedstawi³y.

Jak informuje rzecznik prasowy wojewody, w miesi±c od dnia wydania postanowienia SP ZOZ mo¿e wnioskowaæ o po¿yczkê z Banku Gospodarstwa Krajowego, która winna byæ przeznaczona na: zaspokojenie nale¿no¶ci g³ównej z tytu³u roszczeñ pracowników, sp³atê nale¿no¶ci z tytu³u zobowi±zañ publicznoprawnych, sp³atê nale¿no¶ci z tytu³u zobowi±zañ cywilnoprawnych, pokrycie kosztów op³aty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynno¶ci zwi±zane z udzieleniem po¿yczki. Ponadto wydanie postanowienia o wszczêciu postêpowania restrukturyzacyjnego zawiesza wszczête postêpowania egzekucyjne - dodaje rzecznik - w zakresie nale¿no¶ci objêtych postêpowaniem restrukturyzacyjnym, z wyj±tkiem roszczeñ pracowniczych.

Czy zatem w szpitalu nareszcie bêdzie dzia³o siê dobrze? Na pewno wszyscy by¶my sobie tego ¿yczyli. Jednak ju¿ w po³owie sierpnia zwi±zki zawodowe SP ZOZ informuj± nas, ¿e pracodawca ³amie zawarte ustalenia. Ich zdaniem, od 16 sierpnia dyrektor przeprowadza rozmowy z grupami pracowników. A w czasie tych rozmów wywiera presjê na pracowników o zmianê formy zatrudnienia, tj. z dotychczasowej umowy o pracê na umowê cywilno-prawn±, tzw. o dzie³o. Zwi±zki gro¿± sporem zbiorowym pracowników z dyrekcj±. Byæ mo¿e dojdzie do akcji protestacyjnej. Zdania pracowników szpitala s± podzielone. Jedni uwa¿aj±, ¿e nale¿y "wyj¶æ na ulicê", drudzy oczekuj± wsparcia zwi±zkowców z innych ¶wiebodziñskich zak³adów pracy. Sytuacja staje siê coraz bardziej napiêta. - Je¿eli siê kto¶ nie opamiêta, je¿eli w ci±gu tego tygodnia dyrektor nie usi±dzie z nami do sto³u, nie zacznie rozmawiaæ... - ostrzegaj± zwi±zkowcy.

Pracownicy czuj± siê oszukani, ¿e pierwsze dzia³ania restrukturyzacyjne drastycznie rozpoczynaj± siê od zwalniania ich z pracy. - Jak± mamy gwarancjê, ¿e nowe umowy zostan± z nami podpisane? - pytaj±. - Nawet je¶li tak, to i tak na nich stracimy.

O sytuacji w szpitalu wyra¿aj± siê z trosk±. - Jest coraz gorzej, brakuje po¶cieli, leków - mówi±. Ponadto nie odprowadzane s± sk³adki na ubezpieczenie, kasê zapomogowo-po¿yczkow±, sk³adki zwi±zkowe. - Te pieni±dze s± nam odci±gane z pensji i gdzie s±?

Jak informuje starosta - Ryszard Szafiñski, koszt us³ug prawniczych za okres od listopada 2004 roku do sierpnia tego roku wyniós³ prawie 150 tys. z³. Okre¶lenie, ile us³ugi te poch³on± pieniêdzy do koñca roku nie jest mo¿liwe ze wzglêdu na ilo¶æ pozwów i procesów, które ju¿ siê tocz± i toczyæ siê bêd± w przysz³o¶ci. - Aktualnie w toku jest oko³o 250 spraw s±dowych - przyznaje starosta. Dotycz± one wyp³aty tzw. 203, ale równie¿ odszkodowañ za zwolnienia z pracy. - Nie rozumiemy, jaki sens ma sk³adanie apelacji przez dyrekcjê szpitala, je¿eli wyp³atê "203" gwarantuje nam ustawa - zastanawiaj± siê pracownicy. - Czy¿by szpitalowi grozi³o, ¿e pieni±dze z kredytu pójd± na koszty s±dowe, adwokackie i odszkodowania?

Odst±pieniem od wykonywania us³ug medycznych gro¿± równie¿ lekarze kontraktowi, którzy zabezpieczaj± wiêkszo¶æ dy¿urów w oddzia³ach szpitalnych i pogotowiu. Istnieje zatem realne niebezpieczeñstwo braku zabezpieczenia medycznego dla mieszkañców powiatu. Lekarze informuj±, ¿e próby nawi±zania dialogu z dyrekcj± i starostwem pozosta³y bez odpowiedzi. Dyrektor Marek Lebiotkowski w pi¶mie skierowanym do lekarzy zapowiada, ¿e nie bêdzie tolerowa³ opuszczania pacjentów w potrzebie, ani te¿ "akcji i protestów na poziomie ZZ". "Jeste¶cie przedsiêbiorcami i w cywilizowany sposób mo¿ecie siê zwracaæ o zap³atê. Inne sposoby s± dla Was jako przedsiêbiorców kompromituj±ce. (...) Nie akceptujê te¿ stawiania mnie "pod ¶cian±". Maj±c zapewnione ¶rodki (jak poda³em rozwi±za³em problem kompleksowo) SP ZOZ nie jest i nie bêdzie od nikogo personalnie uzale¿niony."

Czy tak jest w istocie? Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e wybory kandydatów na dyrektora s± z klucza partyjnego. Listê wyborcz± SLD do rady powiatu otwiera³ przecie¿ obecny wicestarosta Franciszek Karczyñski. Ka¿da uwaga o zad³u¿aniu siê szpitala kwitowana by³a miêdzy innymi przez niego faktem, ¿e szpitale w ca³ej Polsce maj± d³ugi. Czym zatem wyt³umaczyæ fakt, ¿e szpital w Nowej Soli zamkn±³ rok zyskiem 1,5 mln z³, a w Gorzowie d³ugiem 250 mln z³. ¦wiebodziñska lecznica równie¿ stale powiêksza swój d³ug.

Przyznaæ nale¿y, ¿e jakiekolwiek dzia³ania obecnego dyrektora lecznicy maj± siê nijak do tego, jaki pasztet upichci³ na osiem lat zarz±d powiatu. Jak wcze¶niej informowali¶my, przekonywanie wójtów i burmistrzów nie przynios³o starostwu zamierzonego skutku. Samorz±dowcy nie chc± wyk³adaæ pieniêdzy na szpitalne d³ugi. Wystarczy policzyæ: komercyjny kredyt 7 mln z³, sp³acany od 2008 do 2012 roku, urasta o najmniej kolejne 2 mln odsetek. Jak siê dowiedzieli¶my, starostwo bêdzie musia³o sp³acaæ w 20 transzach co kwarta³ po 450 tys. z³ (rocznie prawie 2 mln.) Sk±d powiat we¼mie pieni±dze, albo na czym zaoszczêdzi?

Na sesji rady powiatu po¶wiêconej programowi restrukturyzacji szpitala Klub Radnych Forum Samorz±dowego domaga³ siê z³o¿enia dymisji przez starostê i zarz±d powiatu jako bezpo¶rednio odpowiedzialnych za katastrofalny stan finansów SP ZOZ oraz dymisji rady spo³ecznej i odwo³ania z funkcji obecnego dyrektora szpitala. Dymisja starosty i zarz±du wydaje siê byæ mocno spó¼niona, gdy¿ za rok czekaj± nas wybory samorz±dowe. Czy bêd± odwa¿ni, którzy zdecydowaliby siê na tak krótki czas przej±æ odpowiedzialno¶æ? Zmiany nast±pi³y w radzie spo³ecznej. Na miejsce Romana Pacuka wszed³ Ryszard Walkowiak. O odwo³aniu dyrektora mówi ju¿ nie tylko opozycja. Có¿, kiedy nastêpny na li¶cie jest Stefan Kozicz. Mo¿e starostwo zechce wykorzystaæ jego do¶wiadczenie z Rady Spo³ecznej SP ZOZ w Nowym Dworku?

wruz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.046 | powered by jPORTAL 2