[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2007-02-11 14:40
Temat postu: Cyryl uderzy³
ciachu


forum admin
postw: 823

Tygodnik Dzieñ za Dniem, numer 4 [267] z dnia 24 stycznia 2007 r.

Powiat ¦wiebodzin. Powia³o groz±, na szczê¶cie bez ofiar w ludziach
Cyryl uderzy³

Czwartek, 18 stycznia, oko³o godziny 13.00. Do ¶wiebodziñskich stra¿aków wp³ywa informacja o zbli¿aj±cym siê silnym wietrze. Wiadomo¶æ nie zosta³a zignorowana. Sprawdzono sprzêt. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.

Oko³o godz. 18.45 dociera pierwsza informacja o powalonym na drogê drzewie przy miejscowo¶ci Buczyna w gminie Lubrza. Za pó³ godziny nastêpne zg³oszenie. Tym razem przed miejscowo¶ci± Sk±pe, potem nastêpne, i kolejne... W sumie do rana odnotowano 31 zdarzeñ. Usuwanie szkód wichury trwa³o do pi±tkowego wieczora. Najgro¼niej by³o w Ciborzu, gdzie wiatr powali³ dwa drzewa na jeden z budynków mieszkalnych uszkadzaj±c dach, trzecie drzewo uszkodzi³o liniê energetyczn± pozbawiaj±c mieszkañców pr±du.

- My¶leli¶my, ¿e to ju¿ koniec - relacjonuje m³. bryg. Dariusz Paczesny. - Mylili¶my siê. W sobotê powia³o powtórnie. O godz. 9.35 rano otrzymali¶my zg³oszenie o zerwanym dachu w Radoszynie. Silny podmuch wiatru zerwa³ dach o powierzchni oko³o 80 m kw. Przemie¶ci³ go na stoj±cy obok budynek gospodarczy.

Straty niesamowite. Na szczê¶cie, w naszym powiecie oby³o siê bez ofiar, bo jak donosi³y media wskutek uderzenia orkanu Cyryl w Polsce ¶mieræ ponios³o 6 osób, a 36 zosta³o rannych.

- Dwa dni porywistych wiatrów spowodowa³y gwa³towny wzrost naszej statystyki wyjazdów - informuje D. Paczesny. - Do niedzieli 20 stycznia odnotowali¶my 72 zdarzenia, co daje 83 procent wiêcej w porównaniu z rokiem ubieg³ym.

wruz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.04 | powered by jPORTAL 2