[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2007-02-11 14:20
Temat postu: Ekslibrysy w gablotach
ciachu


forum admin
postw: 823

Tygodnik Dzieñ za Dniem, numer 4 [267] z dnia 24 stycznia 2007 r.

¦wiebodzin. Przygotowanie do wystawy
Ekslibrysy w gablotach

- Kolekcja ekslibrysów to plon moich wyjazdów i zwiedzania bibliotek na terenie ca³ego kraju - mówi Andrzej Grupa, dyrektor Biblioteki Publicznej. Wystawê "Ekslibrysy polskich bibliotek" bêdzie mo¿na ogl±daæ od 20 stycznia.

Ekslibrysy czyli znaki w³asno¶ciowe ksi±¿ek dotycz±ce bibliotek publicznych w Polsce, bêd± umieszczone i u³o¿one wed³ug województw w gablotach na pierwszym piêtrze miejscowej biblioteki przy ulicy Bramkowej.

- To moje prywatne zbiory. S± one plonem moich wyjazdów, które mia³y miejsce w ci±gu ostatnich czterdziestu lat - t³umaczy Grupa. Dyrektor opowiada, ¿e przez ten czas zebra³ kilkaset sztuk ekslibrysów. - Te wyjazdy by³y wynikiem wymiany do¶wiadczeñ z innymi placówkami zainicjowanymi przez Bibliotekê Wojewódzk± w Zielonej Górze oraz wszelakich szkoleñ - mówi dyrektor

U³o¿one wed³ug województw ekslibrysy s± wykonane w ró¿nych technikach, kolorach i papierze. - Mam nadziejê, ¿e wystawa spodoba siê nie tylko czytelnikom naszej biblioteki, ale wszystkim mieszkañcom ¦wiebodzina - mówi Grupa.

pzw

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.037 | powered by jPORTAL 2