[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Inne media  

2007-01-11 23:27
Temat postu: Harmonogram zebrañ wyborczych zarz±dów osiedli i so³ectw
ciachu


forum admin
postw: 823

Zarz±d Osiedla ¦ródmie¶cie w dniu 01.02.2007r. 17:30 PSP nr 2

--
C
U
S
2007-02-14 11:30
Temat postu: Nowe rady i zarz±dy
ciachu


forum admin
postw: 823

Dzieñ za Dniem
Wydanie 6 [269] z dnia 7 lutego 2007 r.

Wybory so³tysów i przewodnicz±cych osiedli

Zakoñczy³y siê zebrania wyborcze w so³ectwach i na osiedlach. Mieszkañcy wybrali so³tysów i przewodnicz±cych zarz±dów osiedli.

Z frekwencj± na zebraniach by³o ró¿nie. Tradycyjnie du¿o wiêksze zainteresowanie wykazuj± mieszkañcy wsi, gdzie so³tysi maj± naprawdê wiele obowi±zków. Inaczej poczucie wspólnoty wygl±da w mie¶cie, gdzie na zebranie np. na osiedlu Widok przysz³o zaledwie 9 osób.

Oto kogo wybrali¶my na 4-letni± kadencjê.

So³tysi:
Borów - Piotr Mazur,
Chociule - Ireneusz Wo¼niak,
Gliñsk - Dariusz Mie¿eñ,
Go¶cikowo - Józef Kropa,
Grodziszcze - Józef Tustanowski,
Jeziory - Andrzej Mazur,
ordanowo - Zdzis³aw Misiak,
Kêpsko - Stanis³aw Miko³ajek,
Kupienino - Bo¿ena Pietrasik,
Lubinicko - Joanna Bagiñska,
Lubogóra - Miros³aw Nowacki,
£ugów - Jaros³aw Rejmar,
Nowy Dworek - Wawrzyniec Kaczmarek,
Osogóra - Kazimiera
Cichoñska, Podlesie - Bronis³awa Zapa³a,
Raków - Zbigniew Górczewski,
Rosin - Anna Derkacz,
Roz³ogi - Zbigniew Ko³odziej,
Rudgerzowice - Marian Wisz,
Rusinów - Mieczys³aw Soko³owski,
Rzeczyca - Genowefa ¦leziuk,
Wilkowo - Miros³aw Kry¶,
Witos³aw - Mariusz Pawlukiewicz.

Zarz±dy Osiedli:
Dworcowe - Helena Walczak,
Kopernika - Roman Pacuk,
£u¿yckie - Kazimierz Rutkowski,
Poznañskie - Franciszka Go³êbiowska,
Sikorskiego - Krystyna Rybacka,
S³oneczne - Piotr Wêc³awski,
Sobieskiego - Krystyna Walkowska,
¦ródmie¶cie - Miros³aw Moryson,
Widok - Jan Melnik,
Wojska Polskiego - Ryszard Kortus,
¯aków - Waldemar Karcz.

wruz

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2