[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Dzieñ za Dniem  

2006-10-13 13:25
Temat postu: Chrystus Król patronem gminy
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem wydanie 39 [252] z dnia 4 pa¼dziernika 2006
Chrystus Król patronem gminy

W pi±tek 29 wrze¶nia rada miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie woli ustanowienia patrona miasta i gminy ¦wiebodzin. Rada upowa¿ni³a swojego przewodnicz±cego i burmistrza do rozmów z biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Oto brzmienie par. 1 podjêtej uchwa³y: "Uwzglêdniaj±c fakt oddania i zawierzenia 26 listopada 2000 roku przez Biskupa Ordynariusza Adama Dyczkowskiego miasto i gminê ¦wiebodzina Chrystusowi Królowi, maj±c na uwadze stanowisko lokalnej spo³eczno¶ci, wnioski proboszczów parafii chrze¶cijañskich Ko¶cio³ów z terenu miasta i gminy ¦wiebodzin, a tak¿e realizowan± budowê pomnika Chrystusa króla na wje¼dzie do ¦wiebodzina (od strony Zielonej Góry) Rada Miejska w ¦wiebodzinie wyra¿a wolê ustanowienia Chrystusa Króla patronem miasta i gminy ¦wiebodzin".

Na tej samej sesji wp³ynê³y równie¿ trzy wnioski o nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta ¦wiebodzin. Osobê ksiêdza kanonika Sylwestra Zawadzkiego zg³osili radni Roman Gwizd i Tomasz Mo¿ejko. W imieniu Akcji Katolickiej, prezes Ryszard £otarewicz zg³osi³ kandydaturê ksiêdza dziekana Benedykta Pacygi. Rada powo³a³a w tym celu komisjê, w sk³ad której weszli nastêpuj±cy radni: Urszula Miara, Tomasz Mo¿ejko, Tomasz Olesiak, Zbigniew Ko³odziej i Stanis³aw Kubiak.


wruz

--
C
U
S
2006-10-13 13:25
Temat postu: Re: Chrystus Król patronem gminy
ciachu


forum admin
postw: 823

Poprawcie mnie je¿eli sie mylê.
Kim jest Patron? Czy nie jest ¦wiêtym lub B³ogos³awionym do którego zwracamy siê aby wstawia³ siê za nami przed obliczem Boga? Czy wiêc Chrystus Król, Bóg mo¿e byæ powiernikiem i pos³añcem naszych modlitw przed samym Sob±?
Gmina i miasto ¦wiebodzin w roku 2000 zosta³y zawierzone Chrystusowi Królowi i ³aski z t±d p³yn±ce chroni± nasze spo³eczeñstwo przed nieszczê¶ciami tego ¶wiata. W wierze tej mocni powinni¶my wytrwaæ. Jak rozumieæ wiêc tak± decyzje Rady?

Mam nadziejê, ¿e wola wyra¿ona w uchwale Rady Miejskiej p³ynê³a z wiary ludzi w niej zasidaj±cej, ¿e nie by³a realizacj± politycznej poprawno¶ci przedwyborczej i ¿e ich m±dro¶æ i jednomy¶lno¶æ pozwol± wybraæ inne, równie chwalebne ale zarazem zgodne z prawem kanonicznym rozwi±zanie.

--
C
U
S
2006-11-08 08:19
Temat postu: Chrystus nie bêdzie patronem
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Dzieñ za Dniem
Wydanie 42 [255] z dnia 25 pa¼dziernika 2006

¦wiebodzin. Intencja radnych po konsultacjach watykañskich
Chrystus nie bêdzie patronem

Przed miesi±cem radni miejscy wyrazili wolê w sprawie ustanowienia Chrystusa Króla patronem miasta i gminy (nr 40/2006 "Chrystus Król patronem gminy"). Okaza³o siê to jednak niemo¿liwe. Sprawê rozstrzygnê³a watykañska Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów.

Jak informuje biskup zielonogórsko-gorzowski - Adam Dyczkowski, zgodnie z obowi±zuj±cymi w Ko¶ciele katolickim przepisami prawano-liturgicznymi, ani Trójca ¦wiêta, ani ¿adna z trzech Osób Bo¿ych, a wiêc Bóg Ojciec, Syn Bo¿y i Duch ¦wiêty, nie mo¿e zostaæ og³oszona patronem miejscowo¶ci. Do natury bowiem patronatu nale¿y pe³nienie roli orêdownika i opiekuna u Boga, a tak± rolê spe³niaæ mog± jedynie osoby stworzone: Naj¶wiêtsza Maryja Panna, Anio³owie oraz ¦wiêci.

wruz

--
C
U
S
2006-11-27 10:03
Temat postu: Chrystus Król patronem gminy
ciachu


forum admin
postw: 823

I ja pob³±dzi³em, choæ uwa¿am , ¿e mia³em ku temu wiêksze prawa ni¿ nasi ksiê¿a i radni ...

Zgodzi³em siê uznaæ wyk³adniê prawa kanonicznego, jako co¶ istotnie wi±¿±cego które stanowi, ¿e ani Trójca ¦wiêta, ani ¿adna z trzech Osób Bo¿ych nie mo¿e byæ patronem naszego miasta.

Do czego zmierzam. Podczas niedzielnej Mszy ¶w. odczytano list rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego w Go¶cikowie-Parady¿u w którym to li¶cie rektor dziêkuje za modlitwê w intencji powo³añ a tak¿e za sk³adane ofiary na rzecz utrzymania. Raz w roku taca z niedzielnych Mszy ¶w. przeznaczana jest w³a¶nie na to seminarium.

Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy z tre¶ci listu wynik³o, ¿e patronem Seminarium w Parady¿u jest w³a¶nie Chrystus Król...

Bo jak inaczej zinterpretowaæ znaczenie ostatniego zdania w li¶cie:

"Wszystkim: Kap³anom, Ofiarodawcom, Przyjacio³om Parady¿a niech Patron naszego seminarium,
Chrystus Król, b³ogos³awi w codziennym, trudnym ¯yciu, a Matka Bo¿a "Ozdoba Parady¿a" prowadzi
wszystkich do swojego Syna, Chrystusa Króla."

Pe³na tre¶æ listu jest dostêpna na stronie Seminarium: http://paradisus.pl

Jako przeciêtny, szary cz³owieczek mam prawo pogubiæ siê w tym co w koñcu mo¿na, a czego nie wolno.. Zapewne zadzia³a tu stara zasada wed³ug której co wolno wojewodzie to nie tobie ...

No to jak w koñcu ma byæ??

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2