[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Zebrane  

2005-06-27 07:49
Temat postu: Konkursy - ¦wiebodzin Moje Miasto
ciachu


forum admin
postw: 823

wys³any: 26/2/2005 o 22:56
W ostatni piatek odby³ sie juz poraz 46 ra zkonkusr ¦wiebodzin moje miasto. Startowa³am wnim i zaje³am dobre miejsce chcia³ bym przedstawic pytania z eliminacji oto one : 1. W którym roku ¦wiebodzin by³ wojewódzkim mistrzem gospodarno¶ci?
2. Jak nazwa³ siê skrzypek ze ¦wiebodzina bior±cy udzia³ w 1986r. w konkursie skrzypcowym
im. H. Wieniawskiego?
3. Do którego roku mo¿na by³o p³ywaæ ³odzi± w fosie miejskiej przed jej ca³kowitym zamuleniem?
4. Przy których ulicach znajduj± siê siedziby
a) Nadle¶nictwa
b) Parysa S.A
5. Podaj nazwisko pierwszego przewodnicz±cego Towarzystwa Przyjació³ Ziemi ¦wiebodziñskiej.
6. Podaj nazwy obu niemieckich miast, z którymi ¦wiebodzin utrzymuje partnersk± wspó³pracê:
7. W którym roku odby³ siê pierwszy uliczny bieg ¦wiebody?
8. Podaj nazwisko pierwszego trenera olimpijczyków w lekkiej atletyce pochodz±cych ze ¦wiebodzina.
9. Jakie ulice ³±czy Aleja 700-lecia?
10. W którym roku startowa³ w ¦wiebodzinie w biegach prze³ajowych mistrz olimpijski Zdzis³aw Krzyszkowiak?
11. W którym roku oddano do u¿ytku szpital Gustawa Adolfa?
12. Jaki kolor ustawione w wielu punktach miasta pojemniki na odpady plastikowe?
13. Z którego roku pochodzi najstarszy przywilej tkaczy?
14. Ile kilometrów d³ugo¶ci ma szlak turystyczny "zielony"?
15. Podaj nazwisko mieszkañca ¦wiebodzina odznaczonego "Orderem U¶miechu"?
16. W jakich latach ¶redniowieczny ¦wiebodzin korzysta³ z ograniczonych praw miejskich?
17. Podaj nazwy co najmniej 6 ulic wychodz±cych z Pl. Obroñców Pokoju:
18. Podaj nazwisko kompozytora hejna³u ¦wiebodzina.
19. Komu starosta R. Szafiñski wrêczy³ Z³ota Tarczê Powiatu?
20. Czego nie wolno ukrywaæ w ¶nie¿kach?

Nie s± a¿ tak trudne nie miej jednak niektórym mog³y by sprawiæ nie ma³e trudno¶ci.. heh
Pytania z fina³u by³y jeszcze trudniejsze czy;i jak widaæ p.Zbigniew Szarek stara sie by co roku konkurs by³ na wysokim poziomie s±dze ¿ e pan Szarek móg³ by zostac uchonorowany nagrod± spo³ecznika roku (wcze¶niej dosta³a j± Zofia Koszela) lub nawet honorowego obywatela miasta .. Paps*!!!


wys³any: 27/2/2005 o 15:14
1.1986
2.¯o³nierczyk
3.1618
4.a)wojska polskiego
b)£±ki Zamkowe
5.TU MAM PROBLEM )
6. Herzberg i ..zaraz sie poprawie
7.1981
8.Jaros³aw Algierski
9.Konarskiego , 30stycznia,
10.1963
11.1933
12.zólty
13.1395
14.58 km
15.Wiera Kozlowska
16.1319-1469
17.Wiesjka ,górna, 1maja. koscielna ,30stycznia g³owawckiego
18.Wilgocki
19. nie wiem
20.kamieni


wys³any: 28/2/2005 o 18:46
Wstyd siê przyznaæ, ale dzieciakom trzeba pogratulowaæ znajomo¶ci tylu faktów. Ja juz siê tego nigdy nie nauczê . Ale dziêki takim wpisom zawsze dowiadujê siê czegos nowego.

Pozdrawiam i jeszcze pytanko na koniec.
Nie uwa¿acie ¿e zwyciêzca konkursu zas³uguje na gratulacje na tym forum?
Jeszcze gdyby¶my wiedzili kto jest zwyciêzc±.

Ale co tam. MOJE GRATULACJE.wys³any: 2/3/2005 o 22:32
Siemka!!!!!!!!
Monika, odpowied¼ na pytanie 5 to Lech Wierusz a na 19. to alfredowi bielewiczowi aa i gratuluje tylu poprawnych opowiedzi ... a Zwyciêsc± juz poraz drugi by³ M.Siekierski drógie miejsce zaje³am ja jagoda.Z (skaYa) a trzebie bartek Piechowiak. a co do pytañ to mo¿e i w eliminacjach sa proste ale w finale mieli¶my np takie pytanie w którym roku otwaro 1001 drobiazgów??? Pozdrawiam !!!
Paps*!!!! A i pamietajcie moja szko³a czyli PSP 6 zaje³a pierwsze 8 mijesc czyli Szóstka Rulez!!!!!!!!!!!!

wys³any: 3/3/2005 o 09:55
Fotoreprta¿ z konkursu zamieszczony zosta³ na stronach psp7:

http://psp7.e7.pl/index.php?podgrupa=To%20by³%20trudny,%20a le%20ciekawy%20konkurs%20...&grupa=Aktualno¶ci
--
C
U
S
2005-06-27 09:14
Temat postu: XLV Konkursu
ciachu


forum admin
postw: 823

XLV Konkursu
"¦wiebodzin - moje miasto"

Dla maj±cych problemy z przeliczaniem z rzymskiego na "nasze" odsy³am do kalkulatora - dodam tylko od siebie, ¿e to ju¿ sêdziwa rocznica konkursu.

Wydaje mi siê, ¿e takich ciekawskich jak ja jest nas wiêcej i kiedy zdradzê te pytania, najwy¿ej powiesz± mnie a reszta i tak skorzysta.
A oto tegoroczne pytania - mi³ego g³ówkowania:

01 - Podaj jaki: cesarz, król, prezydent, marsza³ek przebywali w ¦wiebodzinie.
02 - W którym roku lekarka Wiera Koz³owska otrzyma³a "Order U¶miechu"?
03 - Z którego roku pochodzi najstarsza zachowana ksiêga miejska ¦wiebodzina?
04 - Wymieñ wszystkie nazwy kin dzia³aj±cych w ¦wiebodzinie po 1945 r.?
05 - Przy jakich ulicach znajduj± siê Pogotowie Ratunkowe, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna?
06 - Na budynku szko³y przy ul. Sikorskiego znajduje siê 5 p³askorze¼b. Co one oznaczaj±?
07 - W styczniu 2004 r. zdewastowano obelisk przy ulicy Sikorskiego. Jakich zniszczeñ dokonano?
08 - Jakie ulice przecina przep³ywaj±ca przez ¦wiebodzin struga? Podaj nazwê jeziora do którego wpada.
09 - Od 1763 r. obowi±zywa³a w ¦wiebodzinie "reglamentacja". Co wówczas kry³o siê pod t± nazw±?
10 - Podaj numery dróg miêdzynarodowych, które krzy¿uj± siê na obwodnicy miasta.
11 - Jaka nazwê nosi aktualna wystawa okresowa w miejskim muzeum?
12 - Na ulicach miasta znajduj± siê liczne pojemniki na surowce wtórne. Jaki kolor maja pojemniki na papier?
13 - Któr± kolejn± kadencjê sprawuje obecny burmistrz ¦wiebodzina?
14 - Wymieñ dwa dodatkowe przedmioty (oprócz religijnych), których nauczano w szkole wybudowanej w 1604 r. przy ko¶ciele parafialnym?
15 - Przy jakiej ulicy znajduj± siê zak³ady "Parys"?
16 - "Rycerz ubrany by³ dostatnio w szar± opiêt± kurtê z ¶wiebodziñskiego sukna". Podaj nazwisko tego bohatera powie¶ci "Ogniem i mieczem"; Henryka Sienkiewicza.
17 - Kim by³ Samuel Knispel?
18 - Od którego roku dzia³a³ browar "Peschel"?
19 - Gdzie ma siedzibê redakcja lokalnego pisma "Okolice najbli¿sze"?
20 - Podaj nazwisko obecnego pos³a urodzonego w ¦wiebodzinie.

wys³any: 28/2/2004 o 19:54
Odpowiedzi do poszczególnych pytañ:
1.Cesarz:Wilhelm II,Prezydent: Aleksander Kwa¶niewski, Król: August II, Marsza³ek: ¯ymierski
2.1981
3.1443
4.Rialto,Metalowiec,Objazdowe nr 79, Przyja¼ñ, Kosmos
5.Pogotowie: M³yñska, Stra¿ po¿arna: Cegielniana
6.Pilno¶æ, Realno¶æ, Zabawa, Nauka, Nagroda
7.Ukradziono tablice z napisami>
8.Konarskiego,¯ymierskiego, Zamkowe
9.Obowi±zek szkolny(chodzenie do szkoly)
10.E30,E65
11.
12.Niebieski
13.3
14.Greka i ³acina
15.£±ki zamkowe
16.Longinus Podlipiêta
17.Pastor albo historyk
18.1641
19.Ul.1 - go maja (LKP)
20.brak

wys³any: 28/2/2004 o 20:29

quote: 8.Konarskiego,¯ymierskiego, ZamkoweTutaj mogê z Toba polemizowaæ. To akurat naj³atwiej by³o sprawdziæ

Konarskiego, owszem - chocia¿ nie wiem w którym miejscu rozpoczyna siê ulica £ukowa. Wcze¶niej jeszcze jest ¶cie¿ka lub droga nieutwardzona (jak kto woli) ³±cz±ca ul. Wodoci±gow± z ulic± Topolow± - ale to jest pomijalny margines odpowiedzi.

¯ymierskiego - bez w±tpienia - chocia¿ przedwojenne plany pokazuj± ¿e struga p³ynê³a nie tak jednoznacznym korytem. Posiada³a drugi równoleg³y bieg po którym pozosta³ tylko rów na przed³u¿eniu ulicy Grzybowej w stronê B³onii ¦wiebodziñskich. Kiedy¶ ten równoleg³y bieg Strugi ¦wiebodziñskiej napêdza³ m³yny starej olejarni.

I w tym momencie zapomnia³e¶ drogi Karolu o tym, ¿e struga chc±c zakoñczyæ swój bieg w Jeziorze Zamkowym lub Jeziorze Zamecko (kto¶ móg³by zrobiæ porz±dek z tymi nazwami) musi przep³yn±æ jeszcze pod jedn± ulic±, pod M³yñsk±.

A czy mo¿na w tych rozwa¿aniach pomin±æ fakt, ¿e struga przecina jeszcze drogê ¿elazn±? Mo¿na - w pytaniu by³a mowa tylko o ulicach.

wys³any: 3/3/2004 o 16:45
quote:11.
W uzupe³nieniu odpowiedzi na pytanie 11: Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie zorganizowa³o wystawê:
Z lnu, konopii i jedwabiu
tkaniny artystyczne
Teresy Berendt - Klechamer
Wernisa¿ wystawy odby³ sie 13 lutego 2004 r. o godzinie 17:00 w Ratuszu.

quote:20.
Obecny pose³ urodzony w ¦wiebodzinie - prawdopodobnie chodzi o Jana Kochanowskiego. Czy tak?

quote:17.
Pastor, historyk i kronikarz

quote:1.
Kaiser Wilhelm II. auf der Fahrt durch Schwiebus in der Frankfurter Strasse am 12. September 1902. Mo¿e warto umie¶ciæ tu jeszcze dok³adne daty pozosta³ych wizyt... ja ich nie znam.

quote:19.
Okolice Najbli¿sze
Regionalny Magazyn Samorz±dowy
66-200 ¦wiebodzin
ul. Rynkowa 2
tel. 068 475 08 82
Taka jest stopka w samym czasopi¶mie - to sk±d Karol Twoja odpowied¼ wskazuj±ca na ulicê 1-go Maja i do tego jeszcze wskazanie na Lubuski Klub Przyrodników?
Fred wstrz±¶niêty (swoj± niewiedz±)


wys³any: 3/3/2004 o 21:16
Drogi anonimie!
Chcia³bym oznajmic ze jeszcze nie dawno widzialem tabliczkê z napisem "OKOLICE NAJBLI¯SZE" na budynku gdzie miesci sie LKP na ulicy 1-go maja.

wys³any: 4/3/2004 o 09:47
Drogi Karolu ...

po pierwsze:

quote:Drogi anonimie!


- wcale nie jestem anonimem - podpisa³em sie pod swoim postem - po prostu nie zalogowa³em siê

po drugie:

quote:Chcia³bym oznajmic ze jeszcze nie dawno widzialem tabliczkê z napisem "OKOLICE NAJBLI¯SZE" na budynku gdzie miesci sie LKP na ulicy 1-go maja.


- nie zarzucam Ci k³amstwa, wiêc siê nie uno¶ - wyrazi³em tylko swa w±tpliwo¶æ popart± zawarto¶ci± stopki redakcyjnej tegoz czasopisma

po trzecie - cytuj±c - cytuj tylko to, do czego odnosi siê Twoja uwaga, nie ma potrzeby powielania ca³ego posta, to tylko za¶mieca forum

a po czwarte - jak widzisz ca³y czas siê do Ciebie u¶miecham, wiêc Ty te¿ siê rozchmurz, tym bardziej, ¿e jako jedyny udzieli³e¶ tylu odpowiedzi - poprawnych w wiêkszo¶ci i nikt z tego powodu nie ma zamiaru sie Ciebie "czepiaæ". Po prostu warto podaæ tutaj wszystkie poprawne i zweryfikowane odpowiedzi.

Czy nie taki by³ zamys³ tego posta?

Pozdrawiam

Fred czasamiura¿aj±cy-sorry

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.047 | powered by jPORTAL 2