[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Zebrane  

2005-06-27 09:29
Temat postu: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823

wys³any: 2/2/2003 o 19:03
Jak zapewne wiecie od kilku miesiêcy d³ubiê co¶tam na http:\\www.schwiebus.pl\ Chcia³bym Was bardzo prosiæ o pomoc w odpowiedzi na kilka pytañ które zadano mi w listach. Sam nie potrafiê na nie odpowiedzieæ, wiêc zwracam sie z nimi do Was. Nie chcê komentowaæ ich tre¶ci i przedstawiê je w takiej formie, w jakiej do mnie wp³ynê³y. Oto one:

--------------------------------------------------------------------------- -----

Czy istniej± jakie¶ przedwojenne filmy o ¦wiebodzinie?

--------------------------------------------------------------------------- -----


I found, Ladies and Gentlemen, with a search on your homepage in the Kaleidoskop a picture "Friesendenkmal" under the address. Is it possible to get more information about the monument? Does it still exist? Of which it should remind?

--------------------------------------------------------------------------- -----

Dear Mr.,
thanks for the two pictures of the "Friesendenkmal" in front of the "Knaben-Volksschule". Therefore I have an impression of the location of the monument. You wrote, that it doesn't exist. If you have any idea, who could have further informations about the monument, I would be grateful for a further tip. (An answer will be welcome also in german or french)

--------------------------------------------------------------------------- ----

Przygotowujê rys historyczny miejscowo¶ci Pomorsko, by³abym wdziêczna za jakiekolwiek informacje na które móg³ siê Pan natkn±æ o tej¿e miejscowo¶ci.
Czy mo¿e wie Pan co to za tajemnicza choroba ZH pustoszy³a nasze okolice oko³o roku 1690?

--------------------------------------------------------------------------- -----

Czy orientuje siê Pan od kiedy Wêgrzynice nazwane zosta³y Ulbersdorf?

--------------------------------------------------------------------------- -----

...korzystaj±c z okazji chcia³em siê Pana zapytaæ o kilka ciekawych miejsc, które kiedy¶ uda³o mi siê znale¼æ i do których nie znalaz³em jeszcze ¿adnej dokumentacji oraz ¿adnych danych.
Pierwsze miejsce jest po³o¿one w lesie za fabryk± - obecnie chyba "Eltermy". S± tam stare, prawdopodobnie przeciwpo¿arowe baseny oraz fragment schodów do nieistniej±cego ju¿ budynku. Ponadto specyfika terenu podpowiada³a mi, ¿e co¶ tam by³o. Chcia³em prosiæ o mo¿liwie jak najwiêcej informacji na ten temat oraz na temat legendy, która mówi i¿ jest rzekome przej¶cie podziemne z wie¿y "Bismarcka". Z góry dziêkujê za wszelkie informacie oraz za samo stworzenie i zajêcie siê serwisem internetowym o tak piêknym mie¶cie.

--------------------------------------------------------------------------- -----

...mam dwa pytania dotycz±ce ¦wiebodzina, na które nie znam odpowiedzi do dzisiaj, je¿eli znasz na nie odpowied¼ bêdê wdziêczny.
- Jaki zak³ad produkcyjny mie¶ci³ siê za fabryk± mebli od strony dawnej ulicy Dzier¿yñskiego (obecnie ¯ymierskiego)? Jeszcze chyba w latach 70 sta³ tam wysoki komin z jasnej ceg³y (wy¿szy od komina meblówki)...
- Czy prawd± jest, ¿e przez jezioro Zamkowe w czasie wojny by³ przeprowadzony most, który zosta³ wysadzony w powietrze razem z transportem, który przez nie przeje¿d¿a³?
Serdecznie pozdrawiam

--------------------------------------------------------------------------- -----

... jestem bardzo zainteresowany histori± lub wszelkimi informacjami zwi±zanymi z pa³acem w Ojerzycach (hotel). Bardzo proszê o przys³anie informacji na ten temat lub skierowanie mnie do miejsc gdzie móg³bym je otrzymaæ.
Dziêkujê z góry....

--------------------------------------------------------------------------- -----

Na koniec pozostawiam sobie miejsce na moje pytanie. Na http:\\www.schwiebus.pl\ umie¶ci³em skany aversu i reversu okoliczno¶ciowego medalu wydanego z okazji "jakiej¶" regionalnej wystawy sadowniczej która odby³a siê w ¦wiebodzinie w 1905 roku. Tyle wiem... z samego medalu. Przez prawie pó³ roku medal ów le¿a³ na ekspozycji 700 lecia miasta w Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie... i nic. Wiem ¿e trzeba by³o dotrzeæ do ówczesnej prasy lokalnej i odszukaæ takowe informacje, wiem równie¿ ¿e zielonogórski "Norwid" posiada takow± prasê. Alee... Czy kto¶ z Was, kto bywa w bibliotece wojewódzkiej i ma "historyczne" zaciêcie móg³by spróbowaæ to dla mnie zrobiæ? Bêdê bardzo wdziêczny. Tak samo wdziêczny za odpowied¼, jak Ci których pytania zamie¶ci³em wcze¶niej.

--------------------------------------------------------------------------- -----


Robert Ziach
¦wiebodzin, luty 2003

wys³any: 5/2/2003 o 19:24
dot. budynku w drugim lasku za elterma .
jeszcze 25 lat temu niezle kopa³em dla zabawy w drugim lasku.przyznam ,¿e znalaz³em tam wiele rzeczy .G³ównie gospodarstwa domowego Ale nic podejzanego nie znalaz³em.ktos musia³ to specjalnie zburzyc lub wysadziæ .(bo kto rozbiera swój dom nie wynosz±c z niego np talerzy mebli garnków itp )

wys³any: 5/2/2003 o 21:38
- Czy prawd± jest, ¿e przez jezioro Zamkowe w czasie wojny by³ przeprowadzony most, który zosta³ wysadzony w powietrze razem z transportem, który przez nie przeje¿d¿a³? Serdecznie pozdrawiam
ho, ho! to moze wszyscy tak tej bursztynowej komnaty szukaja, a tu ona sobie
w Zamkowym jeziorku spoczywa!
to by byla niezly numer:
" Swiebodzin: Bursztynowa Komnata odnaleziona!"


wys³any: 7/2/2003 o 17:56
Dotyczy zabudowan za elterma
O ile mi wiadomo to Elterma w latach 30 - 40 byla fabyka amunicji. Do jej produkcji potrzebne sa duze ilosci, dobrej jakosci wody. A basen i resztki zabudowan to nic innego jak stacja jej oczyszczania i uzdatniania.
(ta informacja nie jest pewna)
Znalezione przedmioty moga byc pozostalosciami jakiegos dzikiego wysypiska ( nie wiem nie kopalem )
Co do zabudowan - Mozliwe ze tam byly domy mieszkalne ale ok 100 m na zachod od basenu znajduje sie wejscie do (piwnicy, schronu) Pragne zauwazyc ze sa tam pozostalosci po bardzo solidnym wlazie, mury maja ...dziesiat cm grubosci, a do samej piwnicy (o ile pamietam) prowadzi metalowa drabinka)
Jesli to jest zwykla piwnica to napewno ktos skladowal tam bardzo dobre winko
papa

P.S. co za kretyn wali puste posty


wys³any: 14/2/2003 o 14:19
Swego czasu, mój nie¿yj±cy ju¿ ojciec opowiada³ mi o jego wycieczkach po ¶wiebodziñskich piwnicach. Tak, po piwnicach z których mo¿na by³o dostaæ sie do jakiej¶ sieci podziemnych korytarzy, ciagn±cych siê pod ¦wiebodzinem o obrêbie starych murów obronnych.
Osobi¶cie uwa¿am to za fantazje z jego dzieciêcych lat (lata 1955 - 1960).
Zastanawiajace jest tylko to ¿e w swoich opowiadaniach przechodzi³ wraz z "kolegami" pod ko¶ció³ ¶w. Micha³a. Ich trasa zaczyna³a siê w piwnicy jednego z budynków w okolicy zbiegu ulic Wa³owej i 1 Maja.
Kiedy ówczesna milicja zainteresowa³a siê odkryciem - nie tylko dzieciaków - wej¶cie to zosta³o najpierw zaopatrzone w zamykane stalowe drzwi, a pó¼niej podobno zamurowane i z biegem lat zapomniane.
My¶lê ¿e plotê tu okrutne bzdury, ale wiele z takich bajek ojca okazywa³o siê prawd± - oczywi¶cie o wiele bledsz± w rzeczywisto¶ci - ale pamiêæ dzieciêcych lat wszystko wyolbrzymia.
Pozdrawiam wszystkich.


wys³any: 14/5/2003 o 06:27
Kto¶ tu pyta³ siê o podziemia ¶wiebodziñskie, kto¶ ten temat zacz±³ ju¿ wcze¶niej na tym forum... Ale polemiki wielkiej wtedy nie widzia³em wokó³ tematu.


wys³any: 27/3/2004 o 01:12
Mieszkam ju¿ w tym miescie ju¿ ³adnych parê lat i czytaj±c Wasze posty stwierdzi³em, ¿e albo pisz± je ludzie przyjezdni albo nie mieszkaj±cy w ¦wiebodzinie.
Kto urodzi³ siê w tym dziwnym mie¶cie, to wie, ¿e za Elterm± faktycznie odkopywano przedmioty gospodarstwa domowego ale przede wszystkim pozosta³o¶ci po szpitalu. Potwierdzi³ to mój pewien znajomy, mieszkaj±cy tu ju¿ od osiemdziesieciu paru lat. Od niego dowiedzia³em siê, i¿ w czasie II Wojny ¦wiatowej znajdowa³ siê tam szpital polowy dla Wermachtu a nawet wiêcej o¶rodek rehabilitacyjny dla rannych ¿o³nierzy.

wys³any: 27/3/2004 o 09:49
No i mi³o nam przeczytaæ Twoj± historiê, t y l k o po co te s³owa na wstêpie?

Je¿eli wiesz o takich rzeczach, to siê nimi podziel - je¿eli tylko potrafisz.
Zawsze uwa¿a³em ¿e najwiêkszym bólem w pisaniu jest prze³amanie w sobie niechêci do tej czynno¶ci. Je¿eli masz co¶ ciekawego do powiedzenia, to albo siê tym podziel tutaj albo napisz ksi±¿kê, a bedê pierwszym klientem który j± kupi.

pozdrawiam
Fred wczorajszy (niewyspany)--
C
U
S
2006-04-27 19:18
Temat postu: Re: Questions
waldek

IP: 84.40.161.97

go


nawi±zujê do "wys³any: 14/2/2003 o 14:19
Swego czasu, mój nie¿yj±cy ju¿ ojciec opowiada³ mi o jego wycieczkach po ¶wiebodziñskich piwnicach. Tak, po piwnicach z których mo¿na by³o dostaæ sie do jakiej¶ sieci podziemnych korytarzy, ciagn±cych siê pod ¦wiebodzinem o obrêbie starych murów obronnych.
Osobi¶cie uwa¿am to za fantazje z jego dzieciêcych lat (lata 1955 - 1960).
Zastanawiajace jest tylko to ¿e w swoich opowiadaniach przechodzi³ wraz z "kolegami" pod ko¶ció³ ¶w. Micha³a. Ich trasa zaczyna³a siê w piwnicy jednego z budynków w okolicy zbiegu ulic Wa³owej i 1 Maja.
Kiedy ówczesna milicja zainteresowa³a siê odkryciem - nie tylko dzieciaków - wej¶cie to zosta³o najpierw zaopatrzone w zamykane stalowe drzwi, a pó¼niej podobno zamurowane i z biegem lat zapomniane.
My¶lê ¿e plotê tu okrutne bzdury, ale wiele z takich bajek ojca okazywa³o siê prawd± - oczywi¶cie o wiele bledsz± w rzeczywisto¶ci - ale pamiêæ dzieciêcych lat wszystko wyolbrzymia.
Pozdrawiam wszystkich."

my¶lê ¿e nie s± to bzdury ale prawda. Mieszka³em w kamienicy przy rondzie Wileñskim gdzie by³o podziemne przej¶cie.
Je¶li to kogo¶ interesuje to piszcie na maila
m.waldo@interia.pl
2006-04-27 21:34
Temat postu: ¶wiebodziñskie podziemia
ciachu


forum admin
postw: 823

Dziêkuje za wpis na forum :)
Co do zainteresowania informacjami na temat ¶wiebodziñskich podziemi, to jestem BARDZO, BARDZO nimi zainteresowany. Bardzo chêtnie przeczytam/wys³ucham wszelkich informacji na ten temat.
Dzi¶ ju¿ nic siê o tym nie mówi, a przecie¿ fakt istnienia w przesz³o¶ci tak silnych obwarowañ miejskich musia³ skutkowaæ istnieniem po tymi murami bezpiecznymi przej¶ciami. Zamek, ko¶ció³ ¶w. Micha³a, Bama Krzy¿owa (chyba najwiêksza - w³a¶nie mieszcz±ca siê u zbiegu Okrê¿nej, 1 Maja i Bramkowej), furta w fosie przy szkole specjalnej... system podziemnych przej¶æ przy ulicy g³ogowskiej w miejscu Bramy G³ogowskiej - to wszystko musia³o mieæ jaki¶ wspólny mianownik... Uwa¿am, ¿e temat wart jest solidnego ¶ledztwa historycznego.
Prowadzê tê swoj± stronê schwiebus.pl i z przyjemno¶ci± "wysmarowa³bym" jaki¶ fajny materia³ na ten temat.

--
C
U
S
2006-05-05 14:08
Temat postu: Re: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823

HA!! Dosta³em odpowied¼ na e-mail od Pana Waldemara.
Jak tylko zgodzi siê na jego opublikowanie to nie omieszkam go tutaj zamie¶ciæ.

--
C
U
S
2006-05-11 11:44
Temat postu: Re: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823

Nie lubiê gubiæ cennych g³osów w dyskusji, a nie ma nic prostszego jak skasowanie tre¶ci otrzymanego e-mail. Postanowi³em przepisaæ kolejny g³os w naszej dyskucji do tego topic'ka:


Od: "waldek"
Data: 2006-05-04 20:54:40
Temat: ¶wiebodziñskie podziemia

Od dawna zbiera³em siê ¿eby odpisaæ na post forum schwiebus.pl, czas mija³, ja milcza³em - dzi¶ napisa³em.

W kamienicy (karta poczt. 0657) prz ul. 1 Maja mieszka³em od urodzenia, to jest od roku 1970 do roku 1990.
W naszej piwnicy mieszcz±cej siê pod by³ym sklepem "pi±tka" - obecnie apteka - by³o wej¶cie w ¶cianie, zawsze zakryte, zawalone przez graty, wegiel itp.
Jako ma³y ch³opak próbowa³em ¶wieciæ tam latark± i zobaczyæ co znajduje siê w tej ciemno¶ci. Widoczno¶æ by³a ograniczona, wej¶cie by³o w do¶æ grubym murze i prowadzi³o sko¶nie do ¶ciany w której siê znajdowa³o, widaæ by³o tylko ¶cianê i usypane zwa³y piasku. Dla mnie by³o to siedlisko szczurów.
Za to na podwórzu (obecnie wybetonowanym - dawniej wype³nionego dziurami jak w serze) znajdowa³y siê podziemia do których wchodzi³o siê z s±siedniej piwnicy. Jako mali ch³opcy urz±dzali¶my tam zabawy, kryjówki itp.

Minê³y lata, odwaga ros³a, dziura w ¶cianie coraz bardziej ciekawi³a. Wraz z kolegami postanowili¶my zbadaæ co kryje siê w ciemno¶ciach.
Weszli¶my.
Wejscie by³o niskie, schodzi³o siê w dó³ po zwa³ach piasku. Poziom by³ chyba ni¿szy ni¿ w mojej piwnicy. By³o to du¿e pomieszczenie, bardzo wysokie (sklepienie chyba pó³koliste z ceg³y), z lewej strony du¿e skarpy (mo¿e zasypana czê¶æ pomieszczenia) piasku z dziurami, norami szczurów(?), dalej chyba zamurowana ¶ciana czy przej¶cie (z kamienia jak mur obronny), w suficie metalowa studzienka (istnieje do dzisiaj widzia³em j± przy obecnym rondzie). W posadzce ciek wodny (ciek ten p³ynie prawdopodobnie wzd³u¿ fosy, od fontanny na skwerze przy Wa³owej, dalej przy boisku, a nastêpnie pod kamienic±) p³yn±cy w kierunku zamurowanej ¶ciany. Na dole, przy poziomie posadzki wej¶cie do niskiego kana³u. Jeden z kolegów wchodzi. Jest mu tam ciasno ale idzie. Kana³ prowadzi w dó³. Z czasem wody jest wiêcej. Dochodzi do kwadratowego otworu w suficie - kana³ biegnie dalej. Wychodzi na podwórzu - dziedzinæu Sanepidu (obecnie chyba siedziba o¶rodków pomocy, dawniej fabryki cygar).

Wra¿enia z wyprawy ogromne. Dzi¶ wiem, ¿e warto by³o bardziej zaciekawiæ siê pomieszczeniem g³ównym ni¿ kana³em.

Dzi¶ po 16 -20 latach trudno jest przypomnieæ sobie wygl±d tego pomieszczenia.
Brak wymiarów tego pmieszczenia, szkiców, ¿adnych zdjêæ.
W dobie cyfrówek nie do pomy¶lenia :)

W tamtych czasach nie interesowa³em siê tym czemu mia³y s³u¿yæ te piwnice, dzi¶ patrzê na to inaczej.

To tyle na dzi¶.

£atwiej jest mi opowiadaæ ni¿ pisaæ, ale my¶lê ¿e i tak ten opis jest zrozumia³y (je¶li nie - proszê pytaæ).

Pozdrawiam.
waldek
m.waldo@interia.pl

p.s.
Podejrzewam, ¿e to wej¶cie nadal istnieje.


--
C
U
S
2006-05-11 11:50
Temat postu: Re: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823


Podoba mi siê ta opowie¶æ :) Nawet bardzo.
Czyli mój te¶ciu nie gada³ bajek, tylko ¿e on robi³
swoje wycieczki na prze³omie lat 60/70...

Kurcze, czy tak trudno jest dotrzeæ do jakiej¶ dokumentacji... Chyba tak - jak juz kto¶ siê do tego dorwa³ to robi³ z tego jeszcze wiêksz± tajemnicê ni¿ by³a ni± przed nim...
Szkoda, szkoda. Ja tam mam zasadê udostêpniania wszystkiego co tylko uda mi siê zdobyæ.. Zreszta mam nadzijê, ¿e widaæ to na stronie :)
(...)
Masz jeszcze trochê takich opowie¶ci?
W sumie to i tak Ci zazdroszczê. Mimo tego ¿e jeste¶my rówie¶nikami - ja te¿ jestem z rocznika '70 :) To nasze historie nasycaj± siê innymi zdarzeniami. Ty siê w roku '90 wyprowadzi³e¶ z "prawie ¯ymierskiego", a ja siê w '91 wprowadzi³em na ¯ymierskiego... Czas eksploracji (wiek 15-20 lat) spêdzi³em poza domem :) i nie mam ¿adnych takich zajefajnych przygód.
Co¶tam móg³bym powspominaæ o swoim Przemkowie, ale nie o tym mowa.
(...)
Mo¿e z czasem nazbiera siê wiêcej takich opowiadañ
wzajemnie nie wykluczaj±cych siê...

Ca³y czas staram sie sobie przypomnieæ dok±d mój te¶ciu dotar³ tymi podziemiami - wchodz±c w³asnie pod sklepem Pyrtka albo pod Aptek±?? Mówi³ co¶ o murach ale czy by³y ko¶cielne, mo¿e w³a¶nie tylko mia³y charakterystyczne cechy muru obronnego, nigdy nie twierdzi³, ¿e wyszed³ w ko¶ciele - a mo¿e tylko mu siê wydawa³o ¿e szed³ daleko. Zreszt±, w tym miejscu baszta i mur musia³y byc z ceg³y... W sumie mog³y to byæ tylko du¿e
piwnice.. Ale osobi¶cie w±tpiê ¿eby tak nijak mia³a siê koñczyæ ta historia. Specyfika tego miejsca - Brama Krzy¿owa - w XVI-XVII du¿a strzelnica (tam gdzie teraz jest to ma³e boisko w fosie) - tam musia³o byæ du¿e podziemne zaplecze.. musia³o.

Ale to tylko nasze gdybania, szkoda, ¿e nie znam ¿adnego autochtona, jakiego¶ Schwiebodziaka z niemieckim rodowodem... A mo¿e Ty znasz kogo¶ do kogo razem by³oby nam odwa¿niej dotrzeæ. Teraz tak szybko znikaj± cenni
ludzie.
(...)
Nic na si³ê.

Pozdrawiam i szczerze liczê na inne wspomnienia eksploracyjne, albo podania z podañ, trochê fikcji nie zaszkodzi :) a rozbudza tylko apetyt na dalsze poszukiwania.

No i przede wszystkim BARDZO dziêkujê za odpowied¼ - wiem ile czasami kosztuje napisanie chocia¿ jednego zdania :)


--
C
U
S
2006-05-11 11:54
Temat postu: Re: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823


Od: Waldek
Data: 2006-05-06 18:31:43
Temat: ¶wiebodziñskie podziemia

Cze¶æ.

Fajnie, ¿e moja opowie¶æ by³a ciekawa.
Nie my¶la³em, ¿e mo¿e kogo¶ zaciekawiæ.
Wynika to z braku jakichkolwiek materia³ów na ten temat (dziwne?).

Je¿eli Twój te¶æ wchodzi³ wej¶ciem "pod "Pyrtkiem" to by³y to piwnice pod moim podwórzem o których pisa³em. W latach 60/70 mo¿e by³y bardziej dostêpne i mo¿liwe do przej¶cia. W moich czasach chodzi³o sie tam na kucaka. Przez dziury sypa³a siê tam ziemia.
Tam gdzie obecnie jest wybetonowana skarpa by³ mur z ceg³y (pozosta³o¶æ po budynku, magazynie?) Wzd³u¿ muru by³y schody z granitowych(?) p³yt.
Wiem, ¿e w jednej z piwnic mieszcz±cej sie w obrêbie nieistniejacego muru jeden z kolegów zrobi³ dziurê w ¶cianie i opowiedzia³ mi, ¿e dalej s± jakie¶ piwnice. Nie widzia³em tego wiêc g³owy nie dam.

Postaraj siê przypomnieæ wiêcej szczegó³ów z opowie¶ci te¶cia. Mo¿e wchodzi³ wej¶ciem pod Aptek±, i jesli mówi³, ¿e szed³ daleko to znaczy, ¿e zasypano przej¶cie w latach 60 lub pocz±tek 70 (pó¼niej to nie mo¿liwe - pamiêta³bym to). Lub zasypano czy zamurowano w trakcie zmiany nawierzchni drogi z kostki na asfalt (?), w czasie budowy wyspek które by³y w miejscu obecnego ronda?
Muszê poszukaæ jakich¶ zdjêæ z lat 70 i zobaczyæ jak wygl±da³a droga.

Od dawna ogladam Twoj± stronê. Du¿e brawa.
Swoj± drog± brakuje mi na twojej stronie w³a¶nie zdjêæ, fotografii z przesz³o¶ci, z miejscami, budynkami czy budowlami, które ju¿ nie istniej±.
Co by³o w miejscu mojej kamienicy przed 1910 rokiem?

My¶lê, ¿e stare fotografie zainteresowa³yby odwiedzajacych stronê.

Bardzo ucieszy³a mnie moja stara kamienica w Twoich zbiorach, a widzê j± prawie codziennie, zobaczyæ swój dom na starej karcie pocztowej to fajne uczucie.

Trochê to dziwne ale cieszy³em siê kiedy w 90 roku przeprowadzili¶my siê na ¯aków, do bloku bez
historii - jedynie miejsce na którym stoi jest zwi±zane w jaki¶ sposób z histori± (by³y cmentarz).

(...)

Pozdrawiam

Waldek


--
C
U
S
2012-05-06 17:57
Temat postu: Re: Questions
fender


pocztkujcy
postw: 2

Wiem gdzie jest niedostêpna ju¿ wielka piwnica szeroko¶ci kawiarni Gotycka do której moim zdaniem bezpo¶rednio przylega. Ponad dwadzie¶cia lat wstecz ze znajomym weszli¶my do wielkiego pomieszczenia i bez przesady mogê powiedzieæ ¿e rozmiarami niewiele odbiega od wspomnianej wcze¶niej kawiarni .Jest to niew±tpliwie jedno z wielu pomieszczeñ które przylegaj± do piwnic ratusza z którego te¿ odprowadzone by³y podziemne korytarze na które natknêli siê za komuny robotnicy przy pracach budowlanych. Sklepienie identyczne ,kamienne po prawej stronie zamurowane g³azami przej¶cie do innego pomieszczenia lub korytarza . Oko³o czterdziestu metrów wstecz jest zasypany podziemny korytarz prowadz±cy prawdopodobnie z piwnic ratuszowych w okolice banku dzi¶ (BZWBK) lub murów podwala .
Nie rozumiem czemu w tamtym czasie nikt siê tym nie zaj±³ ?
pozdrawiam

FENDER01@o2.PL
2012-08-17 10:07
Temat postu: Re: Questions
ciachu


forum admin
postw: 823

Zastanawiam sie nad fenomenem braku jakichkolwiek informacji na temat swiebodzinskich podziemi i dochodze do dwoch roznych wnioskow.. Albo Ci co wiedza i pamietaja cokolwiek traktuja to jako dozywotnia tajemnice (nawet do glowy mi nie przychodzi powod objecia tej wiedzy taka klauzula) albo po prostu juz nikt nic nie pamieta... Totalna amnezja :)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.031 | powered by jPORTAL 2