[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2006-12-20 21:52
Temat postu: Wyrasta nowe osiedle
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
19 grudnia 2006

Wyrasta nowe osiedle

Tu¿ przy os. £u¿yckim powstaje nowy blok towarzystwa budownictwa spo³ecznego. Zamieszkaj± w nim 52 rodziny.


Trwa budowa bloku tu¿ przy os. £u¿yckim. Przy pracy Karol Pacula z miêdzyrzeckiej firmy budowlanej. (fot. Mariusz Kapa³a)

Tu¿ przy os. £u¿yckim powstaje nowy blok towarzystwa budownictwa spo³ecznego. Zamieszkaj± w nim 52 rodziny.

Roboty budowlane przy os. £u¿yckim ju¿ trwaj±. Fundamenty pod nowy blok zosta³y wykopane. I jak na razie pogoda pozwala na prowadzenie robót.

Wanna i wyk³adzina

Nowy blok buduje ¦wiebodziñskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego. Zamieszkaj± w nim 52 rodziny. Z tego 12 osób zajmie kawalerki, które zawsze ciesz± siê najwiêkszym zainteresowaniem. 32 rodziny wprowadz± siê do mieszkania z dwoma pokojami. W trzypokojowych lokalach zamieszka 8 rodzin. Jedno z mieszkañ na parterze zostanie przystosowane pod potrzeby osoby niepe³nosprawnej.

Zanim lokatorzy wprowadz± siê do swoich lokali wylosuj± piêtra i numery mieszkañ.
W lokalach znajd± wanny, w toalecie bêd± muszle klozetowe. W kuchni stanie skromna kuchenka gazowa. ¦TBS zapewnia te¿ najprostsze wyk³adziny na pod³ogach. Choæ i tak wygl±daj± one niemal jak panele pod³ogowe.

Dzi¶ czynsz za metr kwadratowy lokalu w ¦TBS wynosi 7 z³. Przyk³adowo rodzina mieszkaj±ca w dwóch pokojach o wielko¶ci 55 mkw. miesiêcznie wyda 385 z³. Do tego dojd± jeszcze op³aty za energiê elektryczn±, wodê oraz gaz. Po zsumowaniu miesiêczne op³aty podskocz± do ok. 500 z³.

Choæ drogo to chêtnych nie brakuje. - Po³owa z mieszkañ w nowym bloku jest ju¿ zajêta - mówi wiceburmistrz Tomalak.

Gdy oddawano do u¿ytku najnowszy z istniej±cych bloków na biurku prezesa ¦TBS Jana Pietruñki le¿a³o a¿ 650 podañ od osób chêtnych do zamieszkania.

Gmina da³a ziemiê

Blok bêdzie kosztowa³ oko³o 4,8 mln z³. Jego budow± zajê³a siê firma z Miêdzyrzecza wybrana w przetargu. Wk³ad gminy to ziemia, na której pnie siê nowy budynek. Pieni±dze s± kredytem, który musz± w rzeczywisto¶ci sp³aciæ lokatorzy nowych mieszkañ. St±d wy¿szy czynsz. Budowlane konto zasil± równie¿ wp³aty procentowe zgodne z warto¶ci± lokali. Wp³acaj± je wcze¶niej przyszli lokatorzy.

Je¿eli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowi mieszkañcy bloku wprowadz± siê do swoich mieszkañ w listopadzie przysz³ego roku - mówi burmistrz Dariusz Bekisz.

Blok bêdzie trzecim w maj±tku ¦TBS. Pierwszy powsta³ przed kilkoma laty na os. Widok. Najnowszy stan±³ przed oko³o rokiem tu¿ przy os. £u¿yckim. Teraz trwa tam budowa trzeciego z bloków. I to jeszcze nie koniec budowlanych planów. W 2008 r. gmina ma zamiar wybudowaæ czwarty blok. Potem ma powstaæ jeszcze pi±ty. Dziêki temu wyro¶nie w nowe osiedle.

Nowe bloki w czê¶ci rozwi±¿± problem z brakiem mieszkañ. Z roku na rok przybywa firm i tym samym nowych miejsc pracy. Wiele z osób z gminy lub nawet z poza powiatu chcia³oby zamieszkaæ w mie¶cie, ¿eby mieæ blisko do pracy. Nowe mieszkania im w tym pomog±.

Piotr Jêdzura
pJedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
S
2007-04-03 20:19
Temat postu: Blok bêdzie jesieni±
ciachu


forum admin
postw: 823

Gazeta Lubuska
30 marca 2007

Blok bêdzie jesieni±

¦wiebodziñskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego do koñca pa¼dziernika postawi najnowszy budynek. W planach jest zbudowanie dwóch kolejnych.

Na placu budowy firmy z Miêdzyrzecza ruch. Z tygodnia na tydzieñ oczom ukazuj± siê kolejne fragmenty najnowszego bloku w mie¶cie.

- Bêdzie to nasz trzeci i najnowszy z bloków - cieszy siê prezes ¦TBS Jan Pietruñko.
Powstaje w pobli¿u ul. Lipowej. Tam stoi ju¿ ostatnio oddany do u¿ytku blok ¦TBS.

A przy jakiej ulicy bêd± mieszkaæ lokatorzy nowo budowanego domu? - Tego jeszcze nie wiemy, nazwiemy j± jak powstanie blok - mówi prezes Pietruñko.

W najnowszym domu wielorodzinnym bêd± 52 mieszkania. W tym 12 kawalerek, 32 mieszkania dwupokojowe i osiem lokali z trzema pokojami.
reklama

Losowanie w pa¼dzierniku

Wszystkie mieszkania zosta³y ju¿ "zaklepane" przez przysz³ych lokatorów, poza jednym, trzypokojowym na parterze. To lokal przeznaczony dla rodziny, w której jest osoba z inwalidztwem narz±dów ruchu. - Je¿eli do pa¼dziernika nie znajdzie siê chêtny do jego zajêcia, zostanie oddane do u¿ytku na normalnych zasadach - informuje J. Pietruñko.

Najnowsza inwestycja poch³onê³a ok. 5,2 mln z³. W tym jest kredyt, wk³ad gminy i koszty partycypacji lokatorów. Blok zostanie oddany do u¿ytku do koñca pa¼dziernika. Wtedy odbêdzie siê równie¿ losowanie mieszkañ.

Na dzi¶ czynsz w lokalu ¦TBS wynosi 7 z³ za mkw.

Rok bez kafelków

¦TBS stara siê ju¿ o pieni±dze na budowê dwóch kolejnych bloków. One te¿ stan± w okolicy ul. Lipowej. Wnioski o kredyt ju¿ zosta³y z³o¿one. W dodatku zosta³y ocenione jako jedne z najlepszych w kraju.

- Wiêc szansa na budowê bloków jest bardzo du¿a - mówi J. Pietruñko. Po przyznaniu kredytu budowa pierwszego z budynków ruszy³aby jeszcze w pa¼dzierniku br. Do u¿ytku zosta³by oddany mnie wiêcej po up³ywie roku.

Najnowszy blok przy Lipowej wygl±da ³adnie. Ale lokatorzy zwracaj± uwagê na wiele usterek. - Faktycznie s±, ale zielonogórska firma, która budowa³a obiekt, usuwa je na bie¿±co - zapewnia prezes ¦TBS.

Do najpowa¿niejszych wad zaliczyæ mo¿na nieszczelny dach oraz pêkaj±ce ¶ciany. Szef ¦TBS zapewnia, ¿e sprawa dachu zostanie za³atwiona w najbli¿szym czasie. Robotnicy zajm± siê usuniêciem wady, gdy tylko pogoda na to pozwoli.

Problem popêkanych ¶cian w mieszkaniach te¿ zostanie rozwi±zany. - Z tego w³a¶nie wzglêdu nie wyda³em zgody na uk³adanie p³ytek na ¶cianach. Przez rok po wybudowaniu blok jeszcze pracuje - mówi prezes Pietruñko.

Piotr Jêdzura

--
C
U
S
ten temat jest zablokowany, nie mona odpowiada ani edytowa wpisw!


Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2